Uniwersytet Warszawski / Wydział Historyczny / Instytut Archeologii

Archeologia, dla posiadaczy dyplomów innych kierunków, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-09-20 23:59:59

Limit miejsc

3

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 5

W zakresie wiedzy po ukończeniu studiów II stopnia (magisterskich) absolwent ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę o dawnych społecznościach, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu archeologii; ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach wybranej specjalności archeologii z innymi dziedzinami i dyscyplinami z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ścisłych; ma szczegółową wiedzę na temat właściwości surowców oraz sposobów ich wykorzystania przez dawne społeczności; zna i rozumie zaawansowane metody analizy oraz interpretacji różnych wytworów kultury właściwych dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie archeologii; zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; ma podstawową wiedzę i orientację o współczesnym muzealnictwie oraz propagowaniu dziedzictwa kulturowego.

W zakresie umiejętności absolwent studiów magisterskich potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje o źródłach archeologicznych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych oraz poddawać je krytyce; posiada pogłębioną umiejętność samodzielnej interpretacji źródeł archeologicznych w oparciu o właściwe metody analityczne i badania innych autorów; umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać umiejętności badawcze oraz autonomicznie podejmować działania rozwijające zdolności kierowania własną karierą zawodową; posiada umiejętność integrowania zdobywanej wiedzy w zakresie archeologii i innych nauk oraz zastosowania jej także w nietypowych sytuacjach zawodowych; posiada, opartą na zdobytej wiedzy i doświadczeniu naukowym, umiejętność krytycznej analizy wytworów kultury oraz prezentacji własnych opracowań w różnych formach i mediach; potrafi popularyzować wiedzę w zakresie archeologii; potrafi wybrać i zastosować odpowiednie metody i techniki archeologiczne; posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i obcym z zakresu archeologii; posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i obcym w zakresie archeologii; ma umiejętności językowe w zakresie archeologii, zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Zasady kwalifikacji

Kandydaci muszą posiadać dyplom licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny uzyskany na kierunku innym niż archeologia.

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie średniej ocen z toku studiów wyższych.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 24 września 2018 r.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 25 września 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 26-27 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Archeologii