Na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich podejmują i odbywają studia:

 • obywatele państw spoza UE/EFTA, którzy nie spełniają wymogów podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich

 • osoby z ważną Kartą Polaka, rezygnujące z ubiegania się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich (podejmujący studia np. jako stypendyści Rządu RP)

 • obywatele państw członkowskich UE lub EFTA, którzy zdecydowali się podjąć w Polsce naukę na warunkach dotyczących obywateli krajów spoza UE/EFTA (np. jako stypendyści Rządu RP)

Osoby te mogą podjąć studia:
 • na zasadach odpłatności dewizowej
 • jako stypendyści strony polskiej (otrzymujący stypendium Rządu RP i zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłat)
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych
 • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę
 • jako stypendyści uczelni
na podstawie
 • decyzji Rektora UW
 • umów międzynarodowych – na zasadach określonych w tych umowach
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie – na zasadach określonych w tych umowach
 • decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

UWAGA: cudzoziemcy, którzy posiadają kartę czasowego pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Polski podejmują studia na zasadach odpłatności.

____________________________________________________________________________________________

WAŻNE !

Kandydaci podejmujacy studia na zasadach odpłatności dewizowej rejestrują się w IRK, a następnie przystępują do postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci posiadający status stypendysty strony polskiej (stypendium Rządu RP), stypendysty strony wysyłającej, stypendysty Uniwersytetu Warszawskiego albo status osoby studiującej bez odpłatności i świadczeń stypendialnych muszą skontaktować się Biurem ds. Rekrutacji przed przystąpieniem do rekrutacji.

----------------------------------------

Przejdź do Katalogu z zasadami rekrutacji, dostępnego dla tej ścieżki

---------------------------------------

Biuro ds. Rekrutacji UW
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pok. nr 4
tel.: +48 22 55 24 -043, -048
e-mail:
admission@uw.edu.pl
godziny przyjęć:
pon.- pt. (9:00 - 15:00)