Uniwersytet Warszawski / Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 do 2017-09-24 23:59:59

Limit miejsc

70

Język wykładowy

polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 25

Absolwent studiów pierwszego stopnia informacji naukowej i bibliotekoznawstwa powinien umieć poruszać się w społeczeństwie informacyjnym. Ma też pełnić w nim rolę sprawnego pośrednika pomiędzy zasobami informacji (oraz wiedzy, technologii) a podmiotami je tworzącymi. Nasz absolwent ma uporządkowaną podstawową wiedzę z bibliologii i informatologii. Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informację pochodzącą z różnych źródeł, zarówno dla potrzeb własnych, jak i innych odbiorców. Potrafi rozpoznać różne typy obiektów i instytucji informacyjnych, przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych dla studiowanej dyscypliny metod badawczych. Posiada umiejętności przygotowania prac pisemnych w języku polskim i obcym. Jest przygotowany do pracy w szeroko pojętych instytucjach kultury i edukacji, w bibliotekach, biznesie, administracji, ochronie zdrowia, placówkach naukowych i badawczo- rozwojowych. Ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie i odpowiedzialności za zachowanie polskiego dziedzictwa narodowego oraz kulturowego zjednoczonej Europy.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym po wcześniejszym przedstawieniu i zaakceptowaniu przez promotora i sprawdzeniu w systemie plagiat pracy licencjackiej. Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje tytuł licencjata z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów spośród następujących: język polski, j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki, matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, chemia, fizyka z astronomią/fizyka, historia sztuki, filozofia – poziom podstawowy albo rozszerzony.

Sposób przeliczania punktów:
Kandydat może podać wynik na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, przy czym wynik z poziomu rozszerzonego będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu podstawowego z wagą = 0,6.

Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zdecyduje o miejscu na liście rankingowej.

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę oceny z egzaminu dojrzałości z trzech przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, łacina, chemia, fizyka.

Sposób przeliczania punktów:

Oceny maturalne zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

1% = 1 punkt rankingowy

Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zdecyduje o miejscu na liście rankingowej.

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów spośród następujących: język polski (albo język L1), język obcy nowożytny, matematyka, historia, geografia, filozofia, ekonomia, biologia, informatyka, łacina, chemia, fizyka.

Sposób przeliczania punktów:

Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zadecyduje o miejscu na liście przyjęć.

Kandydat może podać wynik na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, przy czym wynik z poziomu rozszerzonego będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu podstawowego z wagą = 0,6.

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów spośród następujących: język polski (albo język A1 z grupy 1), język obcy nowożytny, matematyka, historia, geografia, organizacja i zarządzanie, ekonomia, filozofia, psychologia, antropologia, biologia, informatyka, łacina, chemia, fizyka.

Sposób przeliczania punktów:

Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zadecyduje o miejscu na liście przyjęć.

Kandydat może podać wynik na poziomie niższym (SL) albo na poziomie wyższym (HL), przy czym wynik z poziomu HL będzie uwzględniony z wagą = 1, a wynik z poziomu SL z wagą = 0,6.

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia, informatyka, łacina, chemia, fizyka, historia sztuki, filozofia.

Komisja rekrutacyjna wyliczy średnią arytmetyczną, której wielkość zdecyduje o miejscu na liście rankingowej.

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 25 września 2017 r.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego:

  • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
  • Olimpiady Historycznej,
  • Olimpiady Geograficznej,
  • Olimpiady Informatycznej,
  • Olimpiady Filozoficznej.
  • Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 26 września 2017 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 27-29 września 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii