Uniwersytet Warszawski / Wydział Prawa i Administracji

Prawo finansowe i skarbowość, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

150

Język wykładowy

polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 30

Są to pierwsze tego rodzaju studia w Polsce, mające charakter prawniczy, uzupełnione o rozbudowane wątki interdyscyplinarne z zakresu: nauki finansów, administratywistyki, rachunkowości i wiedzy ekonomicznej. Ich celem jest kształcenie wysoko kwalifikowanych specjalistów z zakresu prawa finansowego i skarbowości. Absolwent posiadać będzie umiejętności oraz wiedzę z zakresu całości prawa finansów publicznych, prawa bankowego i ubezpieczeniowego, funduszy inwestycyjnych i instytucji finansowych, administracji podatkowej i skarbowości, podatków i innych danin publicznych, rachunkowość i prowadzenia ewidencji podatkowej.

Kompleksowa wiedza pozwoli absolwentowi znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji skarbowej, w tym również w administracji celnej, w organach administracji samorządowej zajmujących się problematyką finansową i podatkową, w tym w regionalnych izb obrachunkowych;
 • instytucjach finansowych: w bankach, w firmach ubezpieczeniowych, w spółach prawa handlowego oraz innych podmiotach gospodarczych w działach zajmujących się rozliczaniem należności publicznoprawnych, płac i finansów;
 • firmach konsultingowych, w kancelariach doradców podatkowych, w biurach rachunkowych;
 • podmiotach zajmujących się badaniem sprawozdań finansowych (audyt).

Absolwent posiądzie podstawowy zasób wiedzy akademickiej o prawie publicznym, o powiązaniach wewnątrz tego systemu oraz powiązaniach polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i z prawem międzynarodowym. Będzie znał metody badawcze i narzędzia stosowane w naukach prawnych, w tym właściwe dla nich techniki pozyskiwania danych.

Będzie posiadał pogłębioną wiedzę o źródłach polskiego prawa finansowego, o jego zmianach i procesie tworzenia, o systemie organów administracji skarbowej, podatkowej i finansowej oraz o sądownictwie administracyjnym.

Uzyska pogłębioną wiedzę na temat wybranych kategorii stosunków prawnych w dziedzinie finansów i skarbowości, w tym także szczegółowe zasady tworzenia i rozwoju form prawnych indywidualnej przedsiębiorczości i opodatkowania przedsiębiorstw, które są niezbędne do podjęcia i prowadzenia takiej działalności zgodnie z prawem.

Będzie znał i rozumiał podstawową terminologię prawnofinansową w wybranym języku obcym.

Absolwent powinien umieć prawidłowo interpretować normy prawa finansowego (materialnego i procesowego) i ich wzajemne relacje, także w układzie między – dziedzinowym. Będzie potrafił sfunkcjonalizować, posługując się prawniczą terminologią, instytucje z różnych dziedzin prawa.

Będzie umiał samodzielnie analizować zmiany zachodzące w prawie finansowym, merytorycznie oceniać wybrane regulacje oraz prognozować zmiany w prawie finansowym.

Sprawnie poruszając się w systemie polskiego prawa finansowego Absolwent, sięgając do jego poszczególnych działów (prawo budżetowe, podatkowe, bankowe, ubezpieczeń społecznych), będzie umiał samodzielnie rozwiązywać konkretne problemy praktyczne – znaleźć właściwą podstawę prawną, orzecznictwo oraz literaturę dotyczącą badanego zagadnienia – i w szczególności proponować, z zachowaniem norm etycznych, rozwiązania spraw interpretacyjnie niejednoznacznych.

Absolwent będzie potrafił sporządzać deklaracje i informacje podatkowe oraz pisma procesowe, przygotowywać pisemne analizy i interpretacje konkretnych problemów prawno-finansowych, przygotowywać wystąpienia ustne z zakresu szeroko rozumianej materii prawa finansowego oraz zagadnień z pogranicza prawa, finansów i rachunkowości; dostrzegać związki między zjawiskami finansowymi a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi i je prawidłowo zinterpretować.

Mając świadomość zakresu zdobytej wiedzy i posiadanych umiejętności Absolwent będzie rozumiał potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności oraz znaczenie norm etycznych w wykonywaniu zadań zawodowych.

Będzie kreatywny, otwarty na różne poglądy i postawy oraz nowe doświadczenia zawodowe, potrafiąc myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, przewidując zarazem skutki społeczne swoich działań. Będzie umiał efektywnie organizować pracę własną i/lub innych i krytycznie ocenić stopień zaawansowania tej pracy. Będzie potrafił współpracować w grupie (prawniczej oraz prawników i ekonomistów oraz finansistów), przyjmując w niej różne role. Będzie też umiał współdziałać w grupie przygotowującej projekty społeczne, uwzględniając aspekty prawnofinansowe, finansowe, ekonomiczne i polityczne projektu.

Wykazując gotowość do podejmowania wyzwań badawczych będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady kwalifikacji

Na studia na podstawie złożonych dokumentów przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby, które posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany na dowolnym kierunku.

Gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne.

Jeśli o przyjęcie będą się ubiegały osoby posiadające dyplomy określające ostateczny wynik studiów w skali trzystopniowej oraz osoby posiadające dyplomy określające ostateczny wynik studiów w skali pięciostopniowej, to limit miejsc zostanie podzielony w proporcji do procentowego udziału obu grup kandydatów i dla każdej grupy oddzielnie zostanie sporządzona lista rankingowa.

Punktacja dyplomów w skali trzystopniowej:

 • dostateczny - 30%
 • dobry - 85%
 • bardzo dobry - 100%

Punktacja dyplomów w skali pięciostopniowej:

 • dopuszczający - 30%
 • dostateczny - 50%
 • dobry - 75%
 • bardzo dobry - 90%
 • celujący - 100%

Dodatkowe kryterium kwalifikacji:

Jeśli na listach, sporządzonych zgodnie z powyższym opisem, kandydaci z jednakowym rezultatem będą umieszczeni na pozycjach niższych od obowiązującego limitu miejsc (lub na pozycji równej limitowi) oraz na pozycjach wyższych od obowiązującego limitu, to kandydaci ci zostaną uszeregowani w porządku malejącym według wartości średniej ze studiów pierwszego stopnia i będą przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Jeśli liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, zostanie przeprowadzane postępowanie kwalifikacyjne. Postanowienia o punktacji dyplomów będą stosowane odpowiednio.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Ukończenie studiów pierwszego lub drugiego stopnia na kierunkach administracja, ekonomia, zarządzanie, finanse, rachunkowość będzie premiowane w postępowaniu kwalifikacyjnym +10% punktów uzyskanych za ostateczny wynik studiów na dyplomie.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 27 lipca 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 5 czerwca - 25 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji – Budynek CIUW Komisja rekrutacyjna WPiA: budynek CIUW parter DZIEKANAT WPiA ul.Krakowskie Przedmieście 26/28 (teren kampusu centralnego) przyjmujemy dokumenty od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00