Uniwersytet Warszawski / Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Gospodarka przestrzenna, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, II TURA

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 35

Kierunek zawiera kompendium bogatej wiedzy z zakresu kształtowania rozwoju regionalnego, jego uwarunkowań przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych, administracyjnych, politycznych i międzynarodowych. Program studiów obejmuje wykłady i ćwiczenia z różnych dyscyplin naukowych: administracja publiczna, ekonomia, geografia, ochrona środowiska, organizacja i zarządzanie, politologia, prawo administracyjne, turyzm, urbanistyka. Szeroki zakres przedmiotów sprawia, że studia te mają typowo interdyscyplinarny charakter.

Główny nacisk położony jest na przygotowanie absolwentów do zrozumienia i szybkiego, skutecznego rozwiązywania nowych i trudnych problemów powstających w trakcie złożonych procesów przeobrażeń gospodarczych i społecznych w skali lokalnej i regionalnej.

Kierunek studiów gospodarka przestrzenna prowadzony jest w przeważającej części przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy z bogatym doświadczeniem i tradycjami – geografowie, ekonomiści, politolodzy, historycy, etnografowie, socjologowie. Wykładowcy mają dużą wiedzę i doświadczenie w opracowywaniu i realizowaniu projektów rozwoju regionalnego, zagospodarowania przestrzennego, planowania regionalnego i miejskiego w Polsce oraz w wielu krajach świata. Pracownicy Wydziału byli i są zatrudniani jako doradcy instytucji międzynarodowych lub narodowych w krajach europejskich i pozaeuropejskich, w biurach statystycznych, planistycznych i rozwoju. Większość nauczycieli akademickich była zatrudniana jako wykładowcy w zagranicznych uniwersytetach.

Szeroka współpraca z wieloma ośrodkami naukowymi pozwala na możliwość zaproszenia wykładowców nie tylko z całego kraju, ale także z zagranicy. W przypadku przedmiotów technicznych, które nie są wykładane na Uniwersytecie, z pomocą przychodzą pracownicy Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Praca licencjacka i egzamin licencjacki: po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych w ramach studiów pierwszego stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych (dziennych lub zaocznych), napisaniu ocenionej pozytywnie pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu zawodowego absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

Ogólne cele kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna na poziomie licencjackim można sformułować następująco:

 1. Przekazanie aktualnej i rzetelnej wiedzy (w powiązaniu z dorobkiem historycznym) pozwalającej: ocenić wartość różnych dziedzin nauki, z których czerpie gospodarka przestrzenna, a jednocześnie zrozumieć różnorodność podejść do złożonych problemów przestrzennych; zrozumieć funkcjonowanie różnych szczebli administracji publicznej i relacje między nimi – w ujęciu wieloaspektowym (w Polsce i za granicą); zrozumieć relacje przestrzenne między różnymi podmiotami i organizacjami, a środowiskiem przyrodniczym.
 2. Wykształcenie umiejętności: diagnozy i krytycznej oceny zjawisk przestrzennych; stosowania i wykorzystywania różnorodnych metod badawczych i narzędzi w procesach diagnostycznych, planistycznych i zarządzania strategicznego; prezentacji różnych poglądów, doktryn i możliwości rozwiązywania problemów przestrzennych; współpracy i aktywnego uczestniczenia w różnorodnych środowiskach (administracji publicznej; organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu; przedsiębiorców; świata nauki; innych grup społecznych).

Absolwenci kierunku studiów licencjackich gospodarka przestrzenna na WGSR mają generalnie dwie możliwości wyboru – kontynuację nauki na studiach II stopnia bądź podjęcie pracy zawodowej (absolwenci kształceni są w sposób przygotowujących ich do pracy w różnych środowiskach – dlatego podejmują oni pracę m.in. w: firmach prywatnych związanych z planowaniem przestrzennym, strategiami lokalnymi i regionalnymi, badaniami społecznymi; administracji centralnej i samorządowej; instytucjach i organizacjach społecznych).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin maturalny.

Przyjęcia na studia odbędą się na podstawie złożenia w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kompletu wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje średnia ocena na świadectwie dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej, z przelicznikiem 0,6 dla przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym lub 1,0 dla przedmiotów na poziomie rozszerzonym. W przypadku, gdy kandydat zdawał przedmiot zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, wybierany jest wyższy z wyników.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin maturalny.

Przyjęcia na studia odbędą się na podstawie złożenia w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kompletu wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje średnia ocena na świadectwie dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej.

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin maturalny.

Przyjęcia na studia odbędą się na podstawie złożenia w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kompletu wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje średnia ocena na świadectwie maturalnym ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej (z przelicznikiem 0,6 dla przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym lub 1,0 dla przedmiotów na poziomie rozszerzonym).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin maturalny.

Przyjęcia na studia odbędą się na podstawie złożenia w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kompletu wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje średnia ocena na świadectwie maturalnym ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej (z przelicznikiem 0,6 dla przedmiotów zdawanych na poziomie niższym (SL) lub 1,0 dla przedmiotów na poziomie wyższym (HL)).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin maturalny.

Przyjęcie na studia odbędzie się na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje średnia ocena na świadectwie maturalnym ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów (certyfikat językowy lub polskie świadectwo maturalne) na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 18-09-2017 r.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Nautologicznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki;

FINALIŚCI:

 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Nautologicznej;

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 18-09-2017 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 19 - 21 września 2017 r., w godz. 13:00-15:00

Znajdź nas na mapie: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych