Uniwersytet Warszawski / Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

Samorząd terytorialny i polityka regionalna, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 do 2017-07-07 23:59:59

Limit miejsc

1

Język wykładowy

polski

Opis

W trakcie studiów studenci poznają mechanizmy funkcjonowania struktur państwa, a także struktur administracyjnych Unii Europejskiej oraz mechanizmy i przesłanki procesów rozwojowych w układzie terytorialnym (lokalnym i regionalnym). Poznają także prawne i praktyczne uwarunkowania procesów programowania i realizacji planów i strategii rozwojowych, w tym pozyskiwania środków finansowych na rozwój lokalny i regionalny ze źródeł krajowych i zagranicznych. Podstawą do tego jest wiedza dotycząca zasad organizacji i funkcjonowania szeroko pojętej administracji publicznej oraz jej otoczenia instytucjonalnego. Wiedza ta jest wiedzą interdyscyplinarną z zakresu nauk administracyjnych, prawnych, politycznych, ekonomicznych, socjologicznych, zarządzania. Celem kształcenia na studiach I stopnia jest pozyskanie wiedzy uwzględniającej najnowsze osiągnięcia nauk administracyjno-prawnych, w tym e-Government, good governance oraz podstawy ekonomicznej analizy prawa. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk z zakresu administracji i politologii, oraz podstawową wiedzą ekonomiczną i prawną.

Absolwent wykazuje się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce funkcjonowania administracji; umie krytycznie analizować, oceniać i interpretować zjawiska ekonomiczne, społeczne i polityczne. Ma umiejętność logicznego myślenia, analizy i syntezy, dzięki czemu potrafi przekonująco argumentować. W trudnych problemach decyzyjnych umie komunikować się ze specjalistami innych dziedzin wykorzystywanych w funkcjonowaniu administracji publicznej. Absolwent studiów pierwszego stopnia wykazuje analityczną wrażliwość na jakość funkcjonowania administracji publicznej, jest przygotowany do realizacji aktywnej postawy obywatelskiej, zna normy etyki zawodowej i przesłanki ich stosowania, jest przygotowany do ponoszenia odpowiedzialności za działania w sferze zawodowej.

Celem studiów jest także nabycie umiejętności dotyczących warsztatu badawczego, który musi być stosowany podczas pisania pracy licencjackiej (w tym: gromadzenia, pod opieką promotora, literatury przedmiotu, źródeł i aktów prawnych oraz ich konstruktywnej analizy). Ponadto celem kształcenia jest przekazanie studentowi zasad etycznych i prawnych związanych z respektowaniem własności intelektualnej. Podczas studiów I stopnia student opanowuje język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz uczy się posługiwania językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu.

Absolwent posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej – tak rządowej, jak i samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych, społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji, a także do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Od kandydatów wymagana jest średnia 4,0 lub wyższa.
Lista rankingowa zostanie sporządzona na podstawie średniej ocen z ostatniego roku studiów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 19 lipca 2017 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Termin składania dokumentów: 20-21, 24 lipca 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego