University of Warsaw / Faculty of Political Science and International Studies / Institute of European Studies

European Studies- European Integration (academic profile), parallel studies, 2ND ROUND

Level of study: first-cycle Form of study: part-time (extramural) Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-08-04 to 2017-09-14 23:59:59

Language

Polish

Description

Limit miejsc wspólny dla profilu ogólnoakademickiego i praktycznego.

Efekty ksztalcenia w zakresie wiedzy:

 • ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych i ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
 • ma wiedzę o teoriach wyjaśniających międzynarodowe relacje państw, procesy integracji międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem integracji europejskiej
 • ma podstawową wiedzę o ładzie prawno-międzynarodowym, rządzących nim zasadach, ich źródłach oraz ich wpływie na współpracę między państwami
 • ma wiedzę o grupach, społeczeństwach, narodach i kulturach Europy, a także o prawidłowościach, naturze, zmianach i przejawach ich funkcjonowania zna metody, narzędzia i techniki pozyskiwania danych o Unii Europejskiej i procesach w niej zachodzących
 • ma uporządkowaną wiedzę, rozumie proces oraz koncepcje rozwoju Unii Europejskiej, zależności między kształtowaniem i funkcjonowaniem Unii Europejskiej a zmianami w sferach społeczno-kulturowej i ekonomiczno-politycznej świata i kontynentu
 • ma wiedzę o międzynarodowych stosunkach gospodarczych i politycznych oraz miejscu i znaczeniu UE w tych relacjach
 • ma wiedzę o strukturze, kompetencjach i funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz jej oddziaływaniu na państwa członkowskie i ich wzajemne relacje
 • ma wiedzę o poglądach i ich źródłach na temat struktur i instytucji unijnych oraz bieżącego funkcjonowania Unii Europejskiej
 • ma wiedzę o normach prawnych i etycznych konstytuujących i regulujących europejskie struktury i instytucje społeczne i gospodarcze w tym o prawie ochrony własności intelektualnej oraz o źródłach tych norm, ich specyfice, ewolucji i oddziaływaniu na ludzkie zachowanie
 • ma wiedzę o gospodarczych i społecznych aspektach integracji państw członkowskich Unii Europejskiej oraz wpływie Unii Europejskiej na polityki ekonomiczne i społeczne państw członkowskich, w tym różne formy przedsiębiorczości

Efekty ksztalcenia w zakresie umiejętności:

 • potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące we Europie i Unii Europejskiej oraz analizuje powiązania między obszarami kulturowym, politycznym, ekonomicznym, prawnym w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym
 • potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną i metody badawcze nauk społecznych do pozyskiwania i interpretacji danych o Unii Europejskiej i państwach europejskich
 • potrafi analizować procesy i zjawiska społeczne oraz związki pomiędzy obszarami zjawisk i procesów kulturowym, politycznym, prawnym, ekonomicznym w Europie i wewnątrz państw europejskich
 • potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi właściwych dla nauk społecznych, w szczególności w odniesieniu do zjawisk politycznych i ekonomicznych Unii Europejskiej i państw europejskich
 • potrafi analizować struktury i instytucje, w szczególności polityczne, gospodarcze, narodowe, ponadnarodowe i unijne w powiązaniu z ich otoczeniem krajowym i międzynarodowym
 • analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów z obszaru społecznego, politycznego, ekonomicznego Unii Europejskiej i Europy oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
 • potrafi analizować struktury i instytucje, w szczególności polityczne, gospodarcze, narodowe, ponadnarodowe i unijne w powiązaniu z ich otoczeniem krajowym i międzynarodowym
 • posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych w języku polskim i angielskim dotyczących zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem specjalistycznych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki
 • posiada umiejętność przygotowania wystąpień w języku polskim i angielskim dotyczących zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem specjalistycznych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie potrzebę nauki przez całe życie i potrafi ją uzupełniać i doskonalić
 • potrafi współdziałać i współpracować w grupie o zróżnicowanej strukturze i zadaniach pełniąc w niej różne role
 • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania odnoszącego się do celów edukacyjnych, studenckich i zawodowych
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
 • jest kreatywny i przedsiębiorczy w zakresie poszukiwania i generowania nowych miejsc pracy i rozwoju intelektualnego

Qualification procedure for parallel studies

O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej – na studia równoległe mogą ubiegać się studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki:

 • ukończyli I rok studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich;
 • uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5;
 • wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana (dyrektora) tej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych;
 • studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WNPiSM.

Kandydaci na studia równoległe mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz dostarczenia w terminie dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym wymienionych w ogłoszeniu dziekana WNPiSM, zamieszczonym w IRK.

Kwalifikacja na studia równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie).

Student studiów równoległych podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WNPiSM z innymi wydziałami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje osoby podejmujące studia równoległe do uzupełnienia różnic programowych w odpowiednim terminie.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 19 września 2017 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów:

Znajdź nas na mapie: Instytut Europeistyki