Uniwersytet Warszawski / Wydział Zarządzania

Zarządzanie, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

210

Język wykładowy

polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 60

Wiedza

Absolwent:

 • ma elementarną wiedzę o miejscu zarządzania w systemie nauk oraz o jego przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Postrzega zarządzanie jako naukę interdyscyplinarną,
 • zna podstawową terminologię używaną w zarządzaniu i rozumie jej źródła oraz jej zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych,
 • ma podstawową wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej zarządzania (zna główne szkoły, podejścia, modele, metody badań),
 • ma podstawową wiedzę o funkcjonowaniu organizacji, o jej różnorodnych typach, celach, strukturach, operacjach (funkcjach, aktywnościach), kulturach oraz relacjach z otoczeniem,
 • zna i rozumie procedury i praktyki efektywnego zarządzania organizacjami,
 • umie analizować wpływ otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie organizacji,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą działalności marketingowej i sprzedażowej,
 • ma elementarną wiedzę dotyczącą uwarunkowań działalności w obszarze zarządzania operacjami (produkcją) i logistyką,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą finansów i księgowości,
 • ma elementarną wiedzę dotyczącą zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą systemów informacyjnych w organizacjach,
 • zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych (informacji) potrzebnych do podejmowania decyzji w organizacjach,
 • ma wiedzę na temat podstawowych analiz ilościowych i procedur statystycznych,
 • ma wiedzę o uwarunkowaniach globalnych (międzynarodowych) dotyczących organizacji,
 • ma wiedzę o uwarunkowaniach ekonomicznych związanych z działalnością organizacji,
 • ma wiedzę o normach i regułach prawnych wpływających na funkcjonowanie organizacji,
 • ma elementarną wiedzę o rodzajach struktur społecznych, instytucjach życia społecznego oraz typach więzi społecznych,
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń,
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego,
 • zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystując wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów (zarządzania).

Umiejętności

Absolwent:

 • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne i ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw i całości gospodarki,
 • poprawnie stosuje terminologię związaną z naukami o zarządzaniu,
 • rozumie możliwe skutki i ograniczenia polityki makroekonomicznej,
 • analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia,
 • potrafi samodzielnie analizować rzeczywiste sytuacje decyzyjne oraz dokonywać wyboru odpowiedniej decyzji,
 • posiada umiejętność organizowania działań i przedsięwzięć oraz dokonania ich analizy ekonomicznej,
 • potrafi dokonać oceny stanu ekonomicznego przedsiębiorstwa,
 • potrafi wykonywać podstawowe analizy ilościowe i formułować na ich podstawie wnioski,
 • ma umiejętność posługiwania się w praktyce standardowymi procedurami statystycznymi,
 • potrafi rozpoznawać podstawowe instytucje prawne w gospodarce i administracji oraz posługiwać się źródłami prawa,
 • posiada podstawową umiejętność interpretacji przepisów prawa administracyjnego, finansowego cywilnego i pracy,
 • potrafi zastosować podstawowe metody i procedury w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej,
 • posiada umiejętność projektowania i stosowania narzędzi i technik zarządzania ludźmi i oceny wyników,
 • potrafi zaprojektować podstawowe narzędzia marketingowe dla konkretnego przedsięwzięcia,
 • posiada podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania systemów informacyjnych w zarządzaniu,
 • potrafi wykorzystywać w praktyce podstawową wiedzę, dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstw,
 • posiada podstawowe umiejętności badawcze, takie jak: formułowanie problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie nauk o zarządzaniu,
 • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego,
 • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków,
 • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować informacje z rożnych źródeł w języku polskim i obcym,
 • posiada umiejętność przygotowywania prac pisemnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł,
 • posiada umiejętności przygotowywania wystąpień ustnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł,
 • ma umiejętności językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Kompetencje społeczne

Absolwent:

 • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego oraz umie uzupełniać i doskonalić zdobytą wiedzę,
 • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
 • potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, w tym rolę lidera grupy,
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu menedżera,
 • posiada umiejętność kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania stresowi związanemu z pracą na stanowiskach kierowniczych,
 • posiada umiejętność negocjowania z innymi osobami i organizacjami,
 • ma świadomość skutków działalności przedsiębiorstw dla społeczeństwa i środowiska oraz rozumie związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona tak jak na studia stacjonarne pierwszego stopnia.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona tak jak na studia stacjonarne pierwszego stopnia.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona tak jak na studia stacjonarne pierwszego stopnia.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona tak jak na studia stacjonarne pierwszego stopnia.

Ważne informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB i EB.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona tak jak na studia stacjonarne pierwszego stopnia.

Kandydaci z maturą zagraniczną, niebędący obywatelami polskimi, mają obowiązek przystąpienia do dodatkowego (ustnego) egzaminu wstępnego z języka polskiego, w czasie którego zostanie oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz formułowanie wypowiedzi w języku polskim.

Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka polskiego.

W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 10 lipca 2017 r., godz. 9:00, 21 lipca 2017 r., godz. 9:00

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiady Przedsiębiorczości,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Informatycznej.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad językowych szczebla centralnego:

 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego – z języka angielskiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego – z języka rosyjskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego - z języka niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego – z języka francuskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego - z języka hiszpańskiego,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – z języka polskiego.

FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Matematycznej – z matematyki,
 • Olimpiady Fizycznej – z matematyki,
 • Olimpiady Informatycznej – z matematyki,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego - z języka polskiego.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 25 lipca 2017 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 26-29 lipca 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Zarządzania