University of Warsaw / Faculty of Modern Languages / Institute of Iber and IberoAmerican Studies

Iberian Studies

Level of study: first-cycle Form of study: part-time (evening) Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-04 23:59:59

Limit of students

2

Language

polski/hiszpański

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 12

Absolwent kierunku iberystyka wykazuje się bardzo dobrą znajomością języka kierunkowego hiszpańskiego (kompetencja komunikacyjna na poziomie C1 biegłości Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy). Jest przygotowany merytorycznie do refleksji na temat kultury, literatury, historii i myśli filozoficznej Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej. Absolwent kierunku iberystyka posiada umiejętność analizy oraz interpretacji zjawisk kulturowych zachodzących w poznawanym obszarze językowym z wykorzystaniem ujęć teoretycznych z zakresu metodologii badań kulturoznawczych, literaturoznawczych, historycznych, filozoficznych i językoznawczych. Dzięki dobrej znajomości kontekstu kulturowego może aktywnie uczestniczyć w życiu społeczności hiszpańskojęzycznych. Jest przygotowany do realizowania zadań związanych z promocją kultury iberyjskiej w Polsce, a także działań mających na celu przybliżenie kultury polskiej odbiorcy hiszpańskojęzycznemu.

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany*

Jeden język obcy do wyboru z: j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany*

Jeden język obcy do wyboru z: j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski

P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Język hiszpański**

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 25%

waga = 10%

waga = 25%

waga = 25%

waga = 15%

*W kolumnach 3 i 4 można dwa razy wskazać ten sam język
**Język hiszpański można wskazać trzykrotnie

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot wymagany*

Jeden język obcy do wyboru z: j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski

Przedmiot punktowany*

Jeden język obcy do wyboru z: j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski

Przedmiot punktowany

Język hiszpański**

waga = 25%

waga = 10%

waga = 25%

waga = 25%

waga = 15%

*W kolumnach 3 i 4 można dwa razy wskazać ten sam język
**Język hiszpański można wskazać trzykrotnie

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany**

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany**

Język obcy nowożytny

P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Język hiszpański***

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 25%

waga = 10%

waga = 25%

waga = 25%

waga = 15%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**W kolumnach 3 i 4 można dwa razy wskazać ten sam język
***Język hiszpański można wskazać trzykrotnie

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany**

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany**

Język obcy nowożytny

P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Język hiszpański***

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 25%

waga = 10%

waga = 25%

waga = 25%

waga = 15%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**W kolumnach 3 i 4 można dwa razy wskazać ten sam język
***Język hiszpański można wskazać trzykrotnie

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Zasady rekrutacji dla kandydatów kwalifkowanych na podstawie wyników egzaminów maturalnych (kogo dotyczą?)

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot wymagany**

Język obcy nowożytny

Przedmiot punktowany**

Język obcy nowożytny

Przedmiot punktowany

Język hiszpański***

waga = 25%

waga = 10%

waga = 25%

waga = 25%

waga = 15%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**W kolumnach 3 i 4 można dwa razy wskazać ten sam język
***Język hiszpański można wskazać trzykrotnie

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X + e * Y

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X, Y – wyniki z dodatkowych przedmiotów maturalnych;
a, b, c, d, e – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów (dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego  kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 5-6 lipca 2018 r., godz. 10:00-11:00

Zasady rekrutacji dla kandydatów kwalifikowanych na innych zasadach (kogo dotyczą?)

Forma egzaminu: egzamin ustny.

Zagadnienia egzaminacyjne: egzamin ma na celu sprawdzenie umiejętności wypowiedzi w języku polskim, ogólną orientację w zagadnieniach z literatury i kultury polskiej oraz zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów (wiedza o krajach hiszpańskiego i portugalskiego obszaru językowego).

Maksymalna liczba punktów: 100.

Termin egzaminu: 5-6 lipca 2018 r., godz. 10:00-11:00

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

  • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
  • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
  • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
  • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
  • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
  • Olimpiady Języka Francuskiego;

LAUREACI:

  • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 16-18 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich