Uniwersytet Warszawski / Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

Dziennikarstwo i medioznawstwo, specjalność fotografia prasowa, reklamowa i wydawnicza, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-08-01 do 2018-09-17 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 25

Wiedza

Po ukończeniu studiów student posiada wiedzę:

 1. o tendencjach we współczesnej fotografii i przemianach związanych z cyfryzacją tego medium; zna wpływ fotografii na sztuki plastyczne oraz orientuje się w relacjach: fotografia – sztuka współczesna
 2. o specyfice pracy fotoreportera prasowego, newsowego, reportażowego, pracującego dla dziennika, magazynu czy agencji fotograficznej; zna zasady używania i doboru właściwego sprzętu fotograficznego (analogowego, cyfrowego, średniego i dużego formatu), odpowiedniego do wykonywania różnorodnych, specyficznych zadań fotograficznych (plener, studio)
 3. o etyce fotoreportera oraz podstawach prawnych aspektów fotografii prasowej; wie na czym polega budowa fotoreportażu, potrafi znaleźć temat i się do niego przygotować, zna specyfikę fotografii prasowej i zasady współpracy z dziennikarzem, posiada wiedzę o roli światła, kompozycji i potrzebie wyboru odpowiedniego momentu w trakcie fotografowania

Umiejętności

Student umie:

 1. samodzielnie zrealizować dokument fotograficzny od pomysłu do publikacji
 2. opisać przy pomocy zdjęć aktualny stan życia społecznego oraz toczące się procesy i przemiany społeczne dla potrzeb publikacji prasowych, książkowych i naukowych
 3. posługiwać się studyjnym sprzętem fotograficznym i oświetleniowym, stworzyć kompozycję reklamową, dokonać odpowiedniej obróbki cyfrowej zdjęć, ewentualnie wykonać montaż zdjęć reklamowych oraz wykonać fotoreportaż, zdjęcie pojedyncze, newsowe, a także dokonać selekcji własnego materiału zdjęciowego
 4. wykonać fotoreportaż oraz zdjęcia pojedyńcze, będące odpowiedzią na zlecenie
 5. wyedytować fotoreportaż składający się z kilkudziesięciu zdjęć; przygotować materiały prasowe - fotograficzne do publikacji w prasie na wybrany temat
 6. umie zilustrować każdy materiał prasowy dobrze wybranym zdjęciem; wie, jak współpracować z fotografami w celu zamówienia, edycji i publikacji zdjęć

Kompetencje

Student ma kompetencje do pracy fotoreportera w agencji fotograficznej, redakcji dziennika i magazynu. Ma świadomość i umiejętności profesjonalnej pracy w studio fotograficznym, potrafi wykonać montaż zdjęć reklamowych. Umie selekcjonować i archiwizować fotografie pozyskiwane z różnych źródeł oraz wykorzystywać je do swojej aktywności zawodowej. Rozwija wiedzę, doskonali umiejętności, aktywnie uczestniczy w szeroko rozumianej działalności zawodowej. Ma świadomość znaczenia etycznego postępowania w zawodzie i przestrzegania norm społecznych.

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Kandydaci są kwalifikowani na podstawie:

1. oceny uzyskanej na dyplomie studiów wyższych:

Sposób przeliczania oceny uzyskanej na dyplomie studiów wyższych:

 • ocena celująca albo bardzo dobra – 10 pkt.
 • ocena dobra plus – 8 pkt.
 • ocena dobra – 6 pkt.
 • ocena dostateczna plus – 4 pkt.
 • ocena dostateczna – 2 pkt.

2. średniej ocen uzyskanych w toku studiów wyższych:

Sposób przeliczania średniej ocen uzyskanych w toku studiów:

 • powyżej 4,50 = 10 pkt.
 • 4,50 – 4,31 = 9 pkt.
 • 4,30 – 4,00 = 7 pkt.
 • 3,99 – 3,60 = 5 pkt.
 • 3,59 – 3,40 = 3 pkt.
 • poniżej 3,40 = 1 pkt.

3. rozmowa kwalifikacyjna + portfolio

Sposób przeliczania ocen z rozmowy kwalifikacyjnej:

 • ocena celująca albo bardzo dobra – 10 punktów
 • ocena dobra plus – 8 punktów
 • ocena dobra – 7 punktów
 • ocena dostateczna plus – 6 punktów
 • ocena dostateczna – 5 punktów
 • ocena niedostateczna – dyskwalifikacja kandydata z postępowania rekrutacyjnego

Na portfolio mogą się składać:

30 zdjęć na nośniku cyfrowym, podpisane imieniem i nazwiskiem oraz peselem kandydata lub wysłane e-mailem na adres: fotografiauw@uw.edu.pl. Płytę należy dostarczyć na adres Pracowni Fotografii Prasowej, ul. Nowy Świat 69, 00-046, Warszawa z dopiskiem: portfolio – studia zaoczne II st. spec. foto. Płyta zostanie oddana kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Wynik końcowy kandydata stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych łącznie za ocenę na dyplomie, średnią z toku studiów oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Oceny kandydatów z dyplomem zagranicznym zostaną odpowiednio przeliczone i przyrównane do skali ocen obowiązującej na Uniwersytecie Warszawskim.

Terminy egzaminów

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 18 września 2018 r. ul. Nowy Świat 69 Pracownia Fotografii Prasowej od godz. 10:00

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 21 września 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 24-25 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii