Uniwersytet Warszawski / Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Dziennikarstwo i medioznawstwo, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: praktyczny Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

140

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 90

Zasady kwalifikacji

Kandydaci chcący przystąpić do rekrutacji na niestacjonarne studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i medioznawstwo rejestrują się w IRK na kierunek studiów.

Wybór specjalności następuje na II roku studiów.

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia specjalności w przypadku niewypełnienia minimalnego limitu miejsc.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

W postępowaniu kwalifikacyjnym są brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących:

 • historia – poziom podstawowy albo rozszerzony
 • wiedza o społeczeństwie – poziom podstawowy albo rozszerzony
 • język polski – poziom podstawowy albo rozszerzony
 • geografia – poziom podstawowy albo rozszerzony
 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy albo rozszerzony

Punktacja ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.

Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę wyniki z egzaminu dojrzałości albo wyniki z przedmiotów umieszczonych w zaświadczeniu wydanym przez OKE o zdaniu egzaminu maturalnego w formie pisemnej na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, wiedza o społeczeństwie, historia, geografia.

Oceny maturalne zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Punktacja ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.

Wynik końcowy to suma punktów z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

W postępowaniu kwalifikacyjnym są brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących:

 • język polski – poziom podstawowy albo rozszerzony
 • historia – poziom podstawowy albo rozszerzony
 • filozofia – poziom podstawowy albo rozszerzony
 • geografia – poziom podstawowy albo rozszerzony
 • ekonomia – poziom podstawowy albo rozszerzony
 • język obcy nowożytny – poziom podstawowy albo rozszerzony

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Punktacja ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.

Wynik końcowy to suma punktów z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

W postępowaniu kwalifikacyjnym są brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez kandydata przedmiotów spośród następujących:

 • język polski – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)
 • historia – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)
 • organizacja i zarządzanie – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)
 • ekonomia – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)
 • geografia – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)
 • filozofia – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)
 • psychologia – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)
 • antropologia – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)
 • język obcy nowożytny – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)
 • polityka – poziom niższy (SL) albo wyższy (HL)

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Punktacja ustalana jest według zasady 1% = 1 punkt.

Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

W postępowaniu kwalifikacyjnym są brane pod uwagę wyniki z egzaminu maturalnego z dwóch wybranych przez komisję rekrutacyjną przedmiotów spośród następujących:

 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • język polski
 • geografia
 • język obcy nowożytny

Wynik końcowy to suma wyników z przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do egzaminu pisemnego sprawdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z egzaminu zwolnione są osoby posiadające certyfikat/zaświadczenie oraz inny dokument poświadczający znajomość j. polskiego jako języka obcego. Bardzo prosimy o zeskanowanie wyżej wymienionych dokumentów do systemu IRK. Jeżeli dokumenty są w języku innym niż polski należy je przetłumaczyć i również wprowadzić do systemu IRK.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 6 lipca 2018 r.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii nie przewiduje ulg w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia zaoczne

Terminy egzaminów

Egzamin sprawdzający znajomość j. polskiego jako języka obcego 06.07.2018 r. ,
ul. Bednarska 2/4 sala 2,13 godz. 12:00
Zagadnienia do egzaminu

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 16-18 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii