University of Warsaw / Faculty of History / Institute of History

History

Level of study: first-cycle Form of study: part-time (evening) Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Limit of students

2

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 5

W kształceniu na studiach I stopnia Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego dąży przede wszystkim do wyposażenia studentów w umiejętności warsztatowe pozwalające na samodzielną pracę badawczą oraz do wykształcenia wśród przyszłych historyków postawy otwartości na różnorodne podejścia metodologiczne i gotowości do samodzielnego podejmowania i rozwiązywania problemów badawczych. Stąd tak wiele miejsca w programie studiów zajmują ćwiczenia z poszczególnych epok historycznych (od starożytności do współczesności) pozwalające na poznanie różnorodnych źródeł historycznych oraz metod ich krytycznej analizy i interpretacji. Potencjał naukowy Instytutu Historycznego (blisko 50 seminariów dyplomowych) zapewnia studentom możliwość realizacji indywidualnych zainteresowań badawczych oraz wymiany poglądów naukowych z doświadczonymi i uznanymi w kraju i na świecie historykami. Dużo czasu i uwagi poświęca się w Instytucie Historycznym na kształcenie umiejętności pisania tekstów naukowych i popularnonaukowych oraz rzeczowego udziału w dyskusji naukowej (przedstawiania własnych sądów, argumentowania, przy zachowaniu szacunku dla twierdzeń innych). Dzięki zdobytym umiejętnościom warsztatowym i bogatej wiedzy z zakresu historii politycznej, gospodarczej i społeczno-kulturowej Polski i powszechnej absolwent studiów I stopnia przygotowany jest do kontynuowania nauki na kierunkach humanistycznych i społecznych, ale także do podjęcia pracy w sferze edukacji i popularyzacji wiedzy historycznej, w mediach i wydawnictwach oraz w szeroko pojętej administracji. Niezależnie od wiedzy i kompetencji badawczych związanych z nauką historyczną, nasze studia wyposażają studentów w umiejętności, które są przydatne w różnych innych karierach zawodowych:

 • umiejętność sprawnego zdobywania danych i ich weryfikacji,
 • umiejętność sprawnego pisania,
 • umiejętność pracy w grupie, merytorycznej dyskusji i wspólnego rozwiązywania problemów,
 • umiejętność samodzielnej pracy.

Cztery fakultatywne specjalizacje zawodowe: nauczycielska – przygotowująca do pracy w szkole podstawowej, archiwistyczna - przybliżająca zasady zarządzania dokumentacją, prowadzenia kancelarii i archiwum zakładowego, edytorska – kształcąca umiejętności przydatne w redakcjach i wydawnictwach różnego typu oraz popularyzatorska – zaznajamiająca z podstawowymi zasadami upowszechniania wiedzy historycznej - oferują dodatkowe kompetencje zawodowe, cenione na współczesnym rynku pracy.

Kierunkowe efekty kształcenia:

Wiedza:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Posiada wiedzę historyczną poszerzoną w stosunku do poziomu 4. Krajowych Ram Kwalifikacji.
 • Zna dzieje ziem polskich w ujęciu chronologicznym i tematycznym od czasów najdawniejszych do współczesności.
 • Zna wybrane zagadnienia historii powszechnej w ujęciu chronologicznym i tematycznym od czasów najdawniejszych do współczesności.
 • Zna i systematyzuje źródła do badania przeszłości.
 • Posiada podstawową wiedzę o naukach pomocniczych historii.
 • Zna fachową terminologię z zakresu nauki historycznej oraz podstawową terminologię nauk humanistycznych i społecznych.
 • Ma podstawową wiedzę o typach naukowych prac historycznych (synteza, monografia, artykuł, artykuł recenzyjny, recenzja itp.).
 • Posiada podstawową wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauki historycznej.
 • Zna różne kierunki i obszary badań historycznych.
 • Zna dorobek głównych nurtów historiografii dla wybranych obszarów badawczych.
 • Ma podstawową wiedzę o metodach wnioskowania historycznego, zasadach krytyki źródła oraz zasadniczych etapach postępowania badawczego historyka.
 • Rozumie znaczenie metodologii dla poprawności naukowej badań historycznych.
 • Dostrzega i rozumie obecność elementów innych dyscyplin naukowych w pracy historyka.
 • Rozumie wpływ podłoża narodowego i kulturowego na stanowiska reprezentowane w naukach historycznych.
 • Definiuje miejsce historii wśród innych nauk humanistycznych i społecznych oraz dostrzega podstawowe różnice i podobieństwa metodologiczne miedzy naukami humanistycznymi a nauką historyczną.
 • Posiada znajomość słownictwa oraz wiedzę z zakresu fleksji i składni języka łacińskiego pozwalającą na tłumaczenie tekstów źródłowych.
 • Ma świadomość znaczenia historycznej zmienności języka dla interpretacji źródeł.
 • Zna podstawową terminologię nauk historycznych przynajmniej w jednym języku nowożytnym.
 • Zna instytucje kultury upowszechniające wiedzę historyczną.
 • Zna podstawowe zasady ochrony własności intelektualnej.

