Uniwersytet Warszawski / Wydział Orientalistyczny

Orientalistyka, sinologia, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-07-15 23:59:59

Limit miejsc

2

Język wykładowy

polski

Opis

Studia w zakresie kultury i języka chińskiego, a także literatury współczesnej i klasycznej oraz historii Chin.

Absolwent studiów I stopnia kierunku orientalistyka specjalność sinologia, uzyskując tytuł zawodowy licencjata, będzie posiadał:

 • podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu orientalistyki w systemie nauk humanistycznych oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie Chin
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Chin
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii Chin
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o sztuce i estetyce Chin
 • uporządkowaną wiedzę szczegółową o zagadnieniach społeczno-kulturowych Chin, , Tajwanu i chińskiego kręgu cywilizacyjnego w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej, demograficznej i politycznej
 • obszerną wiedzę o języku chińskim (jego strukturze, historii, piśmie)

Dodatkowo w zakresie umiejętności absolwent będzie potrafił:

 • posługiwać się podstawowymi pojęciami z dziedziny filozofii i religii Chin
 • stosować wiedzę z zakresu historii Chin do analizy i interpretowania wydarzeń współczesnego świata
 • prawidłowo usytuować Chiny i chiński krąg cywilizacyjny w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego, geopolitycznego i gospodarczego
 • czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Chiny i chińskiego krąg językowego, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
 • analizować najważniejsze zjawiska/prądy sztuki (malarstwa, rzeźby, architektury, innych dziedzin sztuki) Chin
 • posługiwać się językiem chińskim na poziomie B2
 • biegle posługiwać się systemem pisma chińskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.)

Zdobyte wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na osiągnięcie kompetencji społecznych w zakresie:

 • umiejętności nawiązywania kontaktów i współdziałania z przedstawicielami odmiennych kultur
 • świadomości odmienności kulturowej i jej źródeł religijnych, filozoficznych, obyczajowych i historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata
 • dostrzegania potrzeby prowadzenia dialogu międzykulturowego
 • świadomości znaczenia kultury Chin w kulturze światowej
 • działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Chin
 • dostrzegania pozytywnych wartości społeczno-kulturowych Chin, z których może czerpać dla osobistego rozwoju i efektywnej komunikacji międzykulturowej

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury Chin i chińskiego kręgu cywilizacyjnego.

Absolwent studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność sinologia będzie posługiwał się językiem chińskim, a zdobyte przez niego wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne dadzą mu możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa etc.) oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Warunki kwalifikacji studentów Uniwersytetu Warszawskiego na pierwszy rok studiów równoległych:

 • zaliczenie co najmniej pierwszego roku studiów licencjackich lub magisterskich;
 • średnia ocen z dotychczasowych studiów co najmniej 4,0;
 • opinia dziekana wydziału macierzystego w formie załącznika do wniosku o przyjęcie na studia równoległe.

Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przysługują równe prawa w ubieganiu się o studia równoległe na Wydziale Orientalistycznym w formie stacjonarnej albo niestacjonarnej.

W wypadku gdy liczba kandydatów jest wyższa od zatwierdzonego limitu przyjęć, przyjmuje się osoby z najwyższą średnią ocen.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników:18 lipca 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów:
I tura: 19-20 lipca 2018 r.
II tura: 23-24 lipca 2018 r.
III tura: 25-26 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Orientalistyczny