Uniwersytet Warszawski / Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Samorząd terytorialny i polityka regionalna, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia, II TURA

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-07-20 do 2017-09-25 23:59:59

Język wykładowy

polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

W trakcie studiów studenci poznają mechanizmy funkcjonowania struktur państwa, a także struktur administracyjnych Unii Europejskiej oraz mechanizmy i przesłanki procesów rozwojowych w układzie terytorialnym (lokalnym i regionalnym). Poznają także prawne i praktyczne uwarunkowania procesów programowania i realizacji planów i strategii rozwojowych, w tym pozyskiwania środków finansowych na rozwój lokalny i regionalny ze źródeł krajowych i zagranicznych. Podstawą do tego jest wiedza dotycząca zasad organizacji i funkcjonowania szeroko pojętej administracji publicznej oraz jej otoczenia instytucjonalnego. Wiedza ta jest wiedzą interdyscyplinarną z zakresu nauk administracyjnych, prawnych, politycznych, ekonomicznych, socjologicznych, zarządzania. Celem kształcenia na studiach I stopnia jest pozyskanie wiedzy uwzględniającej najnowsze osiągnięcia nauk administracyjno-prawnych, w tym e-Government, good governance oraz podstawy ekonomicznej analizy prawa. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk z zakresu administracji i politologii, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną i prawną.

Absolwent wykazuje się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce funkcjonowania administracji; umie krytycznie analizować, oceniać i interpretować zjawiska ekonomiczne, społeczne i polityczne. Ma umiejętność logicznego myślenia, analizy i syntezy, dzięki czemu potrafi przekonująco argumentować. W trudnych problemach decyzyjnych umie komunikować się ze specjalistami innych dziedzin wykorzystywanych w funkcjonowaniu administracji publicznej. Absolwent studiów pierwszego stopnia wykazuje analityczną wrażliwość na jakość funkcjonowania administracji publicznej, jest przygotowany do realizacji aktywnej postawy obywatelskiej, zna normy etyki zawodowej i przesłanki ich stosowania, jest przygotowany do ponoszenia odpowiedzialności za działania w sferze zawodowej.

Celem studiów jest także nabycie umiejętności dotyczących warsztatu badawczego, który musi być stosowany podczas pisania pracy licencjackiej (w tym: gromadzenia, pod opieką promotora, literatury przedmiotu, źródeł i aktów prawnych oraz ich konstruktywnej analizy). Ponadto celem kształcenia jest przekazanie studentowi zasad etycznych i prawnych związanych z respektowaniem własności intelektualnej. Podczas studiów I stopnia student opanowuje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz uczy się posługiwania językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu.

Absolwent posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych, społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji, a także do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc przeprowadzony zostanie konkurs świadectw dojrzałości (pod uwagę brane będą oceny z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski – poziom podstawowy albo rozszerzony).

Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc przeprowadzony zostanie konkurs świadectw dojrzałości (pod uwagę brane będą oceny z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski).

Oceny z egzaminu dojrzałości (część ustna albo część pisemna) zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc przeprowadzony zostanie konkurs świadectw dojrzałości (pod uwagę brane będą oceny z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: geografia, historia, filozofia, ekonomia, język polski (poziom podstawowy albo rozszerzony).

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB.

Sposób przeliczenia punktów:

Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc przeprowadzony zostanie konkurs świadectw dojrzałości (pod uwagę brane będą oceny z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: geografia, historia, organizacja i zarządzanie, ekonomia, filozofia, psychologia, antropologia, język polski (poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)).

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB.

Sposób przeliczenia punktów:

Punktacja z egzaminu maturalnego ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc przeprowadzony zostanie konkurs świadectw dojrzałości (pod uwagę brane będą oceny z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: geografia, historia, język polski albo język oryginalny matury).

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomośći języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin i miejsce egzaminu: 26 września 2017 r., godz. 10:00 ul. Nowy Świat 4, I piętro, pok. 113.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad szczebla centralnego:

  • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
  • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej (organizowanej przez Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku),
  • Olimpiady Historycznej,
  • Olimpiady Geograficznej,
  • Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka,
  • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 28 września 2017 r., IRK

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 1 - 26 września 2017 r., do godz. 13:00

Znajdź nas na mapie: Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego