University of Warsaw / Faculty of Political Science and International Studies / Institute of Political Science

Internal Security, specialisations: Energy Security, Crisis Management

Level of study: second-cycle Form of study: part-time (extramural) Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-07-15 23:59:59

Language

Polish

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Wybierz BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE jeśli…

...masz już sprecyzowane plany i myślisz o karierze w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością państwa, chciałbyś zostać specjalistą zajmującym się przeciwdziałaniem terroryzmowi, przestępczości zorganizowanej i cyberterroryzmowi.

...szukasz nowego, perspektywicznego kierunku, który jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację we współczesnym świecie i który daje konkretne umiejętności tworzenia i zarządzania systemami bezpieczeństwa.

Ogólna charakterystyka

Od kilku lat wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy i społeczny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, prowadzenia różnorakich szkoleń (np. z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego itp.) czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW jako jeden z pierwszych ośrodków akademickich w Polsce zdecydował o uruchomieniu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Instytut Nauk Politycznych WNPiSM UW posiada wykształconą i doświadczoną kadrę naukową, której reprezentanci od lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa państwa. Potencjał naukowy i dydaktyczny wzbogacony jest również przez współpracę z innymi uczelniami (między innymi Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie) oraz innymi jednostkami UW. W ramach realizacji studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzona jest stała współpraca z instytucjami i służbami, wspomagającymi proces praktycznego przygotowania absolwentów do przyszłej pracy (między innymi z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służbą Graniczną, Centralnym Zarządem Służby Więziennej).

Opis studiów

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów.

Program kształcenia łączy walory klasycznych studiów uniwersyteckich, dających stosowną podbudowę teoretyczną i metodologiczną z odpowiedzią na konieczność kształcenia w wyspecjalizowanych, praktycznych dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa jednostki, społeczności oraz instytucji związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej. Studia są realizowane w ramach dwóch specjalności: Bezpieczeństwo energetyczne, Zarządzanie kryzysowe. Kształcenie specjalistów w zakresie bezpieczeństwa energetycznego wpisuje się w priorytety polityki państwa zawarte m. in. w dokumencie Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Wyspecjalizowana wiedza z zakresu nowoczesnych form, instytucji i mechanizmów zarządzania kryzysowego pozwala na elastyczne dopasowywanie się do wymogów współczesnego rynku pracy oraz włączenie w badania naukowe w zakresie zarządzania kryzysowego. 

Wiedza, umiejętności, kompetencje

Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych, politycznych i psychologicznych oraz umiejętność konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Dysponuje odpowiednim zakresem wiedzy humanistycznej, umiejętnością rozumienia idei i złożoności bezpieczeństwa oraz wyboru optymalnego w danych warunkach działania. Absolwent uwzględnia ryzyko i przewiduje skutki podejmowanych decyzji, rozwiązuje złożone problemy zawodowe, planuje samodzielną działalność zawodową (w tym związaną z powołaniem własnego podmiotu gospodarczego), kreatywnie uczestniczy w pracy zespołowej oraz kieruje zespołami ludzkimi. Absolwent potrafi uzasadnić podjęte działania i decyzje a jednocześnie umie ponosić za nie odpowiedzialność.

Absolwent specjalności Bezpieczeństwo energetyczne jest przygotowany do pracy w charakterze analityka – specjalisty w zakresie szeroko rozumianej tematyki energetycznej oraz do gruntownego i kompleksowego realizowania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa gospodarczego państwa w wymiarze sektora energetycznego.

Absolwent specjalności Zarządzanie kryzysowe ma wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu nowoczesnych form i mechanizmów zarządzania kryzysowego oraz kompleksową wiedzę na temat instytucji i funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce i w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich UE i NATO.

Admission rules

Rekrutacja odbywa się na kierunek studiów. Studia realizowane są w ramach dwóch specjalności:

 • bezpieczeństwo energetyczne,
 • zarządzanie kryzysowe.

Kandydat dokonuje wyboru specjalności po przyjęciu na studia. Specjalność jest otwierana w przypadku zgłoszenia się co najmniej 25 osób.

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub magistra. Kandydat powinien:

 • posiadać wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, stanowiącą fundament dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • rozumieć oraz posiadać zdolność analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej;
 • posiadać podstawową wiedzę z zakresu politologii i innych nauk społecznych, praw człowieka oraz zasad funkcjonowania państwa (formy, celów, funkcji, ustroju);
 • znać zadania i zasady funkcjonowania centralnych i terenowych organów państwowych, w tym usytuowanie i rolę organów administracji publicznej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • znać pełen wachlarz zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności związanych z regulacjami prawnymi oraz problematyką zarządzania kryzysowego.

Kandydat, który nie spełnia podanych kryteriów wiedzy, umiejętności i kompetencji, może realizować zajęcia o charakterze wyrównawczym.

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, oceny uzyskane na dyplomie studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich oraz średnie ocen uzyskanych w toku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne, zgodnie z podanymi niżej zasadami.

Opis postępowania kwalifikacyjnego wraz ze sposobem przeliczania punktów:

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich oraz średniej ocen uzyskanych w toku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich.

Sposób przeliczania ocen uzyskanych na dyplomie:

 • ocena celująca lub bardzo dobra – 10 punktów,
 • ocena dobra + lub dobra – 8 punktów,
 • ocena dostateczna + lub dostateczna – 6 punktów.

Sposób przeliczania średniej ocen uzyskanych w toku studiów:

 • do 3,0 – 1 punkt,
 • od 3,01 do 3,5 – 3 punkty,
 • od 3,51 do 4,0 – 5 punktów,
 • od 4,01 do 4,5 – 7 punktów,
 • powyżej 4,5 – 10 punktów.

Na podstawie ocen uzyskanych na dyplomie i średnich ocen uzyskanych w toku studiów tworzy się listę rankingową wg malejącej kolejności uzyskanej liczby punktów. Lista określa kolejność przyjmowania kandydatów na studia w ramach limitu miejsc.

Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 20.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Rekrutacja odbywa się na kierunek studiów. Studia realizowane są w ramach dwóch specjalności:

 • bezpieczeństwo energetyczne,
 • zarządzanie kryzysowe.

Kandydat dokonuje wyboru specjalności po przyjęciu na studia. Specjalność jest otwierana w przypadku zgłoszenia się co najmniej 25 osób.

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub magistra. Kandydat powinien:

 • posiadać wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, stanowiącą fundament dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego;
 • rozumieć oraz posiadać zdolność analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej;
 • posiadać podstawową wiedzę z zakresu politologii i innych nauk społecznych, praw człowieka oraz zasad funkcjonowania państwa (formy, celów, funkcji, ustroju);
 • znać zadania i zasady funkcjonowania centralnych i terenowych organów państwowych, w tym usytuowanie i rolę organów administracji publicznej, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne;
 • znać pełen wachlarz zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, a w szczególności związanych z regulacjami prawnymi oraz problematyką zarządzania kryzysowego.

Kandydat, który nie spełnia podanych kryteriów wiedzy, umiejętności i kompetencji, może realizować zajęcia o charakterze wyrównawczym.

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, oceny uzyskane na dyplomie studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich oraz średnie ocen uzyskanych w toku studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne.

Wynik końcowy to liczba punktów w przedziale od 0 do 20.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 17 lipca 2018 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 24 lipca 2014 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 25-27 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Nauk Politycznych