Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych / Instytut Europeistyki

European Administration (administracja europejska), niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-07-15 23:59:59

Limit miejsc

2

Język wykładowy

angielski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 35

To nowy kierunek studiów realizowanych w języku angielskim.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom Bachelor (licencjata) w Polsce lub innym państwie na dowolnym kierunku albo dyplom Master (magistra) w Polsce lub innym państwie na dowolnym kierunku lub dyplom równorzędny dowolnego kierunku

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę osoby posiadające udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka mogą być egzaminy certyfikacyjne, zaświadczenie ze szkoły języków obcych, suplement do dyplomu licencjackiego. Kandydaci nieposiadający dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2, przystępują do egzaminu potwierdzającego znajomość ww. języka

Kwalifikacja odbywa się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

Studia trwają cztery semestry. Od drugiego semestru studiów student ma możliwość wyboru jednej z trzech atrakcyjnych specjalności:

 • European Affairs Management (pozwala na zdobycie kompleksowej wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy w strukturach administracji krajowej i/lub Unii Europejskiej i wykonywania zadań związanych z implementacją polityk europejskich)
 • EU Funds and Programmes (umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do korzystania ze środków finansowych przyznawanych w ramach funduszy i programów UE)
 • EU Diplomacy (pozwala na wnikliwe poznanie problematyki polityki międzynarodowej wewnątrz oraz na zewnątrz UE oraz zasad postępowania w dyplomacji, zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w służbie zagranicznej i wykonywania zadań związanych z politykami zewnętrznymi UE).

Program studiów pozwala na pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy o problematyce zarządzania w Unii Europejskiej oraz o wszystkich wymiarach integracji europejskiej. Student zdobywa wiedzę, która ma mu umożliwić rzetelną ocenę rzeczywistości politycznej, społecznej i ekonomicznej warunkującej administrowanie UE.

Studia przygotowują zarówno pod względem merytorycznym jak i językowym do pracy w administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, pełnienia obowiązków urzędniczych w strukturach UE i międzynarodowych, pracy w organizacjach pozarządowych, prowadzenia działalności gospodarczej na rynku UE, pracy w firmach lobbingowych i konsultingowych.

Celem programu studiów jest ukształtowanie w studentach zdolności organizowania pracy grupowej i kierowania pracą zespołów, występowania w roli odpowiedzialnego członka grupy, jak i podejmowania samodzielnych decyzji zawodowych. Studia umożliwiają studentom zdobycie biegłej znajomości dwóch języków obcych będących językami urzędowymi Unii Europejskiej.

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia European Administration o profilu ogólnoakademickim absolwent:

 • ma pogłębioną wiedzę w zakresie metodologii nauk społecznych w tym w szczególności nauki o administracji i studiów europejskich, ich wzajemnych powiązaniach i relacji do innych nauk;
 • ma pogłębioną wiedzę o strukturach politycznych, prawnych i ekonomicznych organizujących proces integracji europejskiej oraz ich ewolucji i wpływie na zarządzanie UE;
 • ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach prawnych oraz strukturze organizacyjno-decyzyjnej Unii Europejskiej wraz z przejawami ich funkcjonowania warunkującymi administrowanie UE;
 • ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu i organizacji rynku wewnętrznego UE i istniejących tam uwarunkowaniach i zasadach dla prowadzenia działalności gospodarczej;
 • potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w Europie i Unii Europejskiej oraz analizować oddziaływania zjawisk i procesów o charakterze mikro – i makroskali na wymiar wewnętrzny i zewnętrzny Unii Europejskiej;
 • potrafi reprezentować i godzić interesy grup społecznych w sytuacji kryzysu i konfliktogennej;
 • potrafi samodzielnie doskonalić się i uzupełniać nabytą wiedzę kierunkową i interdyscyplinarną.
 • jest zaangażowany na rzecz budowy zjednoczonej Europy, aktywnie uczestniczy w dyskursie o kierunkach rozwoju społecznego, gospodarczego i politycznego wymiaru integracji europejskiej;
 • potrafi współdziałać i pracować w grupie o zróżnicowanej strukturze i interesach, przyjmując w niej różne role, korzystając z języka obcego;
 • umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych i obywatelskich, których językiem roboczym jest angielski.

Student wybierający specjalność European Affairs Management:

 • ma pogłębioną wiedzę o roli i pozycji urzędnika w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej
 • ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę o wybranych politykach Unii Europejskiej, ich koordynacji oraz mechanizmach ich realizacji przez państwa członkowskie i Unię Europejską

Student wybierający specjalność EU Funds and Programmes:

 • ma pogłębioną wiedzę o zasadach i procedurach pozyskiwania funduszy unijnych oraz ich obsługi;
 • ma pogłębioną wiedzę o formach współpracy sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego w zakresie absorpcji funduszy unijnych i realizacji celów społeczno-gospodarczych.

Student wybierający specjalność EU Diplomacy:

 • ma pogłębioną wiedzę o strukturze, mechanizmach i zasadach realizacji przez Unię polityki zagranicznej
 • ma pogłębioną wiedzę o czynnikach oddziałujących na polityczną i gospodarczą pozycję UE na świecie oraz strukturach kooperacji UE z innymi organizacjami międzynarodowymi

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę osoby posiadające udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Dokumentem potwierdzającym znajomość języka mogą być egzaminy certyfikacyjne, zaświadczenie ze szkoły języków obcych, suplement do dyplomu licencjackiego. Kandydaci nieposiadający dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2, przystępują do egzaminu potwierdzającego znajomość ww. języka.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom Bachelor (licencjata/inżyniera) na dowolnym kierunku albo dyplom Master (magistra) na dowolnym kierunku lub dyplom równoważny dowolnego kierunku.

Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Sposób przeliczania oceny na dyplomie:

 • ocena celująca lub bardzo dobra – 100 punktów
 • ocena dobra plus – 80 punktów
 • ocena dobra – 60 punktów
 • ocena dostateczna plus – 40 punktów
 • ocena dostateczna – 20 punktów

Maksymalnie kandydat może uzyskać 100 punktów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom Bachelor (licencjata/inżyniera) na dowolnym kierunku albo dyplom Master (magistra) na dowolnym kierunku lub dyplom równoważny dowolnego kierunku.

Kwalifikacja będzie odbywać się na podstawie oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych

Kandydaci muszą posiadać znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy potwierdzoną certyfikatem lub odpowiednim równoważnym dokumentem.

UWAGA: W przypadku braku dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego kandydat może przystąpić do centralnego egzaminu językowego w Uniwersytecie Warszawskim.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu z języka angielskiego: 17 lipca 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 24 lipca 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 25-27 lipca 2018.

Znajdź nas na mapie: Instytut Europeistyki