University of Warsaw / Faculty of Applied Linguistics / Department of Central & East European Intercultural Studies

Eastern Slavic Studies, Inter-Cultural Studies of Central and Eastern Europe Specialization

Level of study: first-cycle Form of study: part-time (extramural) Education profile: academic Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-09-09 23:59:59

Limit of students

1

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 10

OFERTA:

Studia w Katedrze Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej są połączeniem studiów humanistycznych oraz specjalistycznej wiedzy na temat regionu Europy Środkowo-Wschodniej i jej poszczególnych krajów (do wyboru: Ukraina, Niemcy, Rosja, Czechy i Słowacja, Litwa, Białoruś)

Studenci wybierają dwa kraje regionu, o których będą chcieli się uczyć oraz dwa języki z oferty Katedry (lektoraty oraz warsztaty komunikacyjne; razem 1080 godzin nauki języka na I stopniu studiów dziennych i 720 godzin nauki języków na II stopniu studiów). Oferujemy naukę języków od podstaw (do wyboru; j. białoruski, j. litewski, j. rosyjski, j. niemiecki, j. czeski, j. ukraiński)!

Studia przeznaczone są dla szerokiego grona kandydatów, pragnących zdobywać wiedzę na temat:

 • mediów, kultury wizualnej, pogranicz regionu Europy Środkowo-Wschodniej,
 • przedmiotów humanistycznych, kulturoznawczych,
 • literatury i sztuki poszczególnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
 • problematyki historyczno-politycznej, gospodarczej, społeczno-religijnej, w regionie i w poszczególnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Podczas studiów istnieje możliwość uczestniczenia w wymianach międzyuczelnianych, praktykach zagranicznych, spotkaniach szkoleniowych, wyjazdach naukowych. Studenci Katedry co roku odbywają wyjazd w ramach przedmiotu Studium terenowe, odwiedzając ważne dla kultury Europy Środkowo-Wschodniej miejsca (np. m.in. tereny pogranicza, wyjazdy na Wschód, na Litwę i Ukrainę).

Student otrzymuje możliwość studiowania w innych krajach Unii Europejskiej oraz w innych ośrodkach akademickich na terenie RP (na mocy umów z Uniwersytetem Warszawskim). Wykaz ośrodków współpracujących z Katedrą w ramach umów Erasmus + dostępny jest na stronie jednostki (m.in. Niemcy, Czechy, Włochy): http://ksi.uw.edu.pl/studenci/mobilnosc-studencka/program-erasmus-plus 

PRACA:

Nabyta w trakcie studiów wiedza i umiejętności okażą się przydatne osobom pragnącym podjąć pracę w

 • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem i animacją kultury,
 • organizacjach pozarządowych, służbie cywilnej i samorządach,
 • w placówkach dyplomatycznych,
 • edukacyjnych,
 • naukowo-badawczych
 • oraz w wielu innych dziedzinach zróżnicowanego kulturowo rynku zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i krajów położonych na wschód od Unii.

Więcej informacji na stronie internetowej Katedry Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej.

Admission procedure for candidates with polish new maturity exam (since 2005)

W postępowaniu kwalifikacyjnym będzie brany pod uwagę wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.

Wyniki kandydatów przeliczane będą wg schematu: 1% = 1 punkt na poziomie podstawowym. Punkty uzyskane na poziomie rozszerzonym liczone będą wg schematu: 1% = 2 punkty.

Maksymalnie w postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać 200 punktów.

Admission procedure for candidates with old maturity exam

W przypadku kandydatów legitymujących się tzw. starą maturą w postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego, umieszczony na świadectwie dojrzałości lub w zaświadczeniu o zdaniu egzaminu maturalnego wydanym przez OKE.

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 40 %

Punktacja ustalana jest według zasady 1% = 2 punkty.

Maksymalnie w postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać 200 punktów.

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą. >> Otwórz stronę! <<

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

W przypadku kandydatów legitymujących się Maturą Europejską w postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym. W przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania języka polskiego, brany będzie pod uwagę wynik egzaminu z języka ojczystego L1.

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Następnie wyniki procentowe przelicza się na punkty rankingowe z zastosowaniem zasady 1% = 1 punkt dla poziomu podstawowego, a 1% = 2 punkty dla poziomu rozszerzonego. Maksymalnie w postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać 200 punktów.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

W przypadku kandydatów legitymujących się Maturą Międzynarodową w postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego - poziom niższy (SL) albo wyższy (HL). W przypadku kandydatów, którzy nie mieli możliwości zdawania języka polskiego, brany będzie pod uwagę wynik egzaminu z języka A1 z grupy 1/języka A.

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Następnie wyniki procentowe przelicza się na punkty rankingowe z zastosowaniem zasady 1% = 1 punkt dla poziomu niższego (SL) oraz 1% = 2 punkty dla poziomu wyższego (HL). Maksymalnie w postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać 200 punktów.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB. >> Otwórz stronę! <<

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

W przypadku kandydatów legitymujących się maturą zagraniczną, przyjmowanych na innych zasadach niż obywatele polscy, w postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik egzaminu z języka oryginalnego matury albo z języka polskiego. Wyniki kandydatów przeliczane będą wg schematu: 1% = 1 punkt na poziomie podstawowym. Punkty uzyskane na poziomie rozszerzonym liczone będą wg schematu: 1% = 2 punkty. Maksymalnie w postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać 200 punktów.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 11 września 2018 r.

Exceptions from admission procedure

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Białoruskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie,
 • Olimpiady Medialnej,
 • Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

LAUREACI:

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej,
 • Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 13 września 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 17-19 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej