Na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmują i odbywają studia:

 • obywatele polscy
 • obywatele polscy posiadający również obywatelstwo innego kraju (zgodnie z polskim prawem nie są cudzoziemcami i w rekrutacji na studia muszą kierować się zasadami dotyczącymi obywateli polskich)

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (karta stałego pobytu);

 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Polsce

 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Polski

 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski

 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Polski *

 • cudzoziemcy, którym na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

 • cudzoziemcy, którym na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy / zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, 159 ust.1, lub 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (podstawa prawna podana jest w decyzji o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy)

 • obywatele państw członkowskich UE lub EFTA i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu *

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia również:

 • obywatele UE / EFTA i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów (osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg); mogą również podejmować i odbywać studia na innych zasadach niż Polacy (patrz ścieżka C) *

 • posiadacze ważnej Karty Polaka; mogą również podejmować studia na innych zasadach niż Polacy (patrz ścieżka C)

---------

* Przez obywatela państwa Unii Europejskiej (UE)/ Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) należy rozumieć osobę posiadającą obywatelstwo państwa należącego do ww. organizacji, z wyjątkiem Polski

---------

UWAGA:

cudzoziemcy, którzy posiadają kartę czasowego pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Polski podejmują studia na zasadach odpłatności.

----------------------------------------

Przejdź do Katalogu z zasadami rekrutacji, dostępnego dla tej ścieżki

----------------------------------------

W razie wątpliwości skontaktuj się z Biurem ds. Rekrutacji UW.

 Biuro ds. Rekrutacji UW

 Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
 Pałac Kazimierzowski, pok. nr 4
 tel.: +48 22 55 24 -041 (-042, -043, -048),
22 55-24-563 
 e-mail: rekrutacja@adm.uw.edu.pl; admission@uw.edu.pl
 godziny przyjęć: pon.- pt. (9:00 - 15:00)