Uzupełnienie dokumentów o przyjęcie na studia
2017-09-22 17:28, Komisja Rekrutacyjna Katedry Białorutenistyki
Szanowna Pani, w dniu 22.09.br. do Komisji Rekrutacyjnej Katedry Białorutenistyki zostały złożone z Pani upoważnienia następujące dokumenty: – podanie o przyjęcie na studia; – oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy; – kserokopia dowodu osobistego; – podanie o wydanie legitymacji studenckiej; – potwierdzenie dokonania opłaty za legitymację studencką; – upoważnienie na nazwisko Dominik Kur; – zdjęcie. Komisja Rekrutacyjna Katedry Białorutenistyki wzywa do uzupełnienia dokumentów w postaci świadectwa maturalnego w nieprzekraczalnym terminie 26.09 br.(wtorek). Nieuzupełnienie braków w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z niezłożeniem kompletu wymaganych dokumentów. Z poważaniem Anna Demianiuk Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej Katedry Białorutenistyki