European Union
  • log in
  • create an account

Admission for postgraduate studies 2021/22

switch registrations cancel selection

The list of studies displayed on this page is limited to the selected registration. If you want to see the rest of the offer, select a different registration.

Postgraduate 'archiving and Document Management. Course theory and methodology of archival "

Details
Code SP-HI-SPA
Organizational unit Faculty of History
Field of studies History
Form of studies Part-time
Level of education Postgraduate (post diploma)
Language(s) of instruction Polish
Duration 2 semesters
Recruitment committee address ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
tel. 0 22 55 20 592, 0 22 82 80 103
podyplomowe.wh@uw.edu.pl
Office opening hours Od poniedziałku do piątku 9.00-15.00 (pokój 5 lub 7),
w soboty 8.30-15.30 (w terminach zjazdów)
WWW address http://historia.uw.edu.pl/
Required document
  • Higher education
  Ask about this programme
There is currently no active phase for this programme.

Past phases in this registration:
  • Phase 1 (05.03.2021 00:00 – 15.09.2021 23:59)

 

Studia adresowane są do pracowników archiwów państwowych i prywatnych, urzędników z administracji centralnej i terenowej, kierowników placówek oświatowych i medycznych, osób odpowiedzialnych za obrót dokumentacji wszelkiego typu i jej archiwizację. Studia mają na celu zdobycie nowego zawodu oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Kandydaci

Studia adresowane są do absolwentów studiów I stopnia (licencjackich), studiów II stopnia (magisterskich) oraz jednolitych pięcioletnich studiów magisterskich na dowolnym kierunku studiów.

Opis Studiów

Program studiów

W programie studiów (238 h) znajdują się podstawy teorii i metodyki archiwalnej, metodyki zarządzania dokumentacją i archiwum, prawa archiwalnego metodyki opracowania poszczególnych archiwaliów – nieaktowych: kartograficznych, dokumentacji technicznej, fotografii, archiwaliów audiowizualnych, metadanych zapisów cyfrowych, historii ustroju i archiwów. Program służy kształceniu umiejętności tworzenia dokumentów i procedur zarządzania dokumentacją, prowadzenia ewidencji w archiwach, tworzenia klasycznych i elektronicznych pomocy archiwalnych stanowiących dobre komunikaty służące udostępniania i wykorzystaniu zasobu różnych typów archiwów.

Wykładowcy

Wśród wykładowców są: prof. UW dr hab. Alicja Kulecka, prof. UW dr hab. Jolanta Sikorska-Kulesza, dr hab. Maciej Wojtyński, dr Ewa Perłakowska, dr Hubert Wajs, dr Wojciech Woźniak, mgr Anna Czajka, mgr Krzysztof Pilecki.

Tryb studiów i częstotliwość zjazdów

Zaoczny, zjazdy soboty i niedziele co 2 tygodnie

Zaliczenia

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego egzaminu końcowego oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych programem.

Absolwenci

Absolwent studiów będzie posiadał: podstawową wiedzę z zakresu teorii archiwalnej w tym znajomość pojęć archiwalnych, zasad rządzących organizacją zasobu archiwalnego, zasad gromadzenia archiwaliów, organizacji i zasad kształtowania zasobu archiwalnego, podstaw prawa archiwalnego, zasad dostępu i udostępniania archiwalnego, funkcjonowania kancelarii współczesnej, opracowywania zasobu archiwalnego, tworzenia inwentarzy, przewodników, sumariuszy i baz danych, organizacji i działania oraz tworzenia pomocy ewidencyjnych archiwum zakładowego (wykazów spisów, spisów zdawczo-odbiorczych, spisów akt wybrakowanych), międzynarodowych standardów opisu archiwalnego (ISAD-G, ISAAR-CPF), umiejętności oceny zasad działania i efektywności systemów teleinformatycznych pod kątem pełnienia przez nie funkcji kancelarii i archiwum bieżącego, tworzenia metadanych, ich funkcji w systemach teleinformatycznych, cyfryzacji zasobu archiwalnego, przechowywania i zabezpieczenia zasobu oraz samodzielnego wyboru różnych modeli prowadzenia działalności archiwalnej.

Absolwent uzyska uprawnienia do wykonywania zawodu archiwisty, będzie szczególnie przygotowany do prowadzenia archiwów we wszystkich jednostkach państwowych i samorządowych oraz do pracy w e-administracji.

Rekrutacja

Wymagane dokumenty

1. Podanie o przyjęcie na studia - wydrukowane z IRK
2. Deklaracja o odpłatności za studia - wydrukowana z IRK
3. Kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu w Sekretariacie Studiów Podyplomowych)

Opis rekrutacji

Rekrutacja na podstawie dokumentów odbywa się raz w roku na semestr zimowy.

O terminie składania dokumentów osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane za pośrednictwem systemu IRK. Nie przyjmujemy dokumentów przed oficjalnym ogłoszeniem wyników postępowania rekrutacyjnego.

Czesne

4 500 PLN