University of Warsaw / Centre for Local Government and Development Studies

Local government and regional policy

Level of study: first-cycle Form of study: part-time (evening) Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-04 to 2018-07-06 23:59:59

Limit of students

1

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 14

W trakcie studiów studenci poznają mechanizmy funkcjonowania struktur państwa, a także struktur administracyjnych Unii Europejskiej oraz mechanizmy i przesłanki procesów rozwojowych w układzie terytorialnym (lokalnym i regionalnym). Poznają także prawne i praktyczne uwarunkowania procesów programowania i realizacji planów i strategii rozwojowych, w tym pozyskiwania środków finansowych na rozwój lokalny i regionalny ze źródeł krajowych i zagranicznych. Podstawą do tego jest wiedza dotycząca zasad organizacji i funkcjonowania szeroko pojętej administracji publicznej oraz jej otoczenia instytucjonalnego. Wiedza ta jest wiedzą interdyscyplinarną z zakresu nauk administracyjnych, prawnych, politycznych, ekonomicznych, socjologicznych, zarządzania. Celem kształcenia na studiach I stopnia jest pozyskanie wiedzy uwzględniającej najnowsze osiągnięcia nauk administracyjno-prawnych, w tym e-Government, good governance oraz podstawy ekonomicznej analizy prawa. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk z zakresu administracji i politologii, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną i prawną.

Absolwent wykazuje się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce funkcjonowania administracji; umie krytycznie analizować, oceniać i interpretować zjawiska ekonomiczne, społeczne i polityczne. Ma umiejętność logicznego myślenia, analizy i syntezy, dzięki czemu potrafi przekonująco argumentować. W trudnych problemach decyzyjnych umie komunikować się ze specjalistami innych dziedzin wykorzystywanych w funkcjonowaniu administracji publicznej. Absolwent studiów pierwszego stopnia wykazuje analityczną wrażliwość na jakość funkcjonowania administracji publicznej, jest przygotowany do realizacji aktywnej postawy obywatelskiej, zna normy etyki zawodowej i przesłanki ich stosowania, jest przygotowany do ponoszenia odpowiedzialności za działania w sferze zawodowej.

Celem studiów jest także nabycie umiejętności dotyczących warsztatu badawczego, który musi być stosowany podczas pisania pracy licencjackiej (w tym: gromadzenia, pod opieką promotora, literatury przedmiotu, źródeł i aktów prawnych oraz ich konstruktywnej analizy). Ponadto celem kształcenia jest przekazanie studentowi zasad etycznych i prawnych związanych z respektowaniem własności intelektualnej. Podczas studiów I stopnia student opanowuje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz uczy się posługiwania językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu.

Absolwent posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych, społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji, a także do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności.

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc przeprowadzony zostanie konkurs świadectw dojrzałości, pod uwagę brane będą oceny z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących:

 • geografia – poziom podstawowy albo rozszerzony;
 • historia – poziom podstawowy albo rozszerzony;
 • wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy albo rozszerzony;
 • język polski – poziom podstawowy albo rozszerzony;
 • informatyka – poziom podstawowy albo rozszerzony;
 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy albo rozszerzony.

Wynik poziomu podstawowego mnożony jest przez 0,6 natomiast wynik poziomu rozszerzonego mnożony jest przez 1.

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc przeprowadzony zostanie konkurs ocen ze świadectw dojrzałości albo zaśwaidczeń o wynikach egzaminu maturalnego wydanych przez OKE, pod uwagę brane będą oceny z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących:

 • geografia – poziom podstawowy albo rozszerzony;
 • historia – poziom podstawowy albo rozszerzony;
 • wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy albo rozszerzony;
 • język polski – poziom podstawowy albo rozszerzony;
 • informatyka – poziom podstawowy albo rozszerzony;
 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy albo rozszerzony.

Oceny z egzaminu dojrzałości (część ustna albo część pisemna) zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc przeprowadzony zostanie konkurs świadectw dojrzałości, pod uwagę brane będą oceny z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących:

 • geografia – poziom podstawowy albo rozszerzony;
 • historia – poziom podstawowy albo rozszerzony;
 • ekonomia – poziom podstawowy albo rozszerzony;
 • język polski – poziom podstawowy albo rozszerzony;
 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy albo rozszerzony.

Wynik poziomu podstawowego mnożony jest przez 0,6 natomiast wynik poziomu rozszerzonego mnożony jest przez 1.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB.

Sposób przeliczenia punktów:

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc przeprowadzony zostanie konkurs świadectw dojrzałości, pod uwagę brane będą oceny z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących:

 • geografia – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL);
 • historia – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL);
 • organizacja i zarządzanie – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL);
 • ekonomia - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL);
 • polityka - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL);
 • język polski – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL);
 • język obcy nowożytny – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL).

Wynik poziomu niższego (SL) mnożony jest przez 0,6 natomiast wynik poziomu wyższego (HL) mnożony jest przez 1.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB.

Sposób przeliczenia punktów:

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc przeprowadzony zostanie konkurs świadectw dojrzałości, pod uwagę brane będą oceny z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących:

 • geografia;
 • historia;
 • ekonomia;
 • język polski albo język oryginalny matury;
 • język obcy nowożytny (inny niż ęzyk oryginalny matury).

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin i miejsce egzaminu: 9 lipca 2018 r., godz. 11:00

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Przedsiębiorczości,
 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Cyfrowej.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 16-20 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego