Uniwersytet Warszawski / Instytut Ameryk i Europy / Ośrodek Studiów Amerykańskich

Studia amerykanistyczne (American Studies), niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

13

Język wykładowy

angielski

Opis


Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 1

Absolwent trzyletnich studiów licencjackich w Ośrodku Studiów Amerykańskich posiada podstawową wiedzę umożliwiającą mu zrozumienie zjawisk kulturowych i społecznych w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu terminologii, teorii i metodologii interdyscyplinarnych studiów amerykanistycznych z zakresu Stanów Zjednoczonych.

Dzięki interdyscyplinarnemu systemowi nauczania, absolwent potrafi nie tylko rozpoznać i zrozumieć podstawowe fakty i procesy, ale zbierać je, łączyć, interpretować i na ich podstawie formułować samodzielne sądy i opinie. Samodzielnie formułuje pytania badawcze, potrafi wyszukiwać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł, a także opracowywać i prezentować wyniki badań przy użyciu nowoczesnych metod audiowizualnych. Student kończący studia licencjackie porozumiewa się w języku angielskim w mowie i piśmie na tematy zawodowe na poziomie co najmniej B2, również w języku angielskim przygotowuje pracę dyplomową.

Jest przygotowany do pracy w biznesie, w mediach, ośrodkach kultury, fundacjach promujących kulturę, a także w urzędach administracji państwowej, samorządach i innych instytucjach. Ponadto, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju zawodowego. Absolwent jest przygotowany merytorycznie i warsztatowo do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim i/lub podyplomowym.

Strona programu

Zasady kwalifikacji

Wszyscy kandydaci są zobowiązani do dostarczenia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 (nie dotyczy posiadaczy Matury Europejskiej (EB) zdawanej w języku angielskim i Matury Międzynarodowej (IB) zdawanej w języku angielskim). Lista akceptowanych dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego znajduje się na stronie: http://www.rekrutacja.uw.edu.pl/files/pdf/Dokumenty_potwierdzajace_jez.angielski_POL.pdf

UWAGA: W przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego kandydat może przystąpić do centralnego egzaminu językowego w Uniwersytecie Warszawskim.


Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
filozofia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, j. hiszpański, j. portugalski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 5%

waga = 10%

waga = 80%

waga = 5%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język angielski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
filozofia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, j. hiszpański

waga = 5%

waga = 10%

waga = 80%

waga = 5%

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język angielski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
filozofia, historia, geografia, ekonomia, sztuka, 
j. hiszpański, j. portugalski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 5%

waga = 10%

waga = 80%

waga = 5%

*W przypadku braku j. polskiego; kandydatom z j. angielskim jako L1 wynik z j. angielskiego będzie liczyć się dwa razy, czyli z łączną wagą 85%

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1


Przedmiot wymagany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Obligatory subject

Język angielski

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
filozofia, historia, geografia, psychologia, antropologia, organizacja i zarządzanie, ekonomia, polityka, przedmiot z grupy „sztuka”, j. hiszpański, j. portugalski

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 5%

waga = 10%

waga = 80%

waga = 5%

*W przypadku braku j. polskiego; kandydatom z j. angielskim jako A1/A wynik z j. angielskiego będzie liczyć się dwa razy, czyli z łączną wagą 85%

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Zasady rekrutacji dla kandydatów kwalifkowanych na podstawie wyników egzaminów maturalnych (kogo dotyczą?)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot wymagany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język angielski

Przedmiot wymagany

Jeden przedmiot do wyboru z:
filozofia, historia, geografia, sztuka, ekonomia,
j. hiszpański, j. portugalski

waga = 5%

waga = 10%

waga = 80%

waga = 5%

*w przypadku kandydatów z j. angielskim jako językiem oryginalnym matury wynik z j. angielskiego będzie liczyć się dwa razy, czyli z łączną wagą 85%

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady rekrutacji dla kandydatów kwalifikowanych na innych zasadach (kogo dotyczą?)

Kandydaci przyjmowani są na podstawie średniej arytmetycznej ocen, wyliczonej ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze. Wyniki matury wyrażone będą w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100.

Kandydat musi poświadczyć znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy egzaminem certyfikacyjnym lub odpowiednim równoważnym dokumentem.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

  • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego;

LAUREACI:

  • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej;

LAUREACI

  • III etapu Konkursu „Know America”.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 18 lipca 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 19-20 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Ośrodek Studiów Amerykańskich