Uniwersytet Warszawski / Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji / Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Praca socjalna, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia, studia równoległe, II TURA

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Język wykładowy

polski

Opis

Limit miejsc: w ramach limitu ogólnego

Absolwent studiów na kierunku praca socjalna zdobywa uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. Posiada umiejętności budowania własnej kariery w zawodach związanych ze wspomaganiem i terapią jednostek i rodzin, z rozwiązywaniem problemów społecznych (jak np. bieda i wykluczenie społeczne, bezrobocie, uzależnienia, niedostosowanie społeczne) oraz umiejętności projektowania i realizacji zadań polityki społecznej w skali lokalnej i regionalnej. Absolwent studiów może znaleźć pracę m.in. w placówkach pomocy społecznej i rynku pracy, placówkach służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, rządowej i samorządowej administracji publicznej, w organizacjach pozarządowych i prowadzonych przez nie programach i projektach społecznych i społeczno-gospodarczych.

Dyplom pracownika socjalnego pozwala wykonywać ten zawód w krajach Unii Europejskiej po uzupełnieniu dodatkowych wymagań, takich jak znajomość języka i przepisów prawnych związanych z wykonywaniem pracy socjalnej w danym kraju.

Absolwent studiów na kierunku praca socjalna posiada obszerną interdyscyplinarną wiedzę, przede wszystkim z zakresu nauk społecznych podstawowych (m.in. socjologia, psychologia, prawo, ekonomia) i stosowanych (pedagogika, polityka społeczna) w stopniu umożliwiającym identyfikowanie i rozumienie rozmaitych zjawisk i procesów społecznych oraz działań struktur i instytucji funkcjonujących na różnych szczeblach organizacji życia publicznego. Wiedza ta dotyczy szeroko rozumianych i interdyscyplinarnie postrzeganych mechanizmów społecznego wykluczania i społecznej integracji. Absolwent ma umiejętności wykorzystywania interdyscyplinarnej wiedzy do kompetentnej obserwacji i interpretacji okoliczności i sytuacji życiowej osób, rodzin i społeczności wymagających wsparcia. Posiada umiejętności samodzielnego przeprowadzania skutecznych interwencji (opiekuńczych, terapeutycznych, stymulujących zdolności adaptacyjne i/lub rozwojowe) na poziomie jednostek, rodzin, grup i społeczności przy wykorzystaniu właściwych pracy socjalnej strategii, metod i technik. Potrafi uczestniczyć w realizacji programów i projektów społecznych, w ich tworzeniu, ewaluowaniu oraz zarządzaniu nimi. Absolwent w toku studiów przyswaja sobie postawy wrażliwości na zjawiska wymagające reakcji społecznej, jest gotowy do nawiązywania relacji pomocowych oraz stosowania w praktyce norm etycznych, w szczególności norm etyki zawodowej. Ponadto absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu szeroko rozumianej problematyki społecznej.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

W postępowaniu kwalifikacyjnym na I rok studiów pierwszego stopnia mogą brać udział studenci UW studiów stacjonarnych i niestacjonarnych po zaliczeniu I roku na pierwszym kierunku studiów. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs średniej ocen uzyskanych w toku studiów na pierwszym kierunku. O kwalifikacji decyduje miejsce w rankingu.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 13 września 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 17-21 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji