Uniwersytet Warszawski / Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 do 2017-09-24 23:59:59

Limit miejsc

2

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent studiów pierwszego stopnia informacji naukowej i bibliotekoznawstwa powinien umieć poruszać się w społeczeństwie informacyjnym. Ma też pełnić w nim rolę sprawnego pośrednika pomiędzy zasobami informacji (oraz wiedzy, technologii) a podmiotami je tworzącymi. Nasz absolwent ma uporządkowaną podstawową wiedzę z bibliologii i informatologii. Potrafi wyszukiwać, analizować, selekcjonować i użytkować informację pochodzącą z różnych źródeł, zarówno dla potrzeb własnych, jak i innych odbiorców. Potrafi rozpoznać różne typy obiektów i instytucji informacyjnych, przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych dla studiowanej dyscypliny metod badawczych. Posiada umiejętności przygotowania prac pisemnych w języku polskim i obcym. Jest przygotowany do pracy w szeroko pojętych instytucjach kultury i edukacji, w bibliotekach, biznesie, administracji, ochronie zdrowia, placówkach naukowych i badawczo- rozwojowych. Ma świadomość potrzeby uczenia się przez całe życie i odpowiedzialności za zachowanie polskiego dziedzictwa narodowego oraz kulturowego zjednoczonej Europy.

Studia kończą się egzaminem dyplomowym po wcześniejszym przedstawieniu i zaakceptowaniu przez promotora i sprawdzeniu w systemie plagiat pracy licencjackiej. Absolwent studiów pierwszego stopnia otrzymuje tytuł licencjata z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Kwalifikacja odbywa się według zasad ustalonych w obowiązującym Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Warszawskim z zastrzeżeniem, że średnia ocen kandydata nie może by niższa niż 3,5.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 26 września 2017 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 27-29 września 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii