Uniwersytet Warszawski / Wydział Psychologii

Stosowana psychologia zwierząt, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

52

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 30

Kierunek realizowany na Wydziale Psychologii w ramach zaocznych studiów I stopnia. Obejmuje trzy obszary nauki: obszar nauk społecznych (psychologia), nauk przyrodniczych (zoologia) oraz nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (zootechnika). Plan studiów obejmuje trzy grupy przedmiotów: przedmioty podstawowe dające wiedzę ogólną, przedmioty kierunkowe obejmujące węższy zakres treści powiązanych z nauką o zachowaniu zwierząt oraz przedmioty specjalizacyjne pozwalające ściśle ukierunkować profil kształcenia. W ramach studiów oferowane będą trzy specjalizacje realizowane podczas ostatniego roku nauki: Terapia wspomagająca z wykorzystaniem zwierząt, Szkolenie psów i koni oraz Szkolenie sportowe. Absolwenci uzyskają tytuł licencjata. Zdobyta wiedza i umiejętności mogą zostać wykorzystane w różnego rodzaju dziedzinach życia, pracy lub nauki, w których konieczne jest kontrolowanie lub korygowanie zachowań zwierząt, obserwacja i interpretacja sygnałów behawioralnych, planowania zasad interakcji człowiek-zwierzę oraz dbałość o dobrostan zwierząt użytkowych.

Efekty kształcenia

Absolwent będzie miał podstawową wiedzę z zakresu zoologii, anatomii i fizjologii zwierząt, genetyki, etologii i psychologii. Będziemy starali się również wykształcać umiejętności pozwalające na obserwację i interpretowanie zachowań zwierząt, poszukiwanie źródeł informacji dotyczących zachowania zwierząt oraz ich relacji z człowiekiem, planowania badań naukowych dotyczących podstawowych mechanizmów psychologicznych regulujących zachowania zwierząt oraz wykorzystywania w swojej pracy wyników takich badań. Absolwenci będą też uwrażliwiani na sytuację zwierząt oraz ich rolę w życiu człowieka tak, żeby mogli uczestniczyć w realizowaniu zadań społecznych ukierunkowanych na poprawę relacji człowiek-zwierzę.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Przedmiot wymagany

Język polski

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. włoski,
j. hiszpański, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z:  biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, język obcy nowożytny*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 20%

waga = 20%

waga = 40%

*Języki w kolumnach 3 i 4 musza być różne

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Język polski

Przedmiot punktowany

Matematyka

Przedmiot wymagany

Jeden język obcy do wyboru z:
j. angielski,j. francuski,
j. niemiecki, j. włoski,
j. hiszpański, j. rosyjski

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z: biologia, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia/fizyka, informatyka, język łaciński i kultura antyczna,   język obcy nowożytny*

waga = 20%

waga = 20%

waga = 20%

waga = 40%

*Języki w kolumnach 3 i 4 musza być różne

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język L1*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny*

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny**, łacina, greka klasyczna, biologia, historia, geografia, chemia, fizyka, filozofia, ekonomia, informatyka

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

waga = 20%

waga = 20%

waga = 20%

waga = 40%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
**Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Przedmiot wymagany

Język polski
albo
język A1 z grupy 1/język A*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Matematyka

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot wymagany

Język obcy nowożytny*

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

Przedmiot punktowany

Jeden przedmiot do wyboru z: język obcy nowożytny**, łacina, greka klasyczna, biologia, historia, geografia, chemia, fizyka, filozofia, informatyka, polityka, organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia

P. niższy (SL) x 0,6
albo
P. wyższy (HL) x 1

waga = 20%

waga = 20%

waga = 20%

waga = 40%

 *Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne 
**Języki w kolumnach 1, 3 i 4 muszą być różne

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Wobec osób z maturą zagraniczną postępowanie rekrutacyjne jest dwuczęściowe i odbywa się w oparciu o wyniki egzaminu maturalnego oraz predyspozycyjnego egzaminu pisemnego.

Wynik z egzaminu maturalnego jest średnią ze wszystkich egzaminów zdawanych na maturze (zarówno pisemnych jak i ustnych), przeliczonych na punkty procentowe proporcjonalnie do wyniku maksymalnego (w przypadku braku egzaminów maturalnych w systemie edukacji danego państwa – średnią wszystkich ocen z ostatniej klasy).

Predyspozycyjny egzamin pisemny sprawdza wiedzę z podanej lektury. Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów z egzaminu.

Wynik rekrutacyjny kandydatów jest sumą ważoną wyników matury (waga 0,1) oraz wyników egzaminu pisemnego (waga 0,9).

Na podstawie całkowitego wyniku rekrutacyjnego kandydat zostanie uwzględniony w rankingu wspólnie z osobami, których rekrutacja opiera się tylko na wynikach maturalnych.

Kandydaci proszeni są także o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną Wydziału niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Termin egzaminu: 9 lipca 2018 r., godz. 13:30

Lektura obowiązująca w 2018 roku to książka:
Darwin, K. (1873) Wyraz uczuć u człowieka i zwierząt, Warszawa. Rozdziały I – IV.
Książkę można znaleźć na: https://polona.pl/item/wyraz-uczuc-u-czlowieka-i-zwierzat,MjQ0MjIzNjA/6/#info:metadata

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z przedmiotu dodatkowego otrzymują:

LAUREACI I FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

  • Olimpiady Astronomicznej,
  • Olimpiady Lingwistyki Matematycznej,
  • Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie,
  • Olimpiady Przedsiębiorczości,
  • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 13 lipca 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 16-18 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Psychologii