Uniwersytet Warszawski / Wydział Prawa i Administracji

Administracja, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

200

Język wykładowy

polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 50

Studia pierwszego stopnia na kierunku administracja przygotowują do pracy urzędniczej w administracji publicznej – rządowej i samorządowej, zasadniczo na niższych i średnich stanowiskach. Przygotowują również do pracy w organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną; do prowadzenia działalności gospodarczej jako mały przedsiębiorca lub mikroprzedsiębiorca; do pracy w policji, straży miejskiej i w służbie penitencjarnej (w charakterze pracownika nadzorującego wykonanie kar ograniczenia wolności) oraz w charakterze pracownika ochrony.

Absolwent zdobędzie ogólną wiedzę o prawie, ekonomii oraz zarządzaniu, natomiast wiedzę pogłębioną w zakresie nauk o administracji. Treści określone w planie i w programie studiów realizowane będą poprzez poszczególne przedmioty związane z dziedzinami administracji, prawem oraz naukami społecznymi. Ze względu na realizowane treści rozróżnia się przedmioty podstawowe (kierunkowe) i przedmioty do wyboru, w tym specjalizacyjne.

Obok tradycyjnych wykładów nauczanie odbywać się będzie z uwzględnieniem form wymagających partycypacji studentów, takich jak liczne konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, zajęcia e-learningowe. Po pierwszych 4 semestrach nauki, mających charakter ogólny, nastąpi wybór specjalizacji. Proponowane będą: specjalizacja gospodarczo-podatkowa, służby porządku publicznego, specjalizacja urzędnicza.

Praktyki zawodowe - w wymiarze trzytygodniowym – student/ka odbywa w IV, V lub VI semestrze. Metodą sprawdzenia skuteczności nabytej wiedzy będzie mogła być również  semestralna praktyka w klinice prawa administracyjnego lub zajęcia kliniczne polegające na przekazywaniu wiedzy z zakresu prawa administracyjnego w szkołach, zakładach karnych, domach dla bezdomnych, zakładach poprawczych, etc.

W programie przewidziano warsztaty komunikacyjne „Sprawny urzędnik”: kultura języka, ćwiczenia w przygotowywaniu różnego typu wypowiedzi tak ustnych, jak pisemnych (prezentacje, decyzje, listy, odpowiedzi na pytania, raporty o różnym stopniu szczegółowości), komunikacja z otoczeniem, metodologia i praktyka konsultacji społecznych. Konkretne zadania praktyczne odpowiadać będą nabywanej wiedzy i umiejętnościom z innych przedmiotów. Z biegiem czasu, wraz z powiększeniem nabytej wiedzy, zajęcia te zostaną zastąpione warsztatowymi zajęciami „Standardy dobrej administracji”.

Istotnym będzie wprowadzanie studentów w tajniki teorii dobrej administracji (w rosnącej sekwencyjnie komplikacji problematyki: kolejne zajęcia w I, II, III i IV semestrze (teoria organizacji i zarządzania; nauka o administracji publicznej; sprawna administracja; zarządzanie sprawami publicznymi), a także kształtowanie postaw rozumiejących i aprobujących służebną wobec obywatela rolę administracji publicznej oraz postępowanie zgodnie z wymogami dobrych praktyk i etyki zawodowej.

Absolwent powinien umieć wykorzystywać zdobytą wiedzę do pracy wymagającej stosowania i interpretacji przepisów prawnych w administracji różnego typu, zarówno publicznej, jak i prywatnej. Będzie przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy oraz umiejętności w warunkach unijnych procesów integracyjnych.

Będzie potrafił komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnie posługiwać się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej oraz organizować pracę. Powinien wykazywać się wrażliwością na potrzeby obywateli - interesantów, umieć ich traktować podmiotowo oraz równo, być zawsze gotowym wyjaśniać zainteresowanym motywy swoich działań.

Powinien umieć komunikować się na poziomie B2 w języku obcym. Będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie złożenia dokumentów w ramach limitu miejsc.

Jeśli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych:

Przedmiot punktowany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 50%

waga = 10%

waga = 40%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie złożenia dokumentów w ramach limitu miejsc.

Jeśli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych:

Przedmiot punktowany

Język polski

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot punktowany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski

waga = 50%

waga = 10%

waga = 40%

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie złożenia dokumentów w ramach limitu miejsc.

Jeśli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych:

Przedmiot punktowany

Język polski
albo
język ojczysty L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 50%

waga = 10%

waga = 40%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie złożenia dokumentów w ramach limitu miejsc.

Jeśli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych:

Przedmiot punktowany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 50%

waga = 10%

waga = 40%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Przedmiot punktowany

Język oryginalny matury

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot punktowany

Język obcy nowożytny

waga = 50%

waga = 10%

waga = 40%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Jednostka nie przewiduje ulg w postępowaniu rekrutacyjnym.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 23 lipca 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 5 czerwca - 20 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji – Budynek CIUW Komisja rekrutacyjna WPiA: budynek CIUW parter DZIEKANAT WPiA ul.Krakowskie Przedmieście 26/28 (teren kampusu centralnego) przyjmujemy dokumenty od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00