Uniwersytet Warszawski / Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność dziennikarstwo, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2999-01-01 do 2999-01-01

Limit miejsc

90

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 60

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Kandydaci są kwalifikowani na podstawie:

1. oceny uzyskanej na dyplomie studiów wyższych:

Sposób przeliczania oceny uzyskanej na dyplomie studiów wyższych:

 • ocena celująca albo bardzo dobra – 10 pkt.
 • ocena dobra plus – 8 pkt.
 • ocena dobra – 6 pkt.
 • ocena dostateczna plus – 4 pkt.
 • ocena dostateczna – 2 pkt.

2. średniej ocen uzyskanych w toku studiów wyższych:

Sposób przeliczania średniej ocen uzyskanych w toku studiów:

 • powyżej 4,50 = 10 pkt.
 • 4,50 – 4,31 = 9 pkt.
 • 4,30 – 4,00 = 7 pkt.
 • 3,99 – 3,60 = 5 pkt.
 • 3,59 – 3,40 = 3 pkt.
 • poniżej 3,40 = 1 pkt.

Wynik końcowy kandydata stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych łącznie za ocenę na dyplomie oraz średnią z toku studiów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do egzaminu pisemnego sprawdzającego znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z egzaminu zwolnione są osoby posiadające certyfikat/zaświadczenie oraz inny dokument poświadczający znajomość j. polskiego jako języka obcego. Bardzo prosimy o zeskanowanie wyżej wymienionych dokumentów do systemu IRK. Jeżeli dokumenty są w języku innym niż polski należy je przetłumaczyć i również wprowadzić do systemu IRK.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 18 września 2018 r.

Terminy egzaminów

Egzamin sprawdzający znajomość j. polskiego jako języka obcego 18.09.2018 r. ,
ul. Bednarska 2/4 sala 2,13 godz. 12:00
Zagadnienia do egzaminu

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 21 września 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 24-25 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii