Uniwersytet Warszawski / Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji / Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Socjologia stosowana i antropologia społeczna, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

5

Język wykładowy

polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 20

Absolwent socjologicznych studiów I stopnia w ISNS posiada ogólną wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska i problemy społeczne, a zwłaszcza potrafi zastosować do ich analizy podstawowe mechanizmy i kategorie teoretyczne wchodzące do kanonu wiedzy z zakresu socjologii ogólnej oraz subdyscyplin socjologicznych i antropologii kulturowej. Wiedza uzyskana w trakcie studiów powinna umożliwić mu nie tylko analizę zjawisk i procesów społecznych, ale także zastosować ją w działaniach praktycznych: badaniach, projektach i kampaniach społecznych. W ramach kierunku realizowane są następujące specjalizacje:

I. Antropologia współczesności: badanie i animacja kultury

II. Ekspertyza społeczno – obyczajowa

III. Facylitacja i interwencja w sytuacjach kryzysowych

IV. Zarządzanie kadrami

V. Praca z dzieckiem i rodziną – profilaktyka, wsparcie, kompensacja

VI. Socjourbanistyka. Specjalista od diagnozowania i rozwiązywania problemów w przestrzeni miasta

VII. Organizacje pozarządowe

VIII. Antropologia polityki i historia idei

Absolwent posiada nie tylko specjalistyczną wiedzę w zakresie nowoczesnych „technologii społecznych”, ale ma także dobre przygotowanie w zakresie ogólnohumanistycznym.

W szczególności, ma opanowaną wiedzę z zakresu historii filozofii, logiki, etyki, współczesnych teorii kultury, a więc posiada uniwersalne narzędzia analizy intelektualnej, które z łatwością może wykorzystać do rozwiązywania nowych, oryginalnych problemów, z którymi spotka się w przyszłej pracy zawodowej.

W zakres podstawowych umiejętności absolwenta wchodzi przede wszystkim: identyfikowanie i diagnozowanie problemów i zjawisk społecznych (określanie ich rozmiaru i zasięgu, aksjologicznych kryteriów ich oceny, dynamiki, struktury itd.) oraz analiza socjologicznych mechanizmów zjawiska (w powiązaniu z kontekstem antropologicznym, politologicznym, ekonomicznym, prawnym itp.). Kompetencje te powiązane są ze zdolnością formułowania zaleceń i rekomendacji praktycznych oraz wypracowaniem narzędzi i procedur ewaluacyjnych. Dzięki praktykom zawodowym i przedmiotom o charakterze warsztatowym absolwent posiada umiejętności komunikacyjne i pracy zespołowej. Umie współpracować w grupowym konceptualizowaniu problemów badawczych, organizować i uczestniczyć w pracy zespołu, zaznajomiony jest ze specyfiką warunków regionalnych i lokalnych, w których realizowane są projekty i badania.

Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji publicznej, krajowych i międzynarodowych organizacjach III sektora, w mediach, w instytucjach zajmujących się reklamą i public relations, ośrodkach badania opinii publicznej, w instytucjach oświatowo-edukacyjnych, w instytucjach zajmujących się polityką społeczną (na szczeblu centralnym i lokalnym), w podmiotach publicznych i komercyjnych zajmujących się promocją kultury i aktywizacją kulturową, w agendach rządowych, lokalnych i organizacjach pozarządowych zajmujących się rozwiązywaniem problemów młodzieży i rodziny, w instytucjach zajmujących się czasem wolnym i turystyką, w organizacjach zajmujących się marginalizacją społeczną i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, w instytucjach i organizacjach monitorujących i promujących demokratyczne, oparte na idei równouprawnienia wzory życia społecznego.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów spośród następujących: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, język obcy nowożytny(do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki) - wymagany poziom podstawowy albo rozszerzony.

Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy.

Sposób przeliczania punktów:

Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poniższych wag:

EGZAMIN MATURALNY

(Część pisemna)

Poziom

Waga

1 przedmiot wybrany

poziom podstawowy

0,3

poziom rozszerzony

0,5

2 przedmiot wybrany

poziom podstawowy

0,3

poziom rozszerzony

0,5

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z dwóch wybranych przedmiotów mnożone są przez wagi im przyporządkowane, a następnie sumowane.

Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów spośród następujących: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, biologia, język obcy nowożytny (do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski) albo oceny z ww. przedmiotów umieszczone w zaświadczeniu wydanym przez OKE o zdaniu egzaminu maturalnego w formie pisemnej na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.

Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy.

Sposób przeliczania punktów:

Punkty za poszczególne przedmioty umieszczone w zaświadczeniu wydanym przez OKE przyznaje się z uwzględnieniem poniższych wag:

EGZAMIN MATURALNY

(Część pisemna)

Poziom

Waga

1 przedmiot wybrany

poziom podstawowy

0,3

poziom rozszerzony

0,5

2 przedmiot wybrany

poziom podstawowy

0,3

poziom rozszerzony

0,5

Waga przedmiotu zdanego w ramach egzaminu dojrzałości = 0,5 (odpowiednik przedmiotu zdanego  w ramach egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym).

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z dwóch wybranych przedmiotów mnożone są przez wagi im przyporządkowane, a następnie sumowane.

Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego.

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów spośród następujących: język polski, historia, matematyka, biologia, język obcy nowożytny - wymagany poziom podstawowy albo rozszerzony.

Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy.

Sposób przeliczania punktów:

Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poniższych wag:

EGZAMIN MATURALNY

(Część pisemna)

Poziom

Waga

1 przedmiot wybrany

poziom podstawowy

0,3

poziom rozszerzony

0,5

2 przedmiot wybrany

poziom podstawowy

0,3

poziom rozszerzony

0,5

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z dwóch wybranych przedmiotów (odpowiednio przeliczone na punkty rekrutacyjne) mnożone są przez wagi im przyporządkowane, a następnie sumowane.

Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu rozszerzonego, 60 punktów w przypadku poziomu podstawowego.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów spośród następujących: język polski, historia, matematyka, biologia, język obcy nowożytny – wymagany poziom niższy (SL) albo poziom wyższy (HL).

Kandydat może wybrać tylko jeden język obcy.

Sposób przeliczania punktów:

Punkty za poszczególne przedmioty przyznaje się z uwzględnieniem poniższych wag:

EGZAMIN MATURALNY

(Część pisemna)

Poziom

Waga

1 przedmiot wybrany

poziom niższy SL

0,3

poziom wyższy HL

0,5

2 przedmiot wybrany

poziom niższy SL

0,3

poziom wyższy HL

0,5

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów z dwóch wybranych przedmiotów (odpowiednio przeliczone na punkty rekrutacyjne) mnożone są przez wagi im przyporządkowane, a następnie sumowane.

Maksymalna liczba punktów, jaką mogą zdobyć kandydaci w postępowaniu kwalifikacyjnym, wynosi 100 punktów w przypadku poziomu wyższego, 60 punktów w przypadku poziomu niższego.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z dwóch przedmiotów spośród następujących: język polski, historia, matematyka, biologia, język obcy nowożytny.

Brak wyniku z przedmiotu = 0 punktów.

Wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego jest obliczany w następujący sposób: wyniki egzaminów maturalnych z dwóch wybranych przedmiotów mnożone są przez wagi im przyporządkowane, a następnie sumowane.

Wyniki matury są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 3 września 2018 r.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego:

  • Olimpiady Historycznej,
  • Olimpiady Matematycznej,
  • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
  • Olimpiady Filozoficznej,
  • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
  • Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie,
  • Olimpiady Medialnej,
  • Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Spełecznej.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 4 września 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 5-7 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych