Na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich podejmują i odbywają studia:

 • obywatele państw spoza UE/EFTA, którzy nie spełniają wymogów podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich

 • osoby z ważną Kartą Polaka, rezygnujące z ubiegania się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich (podejmujący studia np. jako stypendyści Rządu RP)

 • obywatele państw członkowskich UE lub EFTA, którzy zdecydowali się podjąć w Polsce naukę na warunkach dotyczących obywateli krajów spoza UE/EFTA (np. jako stypendyści Rządu RP)

Osoby te mogą podjąć studia:
 • na zasadach odpłatności dewizowej
 • jako stypendyści strony polskiej (otrzymujący stypendium Rządu RP i zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłat)
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych
 • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę
 • jako stypendyści uczelni
na podstawie
 • decyzji Rektora UW
 • umów międzynarodowych – na zasadach określonych w tych umowach
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie – na zasadach określonych w tych umowach
 • decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

UWAGA: cudzoziemcy, którzy posiadają kartę czasowego pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Polski podejmują studia na zasadach odpłatności

____________________________________________________________________________________________

WAŻNE !

Kandydaci podejmujacy studia na zasadach odpłatności dewizowej rejestrują się w IRK, a następnie przystępują do postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydaci posiadający status stypendysty strony polskiej (stypendium Rządu RP), stypendysty strony wysyłającej, stypendysty Uniwersytetu Warszawskiego albo status osoby studiującej bez odpłatności i świadczeń stypendialnych muszą skontaktować się Biurem ds. Rekrutacji przed przystąpieniem do rekrutacji.


Cudzoziemcy:

 • będący w trakcie ubiegania się o Kartę Polaka, status uchodźcy, kartę stałego pobytu lub inny status uprawniający do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich
 • posiadający Kartę Polaka lub obywatelstwo kraju członkowskiego UE/EFTA, którzy starają się o przyznanie stypendium Rządu RP, stypendium strony wysyłającej lub status "bez odpłatności i świadczeń stypendialnych"

wybierają ścieżkę dla kandydatów przyjmowanych na innych zasadach niż Polacy ("C"). Jednocześnie mogą zarejestrować się na ten sam lub inny kierunek studiów zgodnie ze ścieżką "P", tj. dla Polaków i cudzoziemców przyjmowanych, jak Polacy. Wówczas będą podlegać kwalifikacji w ramach dwóch ścieżek rekrutacyjnych. W przypadku zakwalifikowania się kandydata na studia w ramach obu ścieżek, przed otrzymaniem decyzji o przyjęciu na studia będzie on zobowiązany do zadeklarowania ścieżki odbywania studiów (na zasadach obowiązujących Polaków albo na innych warunkach).

----------------------------------------

Przejdź do Katalogu z zasadami rekrutacji, dostępnego dla tej ścieżki

---------------------------------------

Biuro ds. Rekrutacji UW
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
Pałac Kazimierzowski, pok. nr 4
tel.: +48 22 55 24 -043, -048
e-mail:
admission@uw.edu.pl
godziny przyjęć:
pon.- pt. (9:00 - 15:00)