University of Warsaw / Faculty of Education

Education, Early child education

Level of study: first-cycle Form of study: part-time (extramural) Education profile: academic/practical Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Limit of students

5

Language

Polish

Description

 

Limit miejsc wspólny dla wszystkich kierunków i specjalności

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 15 dla każdej grupy

kierunek: PEDAGOGIKA

Absolwent specjalności ANDRAGOGIKA - ORGANIZACJA EDUKACJI DOROSŁYCH będzie posiadał podstawową wiedzę o człowieku dorosłym jako autorze własnej biografii i roli, jaką pełni człowiek w kształtowaniu życia społeczności, a także wiedzę dotyczącą procesu uczenia się dorosłych, determinujących ten proces czynników, systemu edukacji dorosłych (edukacji formalnej, pozaformalnej i nieformalnej) oraz wiedzę o strukturze organizacji, jej funkcjonowaniu, kulturze środowiska pracy i edukacji. Będzie potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę andragogiczną do analizy stanu i zmian zachodzących w obszarze edukacji dorosłych oraz w celu planowania, organizowania i promowania działań edukacyjnych, przeznaczonych dla osób dorosłych zgodnie z obowiązującymi standardami społecznymi, zawodowymi i edukacyjnymi. Jako specjalista do spraw organizacji edukacji dorosłych będzie mógł znaleźć zatrudnienie w działach szkoleniowych różnych przedsiębiorstw, firmach szkoleniowych, w redakcjach portali edukacyjnych, w agencjach zatrudnienia, w działach marketingu i reklamy, w organizacjach pozarządowych działających na polu edukacji dorosłych i wspomagania zatrudnienia.

Celem specjalności ANIMACJA KULTURY I EDUKACJA NIEFORMALNA jest wyposażenie absolwentów w wiedzę dotyczącą różnorodności obszarów edukacji nieformalnej oraz animacji społeczno-kulturalnej, a także zapoznanie z nurtami funkcjonującymi na świecie i w Polsce. Absolwent zdobędzie warsztat z zakresu różnych  metod i środków stosowanych w animacji i edukacji nieformalnej; pozna środowiska i obszary, w jakich one funkcjonują i są stosowane, a także zdobędzie wiedzę z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania różnych instytucji w środowisku lokalnym. W trakcie studiów studenci będą uczestniczyć w projektach o charakterze społecznym, animacyjnym, a także w projektach badawczych.
Absolwent uzyska kwalifikacje niezbędne do zawodu Pedagoga animacji kultury oraz Nauczyciela edukacji pozaszkolnej, a także uprawnienia pedagogiczne. Kwalifikacje te dają podstawę do podjęcia pracy w instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych i instytucjach samorządowych, szkołach i przygotowują do samodzielnego założenia organizacji pozarządowej.
W trakcie studiów student zalicza obowiązkowe moduły wspólne dla wszystkich specjalności oraz trzy obowiązkowe moduły specjalnościowe - Teorii i założeń animacji i edukacji nieformalnej; Metodyczny; Metod działań w obszarze animacji i edukacji nieformalnej. Z pozostałych dwóch modułów wybiera jeden o interesującej go tematyce: Obszary i uwarunkowania animacji i edukacji nieformalnej lub Animacja społeczno-kulturalna i instytucje kultury.
Dodatkowo zaliczeniem modułów specjalnościowych jest realizacja zadań przygotowanych w kilkuosobowych zespołach: projektu animacyjnego i projektu badawczego. Na trzecim roku student indywidualnie przygotowuje i realizuje projekt badawczy lub animacyjny, który jest podstawą pracy dyplomowej.
Oferta specjalizacji skierowana jest do osób o otwartych umysłach, pragnących działać w środowisku, stosować nowe metody w edukacji i wychowaniu. Czekamy na pasjonatów w różnych dziedzinach artystycznych, osób poszukujących nowatorskich metod wychowawczych i edukacyjnych, instruktorów harcerskich, działaczy sektora pozarządowego, społeczników, liderów grup nieformalnych.

