Uniwersytet Warszawski / Instytut Ameryk i Europy / Ośrodek Studiów Amerykańskich

Studia amerykanistyczne (American Studies), niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-07-04 23:59:59

Limit miejsc

7

Język wykładowy

angielski

Opis

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc w którejś ze ścieżek rekrutacyjnych, niewykorzystana część limitu może zostać przeniesiona do innej ścieżki lub na inny stopień studiów.

Absolwent trzyletnich studiów licencjackich w Ośrodku Studiów Amerykańskich posiada podstawową wiedzę umożliwiającą mu zrozumienie zjawisk kulturowych i społecznych, zwłaszcza w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ma uporządkowaną wiedzę podstawową z zakresu terminologii, teorii i metodologii historii, literaturoznawstwa, filmoznawstwa, medioznawstwa, historii filozofii, nauk społecznych i geografii. Posiada wiedzę o instytucjach kultury i sposobach ich funkcjonowania, dzięki czemu jest przygotowany do pracy w mediach, ośrodkach kultury, fundacjach promujących kulturę, a także w urzędach administracji państwowej, samorządach i innych instytucjach. Ponadto, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania i rozwoju zawodowego. Absolwent jest przygotowany merytorycznie i warsztatowo do kontynuowania studiów na poziomie magisterskim i/lub podyplomowym.

Dzięki interdyscyplinarnemu systemowi nauczania, absolwent potrafi nie tylko rozpoznać i zrozumieć podstawowe fakty i procesy, ale zbierać je, łączyć, interpretować i na ich podstawie formułować samodzielne sądy i opinie. Umie wyjaśnić zjawiska i procesy zachodzące w rozwoju Stanów Zjednoczonych na podstawie teorii. Samodzielnie formułuje pytania badawcze, potrafi wyszukiwać, selekcjonować i wykorzystywać informacje z różnych źródeł, a także opracowywać i prezentować wyniki badań przy użyciu nowoczesnych metod audiowizualnych. Student kończący studia licencjackie porozumiewa się w języku angielskim w mowie i piśmie na tematy zawodowe na poziomie co najmniej B2, również w języku angielskim przygotowuje pracę dyplomową.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Warunkiem ubiegania się o podjęcie studiów równoległych jest średnia ocen z pierwszego kierunku studiów min. 4,3.

Podstawą kwalifikacji jest rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.

Kryteria oceny: rozumienie przekazu, formułowanie przejrzystych wypowiedzi, zdolność argumentacji, znajomość słownictwa i struktur gramatycznych na poziomie wystarczającym do studiowania w języku angielskim.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu: 6 lipca 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 10 lipca 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 16-18 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Ośrodek Studiów Amerykańskich