Umiejętności:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Dokonuje krytyki źródeł historycznych.
 • Tłumaczy i objaśnia teksty źródłowe z języka łacińskiego.
 • Samodzielnie zdobywa i utrwala wiedzę w sposób systematyczny i uporządkowany.
 • Pozyskuje szczegółowe informacje, wykorzystując publikacje naukowe oraz wydawnictwa pomocnicze opublikowane w druku lub w formie elektronicznej.
 • Selekcjonuje źródła i hierarchizuje zebrane dane.
 • Formułuje wnioski na podstawie krytycznej analizy źródeł.
 • Formułuje problemy badawcze i dobiera metody oraz narzędzia służące ich rozwiązaniu.
 • Formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem literatury fachowej dotyczącej wybranego zagadnienia.
 • Odróżnia tekst naukowy od publicystycznego i literackiego.
 • Sporządza bibliografię do wybranych tematów oraz redaguje przypisy do tekstu.
 • Posługuje się fachową terminologią nauk historycznych w języku ojczystym oraz wybranym języku nowożytnym.
 • Charakteryzuje wybrane szkoły historyczne oraz różne kierunki badań historycznych.
 • Krytycznie odnosi się do dyskursu prezentowanego w opracowaniach naukowych.
 • Prezentuje w usystematyzowanej wypowiedzi zagadnienia z historii Polski i wybrane zagadnienia z historii powszechnej w języku ojczystym i wybranym języku nowożytnym.
 • Tworzy samodzielnie różne formy tekstów naukowych i popularnonaukowych.
 • Przedstawia wyniki swoich badań za pomocą nowoczesnych metod prezentacji i z wykorzystaniem fachowej terminologii w języku ojczystym.
 • Umieszcza omawiane zagadnienia z historii Polski oraz wybrane zagadnienia z historii powszechnej w szerszym kontekście procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych epoki.
 • Dokonuje całościowego opisu obiektów zabytkowych z uwzględnieniem kontekstu geograficznego, gospodarczego, kulturowego i społecznego.

Kompetencje społeczne:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • Wykazuje postawę krytyczną wobec świadectw przeszłości.
 • Docenia wartość samodzielnej interpretacji źródeł i opracowań naukowych. Reprezentuje postawę poszanowania dla standardów pracy naukowej.
 • Rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy badawczej historyka i w popularyzacji wiedzy historycznej.
 • Prezentuje postawę otwartości na właściwy dla innych nauk humanistycznych typ refleksji.
 • Ma świadomość konieczności nieustannego kształcenia umiejętności związanych z pracą badawczą.
 • Posiada umiejętność prowadzenia dyskusji, formułowania merytorycznych argumentów, wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych.
 • Tworzy i realizuje procedury rozwiązania zadania. Współpracuje w grupie w celu osiągnięcia zdefiniowanych priorytetów.
 • Rozumie historyczną i kulturową rolę języka łacińskiego w dziejach europejskiego kręgu cywilizacyjnego.
 • Postrzega otaczającą przestrzeń jako zapis przeszłości i rozumie konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego.
 • Rozumie wagę zachowania świadectw przeszłości we współczesnej przestrzeni publicznej oraz środowisku geograficznym.
 • Wykazuje zainteresowanie życiem naukowym i uczestniczy w przedsięwzięciach popularyzujących wiedzę historyczną.

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. Na ich podstawie przygotowana zostanie lista rankingowa według liczby uzyskanych punktów.

Sposób przeliczania punktów:

Wynik egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym wyrażony w % przelicza się na punkty rankingowe według zasady:
1% wyniku maturalnego = 0,6 punktu rankingowego.

Wynik egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym wyrażony w % przelicza się na punkty rankingowe wg zasady:
1% wyniku maturalnego = 1 punkt rankingowy.

Admission procedure for candidates with old maturity exam

W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki egzaminu z języka polskiego umieszczone na świadectwie dojrzałości albo w wydanym przez OKE zaświadczeniu o wyniku egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. Na ich podstawie przygotowana zostanie lista rankingowa według liczby uzyskanych punktów.

Sposób przeliczania punktów:

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym wyrażony w % przelicza się na punkty rankingowe według zasady:
1% wyniku maturalnego = 0,6 punktu rankingowego.

Wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym wyrażony w % przelicza się na punkty rankingowe wg zasady:
1% wyniku maturalnego = 1 punkt rankingowy.

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z języka polskiego albo języka L1 na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. Na ich podstawie przygotowana zostanie lista rankingowa według liczby uzyskanych punktów.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB.

Sposób przeliczania punktów

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Punkty procentowe przelicza się na punkty rankingowe wg zasady:
1% wyniku maturalnego na poziomie podstawowym = 0,6 punktu rankingowego;
1% wyniku maturalnego na poziomie rozszerzonym = 1 punkt rankingowy.

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z języka polskiego albo języka A1 z grupy 1/ język A na poziomie niższym (SL) albo wyższym (HL). Na ich podstawie przygotowana zostanie lista rankingowa według liczby uzyskanych punktów.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB.

Sposób przeliczania punktów

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Punkty procentowe przelicza się na punkty rankingowe wg zasady:
1% wyniku maturalnego na poziomie niższym (SL) = 0,6 punktu rankingowego;
1% wyniku maturalnego na poziomie wyższym (HL) = 1 punkt rankingowy.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z języka polskiego albo języka oryginalnego matury. Na ich podstawie przygotowana zostanie lista rankingowa według liczby uzyskanych punktów.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 6 lipca 2018 r.

Exceptions from admission procedure

Instytut Historyczny nie przewiduje ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia wieczorowe

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 16-18 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Historyczny