Założeniem programu specjalności POMOC SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA DZIECKU I RODZINIE jest łączenie teorii i praktyki oraz wyposażenie studentów w umiejętności pracy z jednostkami, rodzinami i środowiskiem społecznym. Studenci zdobywają wiedzę ogólną, pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną i specjalistyczną w zakresie polityki społecznej, prawa, pracy socjalnej oraz poradnictwa. Mają także możliwość rozwijania kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej, empatii, asertywności, rozwiązywania problemów społecznych i problemów osób, które znalazły się w trudnej sytuacji. Równolegle ze zdobywaniem wiedzy teoretycznej realizują praktyki zawodowe w wybranych instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych. Ponadto studenci zdobywają i doskonalą umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz zapoznają się z sytuacją pracy socjalnej w krajach UE. Program specjalności koncentruje się w szczególności na działaniach i programach wspierających dzieci i młodzież oraz ich rodziny, zapobieganiu przemocy, pomocy dzieciom krzywdzonym, uzależnieniach i pomocy ich ofiarom, rzecznictwie w interesie osób wykluczonych, np. dzieci z zagrożonych środowisk.
Absolwenci studiów mogą podejmować pracę, jako specjaliści, wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy uliczni, asystenci rodzinni, animatorzy i twórcy projektów działań w dziedzinie pracy społeczno-wychowawczej w: lokalnych ośrodkach pomocy społecznej, regionalnych ośrodkach polityki społecznej i administracji państwowej, środowiskowych formach pomocy, centrach pomocy rodzinie, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, poradniach wspierających dzieci i rodziny, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach interwencyjnych, ośrodkach wychowawczych, instytucjach i organizacjach pomagającym uchodźcom, ośrodkach dla ofiar przemocy, schroniskach dla bezdomnych, ośrodkach adopcyjnych, szpitalach i zakładach opiekuńczo-leczniczych, programach zdobywania kwalifikacji zawodowych i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach i programach oferującym pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom w zakładach karnych, domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, organizacjach pozarządowych, społecznych i charytatywnych ukierunkowanych na pomoc dziecku, rodzinie i środowisku.

Program specjalności PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA. STUDIA Z ZAKRESU PEDAGOGIKI SPECJALNEJ przygotowuje pedagogów do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, wsparcia i terapii osób niepełnosprawnych w placówkach prowadzących kształcenie osób niepełnosprawnych w systemie włączającym lub integracyjnym oraz w placówkach wspierających rozwój i kompetencje poznawcze, emocjonalne i  społeczne  osób z niepełnosprawnością.
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako pedagodzy w placówkach integracyjnych lub prowadzących edukację włączającą, specjaliści zajęć rewalidacyjnych, pedagodzy wspomagający, specjaliści organizacji kształcenia integracyjnego i włączającego w placówkach edukacyjnych i edukacyjno-wychowawczych, asystenci osób niepełnosprawnych, pedagodzy pracujący z dziećmi i młodzieżą w placówkach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz placówkach służby zdrowia, także jako osoby pracujące na różnych stanowiskach w fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się pracą z osobami z niepełnosprawnością w różnym wieku, mogą także pracować w ośrodkach dziennego pobytu.

Kierunek: PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA

Program kształcenia dla kierunku studiów pierwszego stopnia PEDAGOGIKA MAŁEGO DZIECKA w ramach specjalności EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA uwzględnia cztery obszary wiedzy, umiejętności i wartości, które są niezbędne do przygotowania nauczyciela małych dzieci. Są to:
- filozoficzna, psychologiczna, socjologiczna wiedza o kontekstach i specyfice rozwoju dziecka i funkcjonowaniu rodziny oraz teoriach pedagogicznych organizujących proces edukacyjny;
- wiedza i umiejętności dotyczące konstruowania programu wspierającego indywidualny rozwój dziecka;
- wiedza i umiejętności związane z metodami tworzenia bezpiecznego i stymulującego uczenie się środowiska edukacyjnego;
- wiedza i umiejętności obejmujące monitorowanie rozwoju dziecka oraz ewaluacji efektywności pracy nauczyciela.
Absolwent specjalności EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące rozwoju i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jest przygotowany do działalności edukacyjnej nie tylko z dziećmi, ale także z ich rodzinami. Potrafi współpracować ze środowiskiem lokalnym na rzecz zapewnienia dzieciom korzystnych warunków rozwoju. Specjalność ta przygotowuje do pracy w zawodzie nauczyciela na pierwszym etapie kształcenia, tj. klasy I – III szkoły podstawowej, zerówkach szkolnych, świetlicach szkolnych, przedszkolach, a także alternatywnych formach opieki przedszkolnej; do pracy jako doradca pedagogiczny w środowisku lokalnym w zakresie problematyki rodzin z małymi dziećmi czy jako lider współpracy pomiędzy przedszkolem i szkołą.


