University of Warsaw / Faculty of Applied Linguistics / Department of Central & East European Intercultural Studies

Eastern Slavic Studies, Inter-Cultural Studies of Central and Eastern Europe Specialization

Level of study: first-cycle Form of study: part-time (extramural) Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-09-09 23:59:59

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

OFERTA:

Studia w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej są połączeniem studiów humanistycznych oraz specjalistycznej wiedzy na temat regionu Europy Środkowo-Wschodniej i jej poszczególnych krajów (do wyboru: Ukraina, Niemcy, Rosja, Czechy i Słowacja, Litwa, Białoruś)

Studenci wybierają dwa kraje regionu, o których będą chcieli się uczyć oraz dwa języki z oferty Katedry (lektoraty oraz warsztaty komunikacyjne; razem 1080 godzin nauki języka na I stopniu studiów dziennych i 720 godzin nauki języków na II stopniu studiów). Oferujemy naukę języków od podstaw (do wyboru; j. białoruski, j. litewski, j. rosyjski, j. niemiecki, j. czeski, j. ukraiński)!

Studia przeznaczone są dla szerokiego grona kandydatów, pragnących zdobywać wiedzę na temat:

 • mediów, kultury wizualnej, pogranicz regionu Europy Środkowo-Wschodniej,
 • przedmiotów humanistycznych, kulturoznawczych,
 • literatury i sztuki poszczególnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
 • problematyki historyczno-politycznej, gospodarczej, społeczno-religijnej, w regionie i w poszczególnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Podczas studiów istnieje możliwość uczestniczenia w wymianach międzyuczelnianych, praktykach zagranicznych, spotkaniach szkoleniowych, wyjazdach naukowych. Studenci Katedry co roku odbywają wyjazd w ramach przedmiotu Studium terenowe, odwiedzając ważne dla kultury Europy Środkowo-Wschodniej miejsca (np. m.in. tereny pogranicza, wyjazdy na Wschód, na Litwę i Ukrainę).

Student otrzymuje możliwość studiowania w innych krajach Unii Europejskiej oraz w innych ośrodkach akademickich na terenie RP (na mocy umów z Uniwersytetem Warszawskim). Wykaz ośrodków współpracujących z Katedrą w ramach umów Erasmus + dostępny jest na stronie jednostki (m.in. Niemcy, Czechy, Włochy): http://ksi.uw.edu.pl/studenci/mobilnosc-studencka/program-erasmus-plus 

PRACA:

Nabyta w trakcie studiów wiedza i umiejętności okażą się przydatne osobom pragnącym podjąć pracę w

 • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem i animacją kultury,
 • organizacjach pozarządowych, służbie cywilnej i samorządach,
 • w placówkach dyplomatycznych,
 • edukacyjnych,
 • naukowo-badawczych
 • oraz w wielu innych dziedzinach zróżnicowanego kulturowo rynku zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i krajów położonych na wschód od Unii.

Więcej informacji na stronie internetowej Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej.

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

W postępowaniu kwalifikacyjnym będzie brany pod uwagę wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.

Wyniki kandydatów przeliczane będą wg schematu: 1% = 1 punkt na poziomie podstawowym. Punkty uzyskane na poziomie rozszerzonym liczone będą wg schematu: 1% = 2 punkty.

Maksymalnie w postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać 200 punktów.

Admission procedure for candidates with old maturity exam

W przypadku kandydatów legitymujących się tzw. starą maturą w postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, umieszczony na świadectwie dojrzałości lub w zaświadczeniu o zdaniu egzaminu maturalnego wydanym przez OKE.

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Punktacja ustalana jest według zasady 1% = 2 punkty.

Maksymalnie w postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać 200 punktów.

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

W przypadku kandydatów legitymujących się Maturą Europejską w postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. W przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania języka polskiego, brany będzie pod uwagę wynik egzaminu z języka ojczystego L1.

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Następnie wyniki procentowe przelicza się na punkty rankingowe z zastosowaniem zasady 1% = 1 punkt dla poziomu podstawowego, a 1% = 2 punkty dla poziomu rozszerzonego. Maksymalnie w postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać 200 punktów.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

W przypadku kandydatów legitymujących się Maturą Międzynarodową w postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL). W przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania języka polskiego, brany będzie pod uwagę wynik egzaminu z języka A1 z grupy 1/języka A.

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Następnie wyniki procentowe przelicza się na punkty rankingowe z zastosowaniem zasady 1% = 1 punkt dla poziomu niższego (SL) oraz 1% = 2 punkty dla poziomu wyższego (HL). Maksymalnie w postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać 200 punktów.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

W przypadku kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną, przyjmowanych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, w postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik egzaminu z języka polskiego albo języka oryginalnego matury. Wyniki kandydatów przeliczane będą wg schematu: 1% = 1 punkt. Maksymalnie w postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać 100 punktów.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Egzamin ustny sprawdzający umiejętność rozumienia pisemnego tekstu w języku polskim, umiejętność wypowiedzi w języku polskim w zakresie niezbędnym do podjęcia studiów w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej oraz zainteresowania problematyką kulturoznawstwa Europy Środkowo-Wschodniej. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 punktów.

Termin egzaminu: 11 września 2018 r.

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie,
 • Olimpiady Medialnej,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 13 września 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 17-19 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej