University of Warsaw / Faculty of Law and Administration

Administration

Level of study: second-cycle Form of study: part-time (extramural) Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Limit of students

250

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 50

Absolwent studiów II stopnia (magisterskich) kierunku administracja będzie posiadał wiedzę o typowych rodzajach struktur społecznych, politycznych i ekonomicznych. Poprzez studia nad wybranymi dyscyplinami, zwłaszcza prawno-administracyjnymi, pogłębi znajomość administracji państwowej i samorządowej. Będzie znał genezę poszczególnych instytucji, ich ewolucję oraz poglądy i doktryny. Studia drugiego stopnia zakładają konieczną specjalizację (do wyboru: integracja europejska, finanse publiczne i administracja skarbowa oraz administracja służb porządku publicznego).

Absolwent będzie przygotowany do pracy na wyższych szczeblach zarządzania w administracji publicznej (także w służbie cywilnej) oraz w jednostkach gospodarczych, instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych i organach partii politycznych. Będzie potrafił posługiwać się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i w Unii Europejskiej. Wiedza ta pozwoli mu na samodzielne rozwiązywanie problemów, opracowywanie i wdrażanie programów, organizację zespołów pracowniczych i kierowania nimi oraz podejmowanie decyzji respektujących prawa człowieka oraz standardy etyczne. W szczególności absolwent będzie umiał przygotowywać dokumenty i opracowania, docierając samodzielnie do źródeł oraz przygotowywać wystąpienia ustne w języku polskim.

Dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom, absolwent będzie dostrzegał potrzebę dalszego kształcenia się i rozwoju zawodowego, w tym podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Otwarty do podejmowania wyzwań, będzie gotów uczestniczyć w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych, także współfinansowanych przez Unię Europejską. Będzie kreatywny, otwarty na inne poglądy i postawy, zawsze kierując się – w pracy zawodowej i w życiu prywatnym – najwyższymi standardami etycznymi.

Admission rules

Na studia na podstawie złożonych dokumentów przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby, które posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany na dowolnym kierunku.

Gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne.

Jeśli o przyjęcie będą się ubiegały osoby posiadające dyplomy określające ostateczny wynik studiów w skali trzystopniowej oraz osoby posiadające dyplomy określające ostateczny wynik studiów w skali pięciostopniowej, to limit miejsc zostanie podzielony w proporcji do procentowego udziału obu grup kandydatów i dla każdej grupy oddzielnie zostanie sporządzona lista rankingowa.

Punktacja dyplomów w skali trzystopniowej:

  • dostateczny - 30%
  • dobry - 85%
  • bardzo dobry - 100%

Punktacja dyplomów w skali pięciostopniowej:

  • dopuszczający - 30%
  • dostateczny - 50%
  • dobry - 75%
  • bardzo dobry - 90%
  • celujący - 100%

Dodatkowe kryterium kwalifikacji:

Jeśli na listach, sporządzonych zgodnie z powyższym opisem, kandydaci z jednakowym rezultatem będą umieszczeni na pozycjach niższych od obowiązującego limitu miejsc (lub na pozycji równej limitowi) oraz na pozycjach wyższych od obowiązującego limitu, to kandydaci ci zostaną uszeregowani w porządku malejącym według wartości średniej ze studiów pierwszego stopnia i będą przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Jeśli liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, zostanie przeprowadzane postępowanie kwalifikacyjne. Postanowienia o punktacji dyplomów będą stosowane odpowiednio.

Exceptions from admission procedure

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja będzie premiowane w postępowaniu kwalifikacyjnym +10% punktów uzyskanych za ostateczny wynik studiów na dyplomie.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 27 lipca 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 5 czerwca - 25 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji – Budynek CIUW Komisja rekrutacyjna WPiA: budynek CIUW parter DZIEKANAT WPiA ul.Krakowskie Przedmieście 26/28 (teren kampusu centralnego) przyjmujemy dokumenty od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00