University of Warsaw / Faculty of Management

Finance, accounting and insurance

Level of study: first-cycle Form of study: part-time (evening) Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-19 23:59:59

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Na studiach kształceni są specjaliści w zakresie finansów, rachunkowości i ubezpieczeń. Przekazywana wiedza ma charakter ogólny, dobrze osadzony we współczesnych teoriach funkcjonowania rynku finansowego, rachunkowości i jej międzynarodowych standardów. Jednocześnie, osiągnięte kwalifikacje, na które składają się uzyskane efekty kształcenia, stanowią podstawę do podjęcia czynnego udziału w praktyce gospodarczej oraz do działalności o charakterze badawczym.

W dobie globalizacji, integracji oraz informatyzacji, najlepsza wiedza przekazywana studentom, zapewnia możliwość podejmowania racjonalnych decyzji w działalności podmiotów gospodarczych. Procesy te wymagają bowiem z jednej strony zrozumienia zasad przepływów finansowych i ich standaryzacji, a z drugiej - sposobów zabezpieczających przed ewentualnymi perturbacjami gospodarczymi. Polskie przedsiębiorstwa stając do konkurencji międzynarodowej, muszą zatrudniać menedżerów i pracowników, którzy w optymalny sposób potrafią zastosować rozmaite rozwiązania w sferze, między innymi, monitorowania kosztów, czy zarządzania ryzykiem.

Profil kształcenia, obejmujący problematykę rachunkowości, finansów i ubezpieczeń, mocno osadzonych na gruncie przedmiotów ilościowych, prawniczych i ekonomicznych, daje możliwość interdyscyplinarnego przygotowania absolwentów tych studiów do podjęcia działalności zawodowej w różnych sektorach gospodarki.

Oferowany kierunek studiów jest zgodny zarówno z krajowymi standardami kształcenia jak i przyjętymi przez najlepsze uczelnie na świecie – zarówno europejskie jak i amerykańskie. Atutem tego kierunku jest również fakt, że wybrane efekty kierunkowe są spójne z wymaganiami stawianymi kandydatom na biegłych rewidentów oraz księgowych.

Absolwenci tego kierunku będą mogli podejmować pracę m.in. w:

 • przedsiębiorstwach sektora finansowego takich jak: banki, zakłady ubezpieczeń, domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
 • przedsiębiorstwach sektora niefinansowego, prywatnego, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych, o różnej skali działalności,
 • instytucjach sektora publicznego (np. w instytucjach administracji rządowej lub samorządowej)

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: księgowy, analityk bankowy, analityk ubezpieczeniowy, analityk rynkowy, analityk finansowy i wiele innych. 
Absolwenci studiów pierwszego stopnia wykonują na tych stanowiskach pracę mniej zaawansowaną, wymagającą podstawowej wiedzy i umiejętności (np. jako asystenci głównego księgowego, młodsi referenci, młodsi specjaliści, itp.). W celu zapewnienia awansu zawodowego, absolwenci studiów licencjackich rozwijają swoje kwalifikacje podejmując kursy zawodowe, studia podyplomowe lub studia II stopnia.

Absolwenci studiów:

 • mają podstawową wiedzę o charakterze finansów,  rachunkowości i ubezpieczeń jako dyscyplinie naukowej, jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi,
 • mają podstawową wiedzę na temat pojęć i kategorii związanych z ekonomią, finansami,  rachunkowością i ubezpieczeniami, posiadają znajomość podstawowych funkcji obowiązującego prawa w zakresie ochrony własności intelektualnej,
 • mają  elementarną wiedzę dotyczącą zarządzania różnymi obszarami podmiotu gospodarczego z zakresu finansów, rachunkowości i ubezpieczeń,
 • znają w podstawowym zakresie ogólne zasady rachunkowości i finansów w odniesieniu do tworzenia i rozwoju indywidulanej przedsiębiorczości,
 • potrafią prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie finansów przedsiębiorstw i całości gospodarki,
 • potrafią przeprowadzić analizę ekonomiczną podmiotu gospodarczego i ocenić jego kondycję finansową, wykorzystując różne narzędzia, także informatyczne,
 • potrafią  analizować poprawność podejmowanych działań z zakresu finansów i  na ich podstawie wyciągać wnioski,
 • mają podstawowe umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania zachodzącej sytuacji finansowej oraz analizowania motywów  ludzkich zachowań, mają umiejętności językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • mają świadomość znaczenia wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości i ubezpieczeń dla rozumienia wydarzeń społeczno-gospodarczych,
 • potrafią myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
 • potrafią rozwiązywać wybrane problemy z zakresu rachunkowości,  finansów i ubezpieczeń  w ramach zespołu, przyjmując w nim różne role.

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona według poniższych kyteriów.

Przedmiot punktowany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 40%

waga = 40%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona według poniższych kyteriów.

Przedmiot punktowany

Język polski

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot punktowany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski

waga = 20%

waga = 40%

waga = 40%

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona według poniższych kyteriów.

Przedmiot punktowany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 40%

waga = 40%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona według poniższych kyteriów.

Przedmiot punktowany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 20%

waga = 40%

waga = 40%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona według poniższych kyteriów.

Przedmiot punktowany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot punktowany

Język obcy nowożytny

waga = 20%

waga = 40%

waga = 40%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci są zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie.
Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka polskiego.

W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 9 lipca 2018 r., godz. 9:00 i 20 lipca 2018 r., godz. 9:00

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiady Przedsiębiorczości,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Informatycznej.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu otrzymują:

FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Fizycznej – z matematyki,
 • Olimpiady Informatycznej – z matematyki,

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 26 lipca 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 26-30 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Zarządzania