University of Warsaw / Faculty of Management

Management

Level of study: first-cycle Form of study: part-time (evening) Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-19 23:59:59

Limit of students

10

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 30

Studia na kierunku Zarządzanie to nowoczesny i multidycyplinarny program, umiejętnie łączący w sobie działania dydaktyczne i naukowe. Przekazana zostanie podstawowa wiedza z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie i dyscyplin z nią komplementarnych. Studia gwarantują rozwinięcie kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej w charakterze, między innymi: analityka, projektanta systemów organizacji i zarządzania, menedżera średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, organizacjach niedochodowych, jednostkach administracji publicznej, a także samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej zarówno w kraju, jak i zagranicą.

Studentom kierunku oferujemy rozwijanie wiedzy i umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami: osobowymi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi, a także problemów realizacji funkcji, procesów oraz przedsięwzięć w przedsiębiorstwach i wszelkiego rodzaju innych instytucjach. Oferujemy również przygotowanie teoretyczne i metodyczne do prowadzenia badań naukowych i rozpoznawania problemów metodami naukowymi, przygotowanie do samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy, co jest szczególnie ważne w dobie globalizacji i informatyzacji.

Studenci są przygotowywani do kształcenia na studiach drugiego stopnia, na kierunkach takich, jak: zarządzanie, finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, ekonomia i innych kierunkach pokrewnych, zaliczanych do obszaru nauk społecznych, zarówno w kraju, jak i zagranicą. Podejmują to wyzwanie mając świadomość, jak ważne jest poszerzanie wiedzy i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Absolwenci studiów:

 • mają elementarną wiedzę o miejscu zarządzania w systemie nauk oraz o jego przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi; postrzegają zarządzanie jako naukę interdyscyplinarną,
 • mają podstawą wiedzę o funkcjonowaniu organizacji, o jej różnorodnych typach, celach, strukturach, operacjach (funkcjach, aktywnościach), kulturach oraz relacjach z otoczeniem, posiadają znajomość podstawowych funkcji obowiązującego prawa w zakresie ochrony własności intelektualnej,
 • znają  metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych (informacji) potrzebnych do podejmowania decyzji w organizacjach,
 • znają ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów – zarządzania,
 • potrafią prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw  i całości gospodarki,
 • potrafią samodzielnie analizować rzeczywiste sytuacje decyzyjne oraz dokonywać wyboru odpowiednich rozstrzygnięć,
 • posiadają umiejętność organizowania działań i przedsięwzięć oraz dokonania ich analizy ekonomicznej,  planowania i realizacji typowych projektów związanych z wybraną sferą działalności biznesowej,
 • potrafią wykorzystywać w praktyce podstawową wiedzę, dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw, mają również umiejętności językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • rozumieją potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego oraz umieją uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę,
 • potrafią myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
 • prawidłowo identyfikują i rozstrzygają dylematy związane z wykonywaniem zawodu menedżera.

Absolwenci tego kierunku będą mogli podejmować pracę m.in. w:

 • przedsiębiorstwach przemysłowych różnych branż (np. przy organizacji produkcji, jej nadzorze, w działach sprzedaży, zakupów, działach projektów, controllingu itd.)
 • firmach usługowych (np. w działach obsługi klientów, działach planowania itp.)
 • w administracji państwowej
 • w instytucjach samorządowych

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: analityk, specjalista, starszy specjalista itd. Dobre przygotowanie z zakresu nauk o zarządzaniu stanowi podstawę i dogodny punkt wyjścia do rozwoju osobistego i osiągania awansu zawodowego. Awans ten wymaga jednak nie tylko doświadczenia zawodowego, ale i kontynuowania nauki na studiach II stopnia, studiach podyplomowych czy specjalistycznych kursach, do których przystępują nasi absolwenci.

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona według poniższych kyteriów.

Przedmiot punktowany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 40%

waga = 40%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona według poniższych kyteriów.

Przedmiot punktowany

Język polski

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot punktowany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski

waga = 20%

waga = 40%

waga = 40%

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona według poniższych kyteriów.

Przedmiot punktowany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 40%

waga = 40%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona według poniższych kyteriów.

Przedmiot punktowany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 20%

waga = 40%

waga = 40%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona według poniższych kyteriów.

Przedmiot punktowany

Język polski
albo
język oryginalny matury*

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot punktowany

Język obcy nowożytny

waga = 20%

waga = 40%

waga = 40%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci są zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie.
Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka polskiego.

W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 9 lipca 2018 r., godz. 9:00 i 20 lipca 2018 r., godz. 9:00

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiady Przedsiębiorczości,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Informatycznej.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu otrzymują:

FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Fizycznej – z matematyki,
 • Olimpiady Informatycznej – z matematyki,

Date of exams

Egzamin dla kandydatów z maturą zagraniczną, niebędących obywatelami polskimi, odbędzie się 9 lipca 2018 r. o godz. 9.00 oraz 20 lipca 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Wydziału Zarządzania UW, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie, w pok. B004. Kandydat wybiera jeden z dwóch dostępnych terminów.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 26 lipca 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 26-30 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Zarządzania