Uniwersytet Warszawski / Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Gospodarka przestrzenna, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, II TURA

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Kierunek zawiera kompendium bogatej wiedzy z zakresu kształtowania rozwoju regionalnego, jego uwarunkowań przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych, administracyjnych, politycznych i międzynarodowych. Program studiów obejmuje wykłady i ćwiczenia z różnych dyscyplin naukowych: administracja publiczna, ekonomia, geografia, ochrona środowiska, organizacja i zarządzanie, politologia, prawo administracyjne, turyzm, urbanistyka. Szeroki zakres przedmiotów sprawia, że studia te mają typowo interdyscyplinarny charakter.

Główny nacisk położony jest na przygotowanie absolwentów do zrozumienia i szybkiego, skutecznego rozwiązywania nowych i trudnych problemów powstających w trakcie złożonych procesów przeobrażeń gospodarczych i społecznych w skali lokalnej i regionalnej.

Kierunek studiów gospodarka przestrzenna prowadzony jest w przeważającej części przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy z bogatym doświadczeniem i tradycjami – geografowie, ekonomiści, politolodzy, historycy, etnografowie, socjologowie. Wykładowcy mają dużą wiedzę i doświadczenie w opracowywaniu i realizowaniu projektów rozwoju regionalnego, zagospodarowania przestrzennego, planowania regionalnego i miejskiego w Polsce oraz w wielu krajach świata. Pracownicy Wydziału byli i są zatrudniani jako doradcy instytucji międzynarodowych lub narodowych w krajach europejskich i pozaeuropejskich, w biurach statystycznych, planistycznych i rozwoju. Większość nauczycieli akademickich była zatrudniana jako wykładowcy w zagranicznych uniwersytetach.

Szeroka współpraca z wieloma ośrodkami naukowymi pozwala na możliwość zaproszenia wykładowców nie tylko z całego kraju, ale także z zagranicy. W przypadku przedmiotów technicznych, które nie są wykładane na Uniwersytecie, z pomocą przychodzą pracownicy Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Praca licencjacka i egzamin licencjacki: po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych w ramach studiów pierwszego stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych (dziennych lub zaocznych), napisaniu ocenionej pozytywnie pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu zawodowego absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

Ogólne cele kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna na poziomie licencjackim można sformułować następująco:

  1. Przekazanie aktualnej i rzetelnej wiedzy (w powiązaniu z dorobkiem historycznym) pozwalającej: ocenić wartość różnych dziedzin nauki, z których czerpie gospodarka przestrzenna, a jednocześnie zrozumieć różnorodność podejść do złożonych problemów przestrzennych; zrozumieć funkcjonowanie różnych szczebli administracji publicznej i relacje między nimi – w ujęciu wieloaspektowym (w Polsce i za granicą); zrozumieć relacje przestrzenne między różnymi podmiotami i organizacjami, a środowiskiem przyrodniczym.
  2. Wykształcenie umiejętności: diagnozy i krytycznej oceny zjawisk przestrzennych; stosowania i wykorzystywania różnorodnych metod badawczych i narzędzi w procesach diagnostycznych, planistycznych i zarządzania strategicznego; prezentacji różnych poglądów, doktryn i możliwości rozwiązywania problemów przestrzennych; współpracy i aktywnego uczestniczenia w różnorodnych środowiskach (administracji publicznej; organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu; przedsiębiorców; świata nauki; innych grup społecznych).

Absolwenci kierunku studiów licencjackich gospodarka przestrzenna na WGSR mają generalnie dwie możliwości wyboru – kontynuację nauki na studiach II stopnia bądź podjęcie pracy zawodowej (absolwenci kształceni są w sposób przygotowujących ich do pracy w różnych środowiskach – dlatego podejmują oni pracę m.in. w: firmach prywatnych związanych z planowaniem przestrzennym, strategiami lokalnymi i regionalnymi, badaniami społecznymi; administracji centralnej i samorządowej; instytucjach i organizacjach społecznych).