Uniwersytet Warszawski / Wydział Zarządzania

Zarządzanie, niestacjonarne (wieczorowe), pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

90

Język wykładowy

polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 30

Studia na kierunku Zarządzanie to nowoczesny i multidycyplinarny program, umiejętnie łączący w sobie działania dydaktyczne i naukowe. Przekazana zostanie podstawowa wiedza z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie i dyscyplin z nią komplementarnych. Studia gwarantują rozwinięcie kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej w charakterze, między innymi: analityka, projektanta systemów organizacji i zarządzania, menedżera średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, organizacjach niedochodowych, jednostkach administracji publicznej, a także samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Studentom kierunku oferujemy rozwijanie wiedzy i umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami: osobowymi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi, a także problemów realizacji funkcji, procesów oraz przedsięwzięć w przedsiębiorstwach i wszelkiego rodzaju innych instytucjach. Oferujemy również przygotowanie teoretyczne i metodyczne do prowadzenia badań naukowych i rozpoznawania problemów metodami naukowymi, przygotowanie do samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy, co jest szczególnie ważne w dobie globalizacji i informatyzacji.

Studenci są przygotowywani do kształcenia na studiach drugiego stopnia, na kierunkach takich, jak: zarządzanie, finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, ekonomia i innych kierunkach pokrewnych, zaliczanych do obszaru nauk społecznych, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Podejmują to wyzwanie mając świadomość, jak ważne jest poszerzanie wiedzy i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Absolwenci studiów:

 • mają elementarną wiedzę o miejscu zarządzania w systemie nauk oraz o jego przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi; postrzegają zarządzanie jako naukę interdyscyplinarną,
 • mają podstawą wiedzę o funkcjonowaniu organizacji, o jej różnorodnych typach, celach, strukturach, operacjach (funkcjach, aktywnościach), kulturach oraz relacjach z otoczeniem, posiadają znajomość podstawowych funkcji obowiązującego prawa w zakresie ochrony własności intelektualnej,
 • znają  metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych (informacji) potrzebnych do podejmowania decyzji w organizacjach,
 • znają ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów – zarządzania,
 • potrafią prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw  i całości gospodarki,
 • potrafią samodzielnie analizować rzeczywiste sytuacje decyzyjne oraz dokonywać wyboru odpowiednich rozstrzygnięć,
 • posiadają umiejętność organizowania działań i przedsięwzięć oraz dokonania ich analizy ekonomicznej,  planowania i realizacji typowych projektów związanych z wybraną sferą działalności biznesowej,
 • potrafią wykorzystywać w praktyce podstawową wiedzę, dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw, mają również umiejętności językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • rozumieją potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego oraz umieją uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę,
 • potrafią myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
 • prawidłowo identyfikują i rozstrzygają dylematy związane z wykonywaniem zawodu menedżera.

Absolwenci tego kierunku będą mogli podejmować pracę m.in. w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych różnych branż (np. przy organizacji produkcji, jej nadzorze, w działach sprzedaży, zakupów, działach projektów, controllingu itd.)
 • firmach usługowych (np. w działach obsługi klientów, działach planowania itp.)
 • w administracji państwowej
 • w instytucjach samorządowych

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: analityk, specjalista, starszy specjalista itd. Dobre przygotowanie z zakresu nauk o zarządzaniu stanowi podstawę i dogodny punkt wyjścia do rozwoju osobistego i osiągania awansu zawodowego. Awans ten wymaga jednak nie tylko doświadczenia zawodowego, ale i kontynuowania nauki na studiach II stopnia, studiach podyplomowych czy specjalistycznych kursach, do których przystępują nasi absolwenci.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona według poniższych kyteriów.

Przedmiot punktowany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 40%

waga = 40%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona według poniższych kyteriów.

Przedmiot punktowany

Język polski

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot punktowany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski

waga = 20%

waga = 40%

waga = 40%

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona według poniższych kyteriów.

Przedmiot punktowany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 40%

waga = 40%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona według poniższych kyteriów.

Przedmiot punktowany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 20%

waga = 40%

waga = 40%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona według poniższych kyteriów.

Przedmiot punktowany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot punktowany

Język obcy nowożytny

waga = 20%

waga = 40%

waga = 40%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci są zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie.
Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka polskiego.

W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 9 lipca 2018 r., godz. 9:00 i 20 lipca 2018 r., godz. 9:00

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiady Przedsiębiorczości,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Informatycznej.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu otrzymują:

FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Fizycznej – z matematyki,
 • Olimpiady Informatycznej – z matematyki,

Terminy egzaminów

Egzamin dla kandydatów z maturą zagraniczną, niebędących obywatelami polskimi, odbędzie się 9 lipca 2018 r. o godz. 9.00 oraz 20 lipca 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wydziału Zarządzania UW, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie, w pok. B004. Kandydat wybiera jeden z dwóch dostępnych terminów.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 26 lipca 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 26-30 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Zarządzania