Uniwersytet Warszawski / Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

Gospodarka przestrzenna, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, II TURA

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-08-01 do 2018-09-17 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 35

Kierunek zawiera kompendium bogatej wiedzy z zakresu kształtowania rozwoju regionalnego, jego uwarunkowań przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych, administracyjnych, politycznych i międzynarodowych. Program studiów obejmuje wykłady i ćwiczenia z różnych dyscyplin naukowych: administracja publiczna, ekonomia, geografia, ochrona środowiska, organizacja i zarządzanie, politologia, prawo administracyjne, turyzm, urbanistyka. Szeroki zakres przedmiotów sprawia, że studia te mają typowo interdyscyplinarny charakter.

Główny nacisk położony jest na przygotowanie absolwentów do zrozumienia i szybkiego, skutecznego rozwiązywania nowych i trudnych problemów powstających w trakcie złożonych procesów przeobrażeń gospodarczych i społecznych w skali lokalnej i regionalnej.

Kierunek studiów gospodarka przestrzenna prowadzony jest w przeważającej części przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy z bogatym doświadczeniem i tradycjami – geografowie, ekonomiści, politolodzy, historycy, etnografowie, socjologowie. Wykładowcy mają dużą wiedzę i doświadczenie w opracowywaniu i realizowaniu projektów rozwoju regionalnego, zagospodarowania przestrzennego, planowania regionalnego i miejskiego w Polsce oraz w wielu krajach świata. Pracownicy Wydziału byli i są zatrudniani jako doradcy instytucji międzynarodowych lub narodowych w krajach europejskich i pozaeuropejskich, w biurach statystycznych, planistycznych i rozwoju. Większość nauczycieli akademickich była zatrudniana jako wykładowcy w zagranicznych uniwersytetach.

Szeroka współpraca z wieloma ośrodkami naukowymi pozwala na możliwość zaproszenia wykładowców nie tylko z całego kraju, ale także z zagranicy. W przypadku przedmiotów technicznych, które nie są wykładane na Uniwersytecie, z pomocą przychodzą pracownicy Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

Praca licencjacka i egzamin licencjacki: po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych w ramach studiów pierwszego stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych (dziennych lub zaocznych), napisaniu ocenionej pozytywnie pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu zawodowego absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

Ogólne cele kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna na poziomie licencjackim można sformułować następująco:

 1. Przekazanie aktualnej i rzetelnej wiedzy (w powiązaniu z dorobkiem historycznym) pozwalającej: ocenić wartość różnych dziedzin nauki, z których czerpie gospodarka przestrzenna, a jednocześnie zrozumieć różnorodność podejść do złożonych problemów przestrzennych; zrozumieć funkcjonowanie różnych szczebli administracji publicznej i relacje między nimi – w ujęciu wieloaspektowym (w Polsce i za granicą); zrozumieć relacje przestrzenne między różnymi podmiotami i organizacjami, a środowiskiem przyrodniczym.
 2. Wykształcenie umiejętności: diagnozy i krytycznej oceny zjawisk przestrzennych; stosowania i wykorzystywania różnorodnych metod badawczych i narzędzi w procesach diagnostycznych, planistycznych i zarządzania strategicznego; prezentacji różnych poglądów, doktryn i możliwości rozwiązywania problemów przestrzennych; współpracy i aktywnego uczestniczenia w różnorodnych środowiskach (administracji publicznej; organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu; przedsiębiorców; świata nauki; innych grup społecznych).

Absolwenci kierunku studiów licencjackich gospodarka przestrzenna na WGSR mają generalnie dwie możliwości wyboru – kontynuację nauki na studiach II stopnia bądź podjęcie pracy zawodowej (absolwenci kształceni są w sposób przygotowujących ich do pracy w różnych środowiskach – dlatego podejmują oni pracę m.in. w: firmach prywatnych związanych z planowaniem przestrzennym, strategiami lokalnymi i regionalnymi, badaniami społecznymi; administracji centralnej i samorządowej; instytucjach i organizacjach społecznych).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin maturalny.

Przyjęcia na studia odbędą się na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje średnia ocena na świadectwie dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej, z przelicznikiem 0,6 dla przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym lub 1,0 dla przedmiotów na poziomie rozszerzonym. W przypadku, gdy kandydat zdawał przedmiot zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, wybierany jest wyższy z wyników.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin maturalny.

Przyjęcia na studia odbędą się na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje średnia ocena na świadectwie dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej oraz oceny z ww. przedmiotów umieszczonych w zaświadczeniu wydanym przez OKE o zdaniu egzaminu maturalnego w formie pisemnej na poziomie podstawowym albo rozszerzonym (w przypadku posiadania takiego zaświadczenia).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin maturalny.

Przyjęcia na studia odbędą się na podstawie złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje średnia ocena na świadectwie maturalnym ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej.

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin maturalny.

Przyjęcia na studia odbędą się na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje średnia ocena na świadectwie maturalnym ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej.

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Warunkiem koniecznym kandydowania na studia jest zdany egzamin maturalny.

Przyjęcie na studia odbędzie się na podstawie złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje średnia ocena na świadectwie maturalnym ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej.

Kandydaci (cudzoziemcy) mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW niezwłocznie po dokonaniu rejestracji. Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 18 września 2018 r.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Astronomicznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej,
 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Integracji Europejskiej (d. Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej),
 • Olimpiady Znajomości Afryki;

FINALIŚCI:

 • Olimpiady Geograficznej,

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 21 września 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 24-25 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych