University of Warsaw / Faculty of Economic Sciences

Economics; Finance, investments and accounting; Informatics and econometrics

Level of study: second-cycle Form of study: part-time (evening) Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Limit of students

60

Language

Polish

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 5

Na studia II stopnia są przyjmowani kandydaci łącznie na 3 kierunki: ekonomia; finanse, inwestycje i rachunkowość oraz informatyka i ekonometria.

Po pierwszym semestrze następuje wybór konkretnego kierunku i specjalności studiów:

  • ekonomia, specjalność ekonomia międzynarodowa;
  • ekonomia, specjalność ekonomia przedsiębiorstwa;
  • finanse, inwestycje i rachunkowość;
  • finanse, inwestycje i rachunkowość, specjalność finanse publiczne i podatki;
  • informatyka i ekonometria.

Admission rules

Na studia kwalifikowani są kandydaci z wynikiem nie niższym niż 200 punktów.

1) Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.

2) Kandydaci kwalifikowani są na podstawie złożonych dokumentów:

a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych;
b) Suplementu do dyplomu lub poświadczonego wykazu ocen;
c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą przyjęcia na wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów;
d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia kandydata.

3) Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej. Podstawą sporządzenia listy rankingowej są punkty. Liczba punktów jest wynikiem iloczynu trzech parametrów:

a) oceny (kategorii) jednostki naukowej MNiSW (kategoria A+ współczynnik 100, kategoria A współczynnik 85, kategoria B współczynnik 75, pozostałe i bez kategorii współczynnik 65),
b) średniej uzyskanej na studiach zgodnie z zaświadczeniem (por. pkt 2c),
c) oraz współczynnika

i) 1,2 w wypadku gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  1. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 90 godz. mikroekonomii i 90 godzin makroekonomii i 60 godzin ekonometrii lub współczynnika 1 w pozostałych przypadkach.
  2. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej oraz co najmniej 60 godzin fizyki
  3. program studiów kandydata obejmował CO NAJMNIEJ 150 godz. analizy matematycznej 60 godzin statystyki matematycznej
  4. kandydat w trakcie studiów, których dyplom będzie stanowił podstawę przyjęcia na studia uzyskał średnią ocen mieszczącą się w 10% najwyższych średnich ocen na danym kierunku studiów lub na ostatnim roku tych studiów posiadali przyznane Stypendium Rektora. Kandydaci spełniający jeden z tych warunków są przyjmowani na studia w oparciu o dokumenty wymienione w punkcie 2 oraz zaświadczenia o zakończeniu studiów ze średnią mieszczącą się w 10% najlepszych średnich na danym kierunku w roku ukończenia studiów przez kandydata lub o przyznaniu Stypendium Rektora na ostatnim roku tych studiów.

ii) 1 w pozostałych przypadkach.

4) Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz aplikacyjny opisany w punkcie 2d, udostępniony w systemie IRK.

5) Kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

1) Kandydaci muszą posiadać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny.

2) Kandydaci muszą zdać test ze znajomości języka polskiego.

a) Z testu zwolnieni są: kandydaci posiadający obywatelstwo polskie; cudzoziemcy legitymujący się potwierdzeniem odbycia rocznego kursu języka polskiego w jednostkach wyznaczonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; cudzoziemcy posiadający certyfikat wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2 lub wyższym, kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia w Polsce w języku polskim.
b) Pozostali kandydaci wypełniają on-line dedykowany test poziomujący przygotowany przez Polonicum na platformie COME UW. W dalszej kwalifikacji brani są pod uwagę jedynie kandydaci, wykazujący się znajomością polskiego umożliwiającą rozpoczęcie kursu języka polskiego na poziomie C1 (co odpowiada znajomości języka na poziomie B2). Kandydat musi przedstawić wynik (w pdf załączonym do systemu IRK; wymaga się, aby certyfikat zaświadczał wynik z rekomendacją kursu na poziomie minimum C1).

3) Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów:

a) Dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, inżynierskich, magisterskich lub równoważnych;
b) Suplementu do dyplomu lub poświadczonego wykazu ocen;
c) Zaświadczenia z uczelni, na której kandydat otrzymał dyplom będący podstawą przyjęcia na wybrany program studiów o średniej z całego toku studiów;
d) Formularza aplikacyjnego zawierającego informacje o dotychczasowych efektach kształcenia kandydata;
e) Średnia zostanie przeliczona proporcjonalnie tak, by maksymalna możliwa do osiągnięcia wartość wynosiła 5.0 (analogicznie jak w Polsce).

4) Dalsza rekrutacja na studia odbywa się na podstawie listy rankingowej.
Podstawą sporządzenia listy rankingowej jest iloczyn średniej (jak w punkcie 3e), liczby 80, przy czym w uzasadnionych jakością studiów licencjackich odbytych przez kandydata przypadkach komisja może zastosować przelicznik 100 (w szczególności dotyczy to absolwentów uczelni znajdujących się w międzynarodowych rankingach uniwersytetów na pozycjach wyższych niż UW).

5) Kandydaci samodzielnie wypełniają formularz aplikacyjny opisany w punkcie 3d, udostępniony w systemie IRK.

6) Kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 17 lipca 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional documents

W przypadku jeśli kandydat nie posiada certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2, Komisja Rekrutacyjna prosi o udział w teście poziomującym przygotowanym przez Polonicum UW (wymagane jest uzyskanie zaświadczenia z rekomendacją kursu na poziomie C1). Link do instrukcji

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 19-20 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Nauk Ekonomicznych