Absolwenci wszystkich specjalności uzyskują przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Admission rules

Kandydaci na I rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia wskazują podczas rejestracji na studia specjalności, których studiowaniem są najbardziej zainteresowani.

Wydział zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitów przyjęć na poszczególne kierunki i specjalności. Limity zależeć będą od liczby kandydatów, jak i od możliwości dydaktycznych Wydziału. W przypadku zbyt dużej liczby chętnych na daną specjalność lub nieuruchomienia specjalności, którą kandydat wskazał jako swój pierwszy wybór, będzie on kierowany na specjalność, którą wskazał jako kolejną lub zostanie mu zaproponowana inna specjalność lub kierunek.

Wydział zastrzega sobie również prawo do nieuruchomienia danej specjalności w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych. Podział na specjalności zostanie ogłoszony po upublicznieniu listy przyjętych na studia.

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, zostanie uruchomiona dodatkowa rejestracja ze wskazaniem specjalności. Termin dodatkowej rejestracji zostanie ogłoszony na stronie IRK.

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną terminie (zgodnie z obowiązującym na UW harmonogramem rekrutacyjnym).

W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż przewidziany limit miejsc, kwalifikacja zostanie przeprowadzona według poniższych kryteriów.

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:
biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia

P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 15%

waga = 25%

waga = 30%

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Admission procedure for candidates with old maturity exam

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną terminie (zgodnie z obowiązującym na UW harmonogramem rekrutacyjnym).

W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż przewidziany limit miejsc, kwalifikacja zostanie przeprowadzona według poniższych kryteriów.

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:
biologia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia

waga = 30%

waga = 15%

waga = 25%

waga = 30%

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną terminie (zgodnie z obowiązującym na UW harmonogramem rekrutacyjnym).

W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż przewidziany limit miejsc, kwalifikacja zostanie przeprowadzona według poniższych kryteriów.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, historia, sztuka, muzyka, ekonomia, geografia, filozofia

P. rozszerzony x 1

waga = 30%

waga = 15%

waga = 25%

waga = 30%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną terminie (zgodnie z obowiązującym na UW harmonogramem rekrutacyjnym).

W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż przewidziany limit miejsc, kwalifikacja zostanie przeprowadzona według poniższych kryteriów.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:
biologia, historia, przedmiot z grupy „sztuka”, organizacja i zarządzanie, ekonomia, geografia, filozofia, psychologia, antropologia

P. wyższy (HL) x 1

waga = 30%

waga = 15%

waga = 25%

waga = 30%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną terminie (zgodnie z obowiązującym na UW harmonogramem rekrutacyjnym).

W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż przewidziany limit miejsc, kwalifikacja zostanie przeprowadzona według poniższych kryteriów.

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język oryginalny matury

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, historia, sztuka, muzyka, geografia, filozofia, ekonomia

waga = 30%

waga = 15%

waga = 25%

waga = 30%

Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka oryginalnego matury;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 6 lipca 2018 r.

W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów niż przewidziany limit miejsc, Wydział Pedagogiczny UW kwalifikuje kandydatów na podstawie wyników egzaminu wstępnego przeprowadzanego w formie ustnej. Egzamin obejmował będzie umiejętności wypowiedzi w języku polskim i czytania ze zrozumieniem, a także ogólną orientację w zagadnieniach mających być przedmiotem przyszłych studiów. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania z egzaminu wynosi 100.

Termin egzaminu: 6 lipca 2018 r.

Exceptions from admission procedure

Jednostka nie przewiduje ulg w postaci przyznania maksymalnej liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 20 lipca 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 16-18 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Pedagogiczny