Na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmują i odbywają studia:

 • obywatele polscy
 • obywatele polscy posiadający również obywatelstwo innego kraju (zgodnie z polskim prawem nie są cudzoziemcami i w rekrutacji na studia muszą kierować się zasadami dotyczącymi obywateli polskich)

 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (karta stałego pobytu);

 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Polsce

 • cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Polski

 • cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski

 • pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Polski

 • cudzoziemcy, którym na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

 • cudzoziemcy, którym na terytorium Polski udzielono zezwolenia na pobyt czasowy / zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, 159 ust.1, lub 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (podstawa prawna podana jest w decyzji o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy)

 • obywatele państw członkowskich UE lub EFTA i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać studia również:

 • obywatele UE / EFTA i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów (osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg); mogą również podejmować i odbywać studia na innych zasadach niż Polacy (patrz ścieżka C)

 • posiadacze ważnej Karty Polaka; mogą również podejmować studia na innych zasadach niż Polacy (patrz ścieżka C)

UWAGA:

cudzoziemcy, którzy posiadają kartę czasowego pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Polski podejmują studia na zasadach odpłatności


Cudzoziemcy:

 • będący w trakcie ubiegania się o Kartę Polaka, status uchodźcy, kartę stałego pobytu lub inny status uprawniający do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich
 • posiadający Kartę Polaka lub obywatelstwo kraju członkowskiego UE/EFTA, którzy starają się o przyznanie stypendium Rządu RP, stypendium strony wysyłającej lub status "bez odpłatności i świadczeń stypendialnych"

wybierają ścieżkę dla kandydatów przyjmowanych na innych zasadach niż Polacy ("C"). Jednocześnie mogą zarejestrować się na ten sam lub inny kierunek studiów zgodnie ze ścieżką "P", tj. dla Polaków i cudzoziemców przyjmowanych, jak Polacy. Wówczas będą podlegać kwalifikacji w ramach dwóch ścieżek rekrutacyjnych. W przypadku zakwalifikowania się kandydata na studia w ramach obu ścieżek, przed otrzymaniem decyzji o przyjęciu na studia będzie on zobowiązany do zadeklarowania ścieżki odbywania studiów (na zasadach obowiązujących Polaków albo na innych warunkach).

----------------------------------------

Przejdź do Katalogu z zasadami rekrutacji, dostępnego dla tej ścieżki

----------------------------------------

W razie wątpliwości skontaktuj się z Biurem ds. Rekrutacji UW.

 Biuro ds. Rekrutacji UW

 Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
 Pałac Kazimierzowski, pok. nr 4
 tel.: +48 22 55 24 -041 (-042, -043, -048),
22 55-24-563 
 e-mail: rekrutacja@adm.uw.edu.pl; admission@uw.edu.pl
 godziny przyjęć: pon.- pt. (9:00 - 15:00)