University of Warsaw / Faculty of Political Science and International Studies / Institute of European Studies

European Administration, 2ND ROUND

Level of study: second-cycle Form of study: part-time (extramural) Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-08-04 to 2017-09-14 23:59:59

Language

English

Qualification procedure for parallel studies

O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej - na studia równoległe mogą ubiegać się studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki:

  • ukończyli I rok studiów drugiego stopnia;
  • uzyskali z I roku studiów drugiego stopnia w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5;
  • wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana (dyrektora) tej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych;
  • studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WNPiSM;
  • mają certyfikat poświadczający ich znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Kandydaci na studia równoległe mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz dostarczenia w terminie dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym wymienionych w ogłoszeniu dziekana WNPiSM, zamieszczonym w IRK. Kwalifikacja na studia równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia drugiego stopnia). Student studiów równoległych podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WNPiSM z innymi wydziałami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje osoby  podejmujące studia równoległe do uzupełnienia różnic programowych w odpowiednim terminie.

Place of results' announcement

Announcement of results: 19th September 2017

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Documents submission:

Find us on the map:: Institute of European Studies