Uniwersytet Warszawski / Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność dziennikarstwo, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-06-05 do 2017-07-27 23:59:59

Limit miejsc

1

Język wykładowy

polski

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej - na studia równoległe mogą ubiegać się studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki:

  • ukończyli I rok studiów drugiego stopnia;
  • uzyskali z I roku studiów drugiego stopnia w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5;
  • wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana (dyrektora) tej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych;
  • studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Kandydaci na studia równoległe mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz dostarczenia w terminie dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym wymienionych w ogłoszeniu dziekana Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, zamieszczonym w IRK. Kwalifikacja na studia równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia drugiego stopnia). Student studiów równoległych podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii z innymi wydziałami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje osoby podejmujące studia równoległe do uzupełnienia różnic programowych w odpowiednim terminie.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 1 sierpnia 2017 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 2-3 sierpnia 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii