Uniwersytet Warszawski / Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność dziennikarstwo, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, II TURA

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 60

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Kandydaci są kwalifikowani na podstawie:

1. oceny uzyskanej na dyplomie studiów wyższych:

Sposób przeliczania oceny uzyskanej na dyplomie studiów wyższych:

 • ocena celująca albo bardzo dobra – 10 pkt.
 • ocena dobra plus – 8 pkt.
 • ocena dobra – 6 pkt.
 • ocena dostateczna plus – 4 pkt.
 • ocena dostateczna – 2 pkt.

2. średniej ocen uzyskanych w toku studiów wyższych:

Sposób przeliczania średniej ocen uzyskanych w toku studiów:

 • powyżej 4,50 = 10 pkt.
 • 4,50 – 4,31 = 9 pkt.
 • 4,30 – 4,00 = 7 pkt.
 • 3,99 – 3,60 = 5 pkt.
 • 3,59 – 3,40 = 3 pkt.
 • poniżej 3,40 = 1 pkt.

Wynik końcowy kandydata stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych łącznie za ocenę na dyplomie oraz średnią z toku studiów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do egzaminu pisemnego sprawdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 22 września 2017 r.

Terminy egzaminów

Egzamin pisemny sprawdzający znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie odbędzie się 22 września 2017 r. o godz. 10.00 w s. 2,13 (ul. Bednarska 2/4)

Zagadnienia egzaminacyjne są dostępne na stronie internetowej Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 26.09.2017r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów:

Znajdź nas na mapie: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii