Uniwersytet Warszawski / Wydział Prawa i Administracji

Administracja, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

10

Język wykładowy

polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 50

Studia pierwszego stopnia na kierunku administracja przygotowują do pracy urzędniczej w administracji publicznej – rządowej i samorządowej, zasadniczo na niższych i średnich stanowiskach. Przygotowują również do pracy w organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną; do prowadzenia działalności gospodarczej jako mały przedsiębiorca lub mikroprzedsiębiorca; do pracy w policji, straży miejskiej i w służbie penitencjarnej (w charakterze pracownika nadzorującego wykonanie kar ograniczenia wolności) oraz w charakterze pracownika ochrony.

Absolwent zdobędzie ogólną wiedzę o prawie, ekonomii oraz zarządzaniu, natomiast wiedzę pogłębioną w zakresie nauk o administracji. Treści określone w planie i w programie studiów realizowane będą poprzez poszczególne przedmioty związane z dziedzinami administracji, prawem oraz naukami społecznymi. Ze względu na realizowane treści rozróżnia się przedmioty podstawowe (kierunkowe) i przedmioty do wyboru, w tym specjalizacyjne.

Obok tradycyjnych wykładów nauczanie odbywać się będzie z uwzględnieniem form wymagających partycypacji studentów, takich jak liczne konwersatoria, ćwiczenia, warsztaty, zajęcia e-learningowe. Po pierwszych 4 semestrach nauki, mających charakter ogólny, nastąpi wybór specjalizacji. Proponowane będą: specjalizacja gospodarczo-podatkowa, służby porządku publicznego, specjalizacja urzędnicza.

Praktyki zawodowe - w wymiarze trzytygodniowym – student/ka odbywa w IV, V lub VI semestrze. Metodą sprawdzenia skuteczności nabytej wiedzy będzie mogła być również  semestralna praktyka w klinice prawa administracyjnego lub zajęcia kliniczne polegające na przekazywaniu wiedzy z zakresu prawa administracyjnego w szkołach, zakładach karnych, domach dla bezdomnych, zakładach poprawczych, etc.

W programie przewidziano warsztaty komunikacyjne „Sprawny urzędnik”: kultura języka, ćwiczenia w przygotowywaniu różnego typu wypowiedzi tak ustnych, jak pisemnych (prezentacje, decyzje, listy, odpowiedzi na pytania, raporty o różnym stopniu szczegółowości), komunikacja z otoczeniem, metodologia i praktyka konsultacji społecznych. Konkretne zadania praktyczne odpowiadać będą nabywanej wiedzy i umiejętnościom z innych przedmiotów. Z biegiem czasu, wraz powiększeniem nabytej wiedzy, zajęcia te zostaną zastąpione warsztatowymi zajęciami „Standardy dobrej administracji”.

Istotnym będzie wprowadzanie studentów w tajniki teorii dobrej administracji (w rosnącej sekwencyjnie komplikacji problematyki: kolejne zajęcia w I, II, III i IV semestrze (teoria organizacji i zarządzania; nauka o administracji publicznej; sprawna administracja; zarządzanie sprawami publicznymi), a także kształtowanie postaw rozumiejących i aprobujących służebną wobec obywatela rolę administracji publicznej oraz postępowanie zgodnie z wymogami dobrych praktyk i etyki zawodowej.

Absolwent powinien umieć wykorzystywać zdobytą wiedzę do pracy wymagającej stosowania i interpretacji przepisów prawnych w administracji różnego typu, zarówno publicznej, jak i prywatnej. Będzie przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy oraz umiejętności w warunkach unijnych procesów integracyjnych.

Będzie potrafił komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnie posługiwać się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej oraz organizować pracę. Powinien wykazywać się wrażliwością na potrzeby obywateli - interesantów, umieć ich traktować podmiotowo oraz równo, być zawsze gotowym wyjaśniać zainteresowanym motywy swoich działań.

Powinien umieć komunikować się na poziomie B2 w języku obcym. Będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie złożenia dokumentów w ramach limitu miejsc.

Jeśli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych:

Przedmiot punktowany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 50%

waga = 10%

waga = 40%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie złożenia dokumentów w ramach limitu miejsc.

Jeśli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych:

Przedmiot punktowany

Język polski

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot punktowany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski

waga = 50%

waga = 10%

waga = 40%

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie złożenia dokumentów w ramach limitu miejsc.

Jeśli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych:

Przedmiot punktowany

Język polski
albo
język ojczysty L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 50%

waga = 10%

waga = 40%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie złożenia dokumentów w ramach limitu miejsc.

Jeśli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, wyniki maturalne zostaną przeliczone w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych:

Przedmiot punktowany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 50%

waga = 10%

waga = 40%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Zasady rekrutacji dla kandydatów kwalifkowanych na podstawie wyników egzaminów maturalnych (kogo dotyczą?)

Przedmiot punktowany

Język oryginalny matury

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot punktowany

Język obcy nowożytny

waga = 50%

waga = 10%

waga = 40%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady rekrutacji dla kandydatów kwalifikowanych na innych zasadach (kogo dotyczą?)

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyników ustnego egzaminu wstępnego. Jego przedmiotem będzie historia powszechna XX wieku, w zakresie przewidzianym dla polskiego egzaminu maturalnego z historii na poziomie rozszerzonym oraz typologia współczesnych ustrojów państwowych na poziomie polskiego egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.

Termin egzaminu: 9 lipca 2018 r.

Bliższe określenie zakresu tematycznego egzaminu wstępnego:

1. pierwsza wojna światowa
2. Liga Narodów
3. totalitaryzmy
4. światowy kryzys gospodarczy i jego następstwa
5. druga wojna światowa
6. system ONZ
7. „zimna” wojna
8. dekolonizacja
9. upadek komunizmu
10. integracja europejska, globalizacja
11. wielość kultur, koegzystencja czy walka cywilizacji?
12. prawa człowieka i ich ochrona
13. współczesne systemy rządów demokratycznych

  • parlamentarno-gabinetowy (Wielka Brytania)
  • prezydencki (USA)
  • mieszany (V Republika Francuska)

14. podstawy ustroju Rzeczpospolitej Polskiej

Egzamin będzie punktowany w przedziale od 0 do 100 punktów. Kandydaci z wynikiem pozytywnym, to jest większym lub równym 30 puntktom, zostaną uszeregowani według malejącej liczby uzyskanych punktów i będą przyjmowani na studia do wyczerpania limitu miejsc.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Jednostka nie przewiduje ulg w postępowaniu rekrutacyjnym.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 23 lipca 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 5 czerwca - 20 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji – Budynek CIUW