Uniwersytet Warszawski

Foundation Year


   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Język wykładowy

angielski/polski

Opis

Minimalna liczba osób przyjętych będąca warunkiem uruchomienia studiów: 12

Foundation Year (FY) jest kursem przygotowawczym do studiów w języku angielskim dla cudzoziemców. Jego celem jest przygotowanie uczestników do podjęcia studiów w wybranej dziedzinie na Uniwersytecie Warszawskim lub innej polskiej uczelni. Foundation Year trwa 9 miesięcy: rozpoczyna się 9 października 2017 r. i kończy się 8 czerwca 2018 r.

Program FY obejmuje intensywne, rozwijające wszystkie cztery sprawności językowe (pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu, mówienie) kursy języka polskiego (na poziomie podstawowym) oraz języka angielskiego (kończący się egzaminem certyfikacyjnym Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW na poziomie B2). W ramach kursu języka angielskiego prowadzony jest moduł „social path”, w ramach którego uczestnicy zapoznają się z polską kulturą, życiem uniwersyteckim i strukturą UW poprzez udział w zajęciach odbywających się poza salami uniwersyteckimi oraz rozwiązywanie zadań online.  Ponadto, w drugim semestrze FY dla grup liczących co najmniej pięć osób organizowane są zajęcia w wybranych przez kursantów dziedzinach studiów. Jeżeli grupa osób deklarujących chęć podjęcia studiów na zbliżonych kierunkach jest mniejsza niż pięć osób, UW postara się zapewnić możliwość udziału w zajęciach prowadzonych dla pierwszego roku studiów na wybranym przez kandydata wydziale (w ramach dostępnej oferty). Każdy moduł FY kończy się zaliczeniem.

Kursanci, którzy zaliczyli z pozytywnym wynikiem wszystkie moduły kursu, a także uzyskali certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2, zostaną przyjęci na wybrany wcześniej kierunek studiów pierwszego stopnia. W przypadku kandydatów aplikujących o przyjęcie na studia drugiego stopnia zostaną przyjęci na studia po spełnieniu określonych wcześniej przez wydział wymagań (wymienionych w decyzji o przyjęciu na Foundation Year).

Zasady kwalifikacji

FY jest otwarty dla wszystkich cudzoziemców posiadających świadectwo ukończenia szkoły średniej, uprawniające do podjęcia studiów. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie złożenia kompletu dokumentów oraz wyniku testu poziomującego z języka angielskiego.

Test poziomujący będzie dostępny online od 18 czerwca 2017 r. (dostęp otrzymają kandydaci, którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów).

 • Z obowiązku wypełniania testu poziomującego zwolnieni są kandydaci posiadający certyfikat językowy na poziomie B1

Lista wymaganych dokumentów:

 • kopia dowodu tożsamości (UE) lub paszportu (wraz z kopią wizy) – kopia zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem po przyjeździe kandydata do Polski

 • kopia dyplomu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego (kopia zostanie poświadczona za zgodność po przyjeździe kandydata do Polski) wraz z poświadczeniem świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939)) [więcej],
 • zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskane świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych za granicą uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument (z tłumaczeniem na język polski lub język angielski)
 • w przypadku, gdy świadectwo szkolne (maturalne), dyplom ukończenia szkoły wyższej albo inny dokument uzyskany za granicą podlega uznaniu w Polsce decyzją kuratora oświaty / w trybie nostryfikacji przez radę jednostki organizacyjnej uczelni, kandydat jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające jego równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości / dyplomem ukończenia studiów wyższych, w jak najkrótszym terminie, ale nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów. W przypadku niedopełnienia tego wymogu student zostanie skreślony z listy uczestników kursu.

  Więcej informacji na temat uznania zagranicznego wykształcenia w Polsce:

  http://rekrutacja.uw.edu.pl/index.php/uznanie-rownowaznosci-zagranicznego-wyksztalcenia/

 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów

 • dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia prowadzone w tym języku [lista honorowanych dokumentów (certyfikatów)]

 • lub rozwiązanie testu poziomującego na poziomie co najmniej B1 (dostęp do testu online otrzymają kandydaci, którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów, dostęp od 18 czerwca 2017)
 • podanie o przyjęcie na studia wypełnione poprzez osobiste konto rejestracyjne kandydata założone w systemie IRK

Wysokość czesnego

Kurs jest płatny: 3 100 EUR/rok

Dodatkowe informacje

Kolejne terminy rejestracji: II tura: 15 sierpnia-1 września 2017 r.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z sekcją zagraniczną Biura Spraw Studenckich:

Ms Katarzyna Basisty, k.basisty@adm.uw.edu.pl

Mr Sebastian Pawlak, spawlak@adm.uw.edu.pl

http://enbss.uw.edu.pl/