Uniwersytet Warszawski / Wydział Zarządzania

Zarządzanie, niestacjonarne (wieczorowe), drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

OpisLimit miejsc wspólny dla ścieżki P i C

 Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 25

Wiedza

Absolwent:

 • ma rozszerzoną wiedzę o miejscu zarządzania w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, postrzega zarządzanie jako naukę interdyscyplinarną,
 • zna terminologię używaną w zarządzaniu i rozumie jej źródła oraz jej zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych,
 • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej zarządzania (zna główne szkoły, podejścia, modele, metody badań),
 • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu organizacji, o jej różnorodnych typach, celach, strukturach, operacjach (funkcjach, aktywnościach), kulturach oraz relacjach z otoczeniem,
 • zna i rozumie procedury i praktyki efektywnego zarządzania organizacjami, umie je zastosować w różnych typach organizacji i sytuacjach decyzyjnych,
 • umie przeprowadzić złożone analizy wpływu otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie organizacji,
 • ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą działalności marketingowej i sprzedażowej, umie ją dostosować do różnych organizacji i sytuacji decyzyjnych,
 • ma pogłębioną wiedzę dotyczącą uwarunkowań działalności w obszarze zarządzania operacjami (produkcją) i logistyką, umie ją zastosować w różnych typach organizacji i sytuacjach decyzyjnych,
 • ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą finansów i księgowości, umie ją zastosować w różnych typach organizacji i sytuacjach decyzyjnych,
 • ma rozbudowaną wiedzę dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, umie ją zastosować w różnych typach organizacji i sytuacjach decyzyjnych,
 • ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą systemów informacyjnych w organizacjach, umie ją zastosować w różnych typach organizacji i sytuacjach decyzyjnych,
 • ma wiedzę dotyczącą tworzenia i realizacji strategii na poziomie organizacji i biznesu, umie ją dostosować do różnych typów organizacji i sytuacji decyzyjnych,
 • zna zaawansowane metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych (informacji) potrzebnych do podejmowania decyzji w organizacjach,
 • ma uporządkowaną wiedzę na temat podstawowych analiz ilościowych i procedur statystycznych,
 • ma pogłębioną wiedzę o uwarunkowaniach globalnych (międzynarodowych) dotyczących organizacji,
 • ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę o uwarunkowaniach ekonomicznych związanych z działalnością organizacji,
 • ma rozszerzoną wiedzę o normach i regułach prawnych wpływających na funkcjonowanie organizacji,
 • ma rozbudowaną wiedzę o rodzajach struktur społecznych, instytucjach życia społecznego oraz typach więzi społecznych,
 • ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej,
 • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów (zarządzania).

Umiejętności

Absolwent:

 • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i całości gospodarki oraz wzajemne relacje między nimi,
 • poprawnie stosuje terminologię związaną z naukami o zarządzaniu,
 • rozumie możliwe skutki i ograniczenia polityki makroekonomicznej oraz potrafi formułować własne opinie na ten temat,
 • analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i proponuje w tym zakresie konkretne rozwiązania i sposoby przeprowadzenia procedury ich rozstrzygnięcia,
 • posiada umiejętność organizowania działań i przedsięwzięć oraz dokonywania ich analizy ekonomicznej,
 • potrafi dokonać oceny stanu ekonomicznego przedsiębiorstwa,
 • ma pogłębioną umiejętność posługiwania się w praktyce standardowymi procedurami statystycznymi,
 • potrafi zaplanować strategię rozwoju organizacji, wykorzystując właściwe narzędzia i metody analizy,
 • posiada umiejętność interpretacji przepisów prawa gospodarczego (w szczególności podatkowego, handlowego i wspólnotowego prawa gospodarczego),
 • potrafi zastosować zaawansowane metody i procedury w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 • posiada pogłębioną umiejętność projektowania i stosowania narzędzi i technik zarządzania ludźmi i oceny wyników,
 • potrafi zaprojektować strategię marketingową przedsiębiorstwa, wykorzystując właściwe metody analizy i narzędzia,
 • posiada podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania systemów informacyjnych w zarządzaniu,
 • potrafi wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę, dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw oraz krytycznie analizować jej skuteczność i przydatność,
 • posiada pogłębione umiejętności badawcze, takie jak: synteza różnych idei i poglądów, formułowanie problemów badawczych, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalających na oryginalne rozwiązania problemów właściwych dla nauk o zarządzaniu,
 • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz podejmować samodzielne działania mające na celu rozwój kariery zawodowej,
 • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań,
 • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować informacje z różnych źródeł w języku polskim i obcym oraz formułować na ich podstawie krytyczne sądy ,
 • posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania prac pisemnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł,
 • posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł,
 • ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kompetencje społeczne

Absolwent:

 • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego oraz umie samodzielnie i krytycznie uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę,
 • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym rolę lidera grupy,
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu menedżera,
 • posiada umiejętność kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania stresowi związanemu z pracą na stanowiskach kierowniczych,
 • posiada pogłębioną umiejętność negocjowania z innymi osobami i organizacjami,
 • ma świadomość skutków działalności przedsiębiorstw dla społeczeństwa i środowiska oraz rozumie związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Zasady kwalifikacji

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub dyplomu równoważnego uzyskanego na dowolnym kierunku.

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z:

 • końcowej oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • średniej z toku studiów.

W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową sporządzoną w oparciu o uzyskaną końcową ocenę według powyższych kryteriów.

W przypadku zgłoszenia się dużej liczby kandydatów z taką samą wyliczoną średnią, przekraczającą liczbę miejsc, dodatkowym kryterium będzie kolejność wyznaczona przez wyższą średnią arytmetyczną ocen z toku studiów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci z dyplomem zagranicznym, niebędący obywatelami polskimi, mają obowiązek przystąpienia do dodatkowego ustnego egzaminu wstępnego z języka polskiego, w czasie którego zostanie oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz formułowanie wypowiedzi w języku polskim.

Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka polskiego.

W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną Wydziału  Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Terminy egzaminów: 10 lipca 2017 r. godz. 9:00, 21 lipca 2017 r., godz. 9:00

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 25 lipca 2017 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 26-29 lipca 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Zarządzania