Uniwersytet Warszawski / Wydział Prawa i Administracji

Administracja, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

10

Język wykładowy

polski

OpisMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 50

Absolwent studiów II stopnia (magisterskich) kierunku administracja będzie posiadał wiedzę o typowych rodzajach struktur społecznych, politycznych i ekonomicznych. Poprzez studia nad wybranymi dyscyplinami, zwłaszcza prawno-administracyjnymi, pogłębi znajomość administracji państwowej i samorządowej. Będzie znał genezę poszczególnych instytucji, ich ewolucję oraz poglądy i doktryny. Studia drugiego stopnia zakładają konieczną specjalizację (do wyboru: integracja europejska, finanse publiczne i administracja skarbowa oraz administracja służb porządku publicznego).

Absolwent będzie przygotowany do pracy na wyższych szczeblach zarządzania w administracji publicznej (także w służbie cywilnej) oraz w jednostkach gospodarczych, instytucjach pozarządowych, placówkach kulturalnych i organach partii politycznych. Będzie potrafił posługiwać się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i w Unii Europejskiej. Wiedza ta pozwoli mu na samodzielne rozwiązywanie problemów, opracowywanie i wdrażanie programów, organizację zespołów pracowniczych i kierowania nimi oraz podejmowanie decyzji respektujących prawa człowieka oraz standardy etyczne. W szczególności absolwent będzie umiał przygotowywać dokumenty i opracowania, docierając samodzielnie do źródeł oraz przygotowywać wystąpienia ustne w języku polskim.

Dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom, absolwent będzie dostrzegał potrzebę dalszego kształcenia się i rozwoju zawodowego, w tym podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Otwarty do podejmowania wyzwań, będzie gotów uczestniczyć w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych, także współfinansowanych przez Unię Europejską. Będzie kreatywny, otwarty na inne poglądy i postawy, zawsze kierując się – w pracy zawodowej i w życiu prywatnym – najwyższymi standardami etycznymi.

Zasady kwalifikacji

Na studia na podstawie złożonych dokumentów przyjmowane będą w ramach limitu miejsc osoby, które posiadają tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równoważny, uzyskany na dowolnym kierunku.

Gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc, przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne.

Jeśli o przyjęcie będą się ubiegały osoby posiadające dyplomy określające ostateczny wynik studiów w skali trzystopniowej oraz osoby posiadające dyplomy określające ostateczny wynik studiów w skali pięciostopniowej, to limit miejsc zostanie podzielony w proporcji do procentowego udziału obu grup kandydatów i dla każdej grupy oddzielnie zostanie sporządzona lista rankingowa.

Punktacja dyplomów w skali trzystopniowej:

 • dostateczny - 30%
 • dobry - 85%
 • bardzo dobry - 100%

Punktacja dyplomów w skali pięciostopniowej:

 • dopuszczający - 30%
 • dostateczny - 50%
 • dobry - 75%
 • bardzo dobry - 90%
 • celujący - 100%

Dodatkowe kryterium kwalifikacji:

Jeśli na listach, sporządzonych zgodnie z powyższym opisem, kandydaci z jednakowym rezultatem będą umieszczeni na pozycjach niższych od obowiązującego limitu miejsc (lub na pozycji równej limitowi) oraz na pozycjach wyższych od obowiązującego limitu, to kandydaci ci zostaną uszeregowani w porządku malejącym według wartości średniej ze studiów pierwszego stopnia i będą przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

O ile liczba kandydatów z dyplomem zagranicznym będzie większa od limitu miejsc, zostanie przeprowadzony pisemny egzamin wstępny.

Zagadnienia egzaminacyjne: ogólna problematyka zarządzania sprawami publicznymi.

Egzamin oceniany będzie w sześciostopniowej skali: 2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5.
Wynik pozytywny egzaminu ≥ 3,0 zostanie przeliczony na punkty:

 • 5 - 100 pkt.,
 • 4,5 - 90 pkt.,
 • 4,0 - 75 pkt.,
 • 3,5 - 50 pkt.,
 • 3,0 - 30 pkt.

Kandydaci zostaną uszeregowani według malejącej liczby uzyskanych punktów i będą przyjmowani na studia do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci niebędący obywatelami polskimi przystępują do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim.

W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 19 lipca 2018 r.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku administracja będzie premiowane w postępowaniu kwalifikacyjnym +10% punktów uzyskanych za ostateczny wynik studiów na dyplomie.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 27 lipca 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 5 czerwca - 25 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji – Budynek CIUW