Uniwersytet Warszawski

Foundation Year


   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Język wykładowy

angielski/polski

Opis

Minimalna liczba osób przyjętych będąca warunkiem uruchomienia studiów: 12

Foundation Year (FY) jest kursem przygotowawczym do studiów w języku angielskim dla cudzoziemców. Jego celem jest przygotowanie uczestników do podjęcia studiów w wybranej dziedzinie na Uniwersytecie Warszawskim lub innej polskiej uczelni. Foundation Year trwa 9 miesięcy: rozpoczyna się 9 października 2017 r. i kończy się 8 czerwca 2018 r.

Program FY obejmuje intensywne, rozwijające wszystkie cztery sprawności językowe (pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu, mówienie) kursy języka polskiego (na poziomie podstawowym) oraz języka angielskiego (kończący się egzaminem certyfikacyjnym Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej UW na poziomie B2). W ramach kursu języka angielskiego prowadzony jest moduł „social path”, w ramach którego uczestnicy zapoznają się z polską kulturą, życiem uniwersyteckim i strukturą UW poprzez udział w zajęciach odbywających się poza salami uniwersyteckimi oraz rozwiązywanie zadań online.  Ponadto, w drugim semestrze FY dla grup liczących co najmniej pięć osób organizowane są zajęcia w wybranych przez kursantów dziedzinach studiów. Jeżeli grupa osób deklarujących chęć podjęcia studiów na zbliżonych kierunkach jest mniejsza niż pięć osób, UW postara się zapewnić możliwość udziału w zajęciach prowadzonych dla pierwszego roku studiów na wybranym przez kandydata wydziale (w ramach dostępnej oferty). Każdy moduł FY kończy się zaliczeniem.

Kursanci, którzy zaliczyli z pozytywnym wynikiem wszystkie moduły kursu, a także uzyskali certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2, zostaną przyjęci na wybrany wcześniej kierunek studiów pierwszego stopnia. W przypadku kandydatów aplikujących o przyjęcie na studia drugiego stopnia zostaną przyjęci na studia po spełnieniu określonych wcześniej przez wydział wymagań (wymienionych w decyzji o przyjęciu na Foundation Year).