University of Warsaw / Faculty of Economic Sciences

Economics, specialisation Business Economics

Level of study: second-cycle Form of study: part-time (extramural) Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Limit of students

5

Language

Polish

DescriptionMinimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 5

EKONOMIA, specjalność: ekonomia przedsiębiorczości

Celem kształcenia na zaocznych studiach II stopnia jest przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej na stanowiskach ekonomistów i pokrewnych, w tym finansistów, menedżerów, analityków.

Student może wybrać specjalizację: Ekonomia Przedsiębiorczości. Specjalizacja ułatwia przygotowanie do podjęcia pracy w biznesie. Jej absolwent jest przygotowany do kariery na szczeblach kierowniczych i eksperckich, w kraju i za granicą, zwłaszcza w zawodach analityków, specjalistów, konsultantów w sektorze komercyjnym lub publicznym albo na skraju tych dwóch sektorów. Posiada również umiejętności niezbędne do prowadzenia doradczej albo własnej działalności. Na specjalizacji Ekonomia Integracji Europejskiej poza podstawowymi, ekonomicznymi kompetencjami studenci uzyskują kompetencje z zakresu ekonomii międzynarodowej i uzupełniających ją szczegółowych dyscyplin. Drugiego takiego programu studiów zaocznych, kładącego duży nacisk na podstawy teoretyczne ekonomii, zaawansowane narzędzia analityczne, a zarazem powiązanego z przedmiotami zapewniającymi umiejętności praktyczne, nie ma w ofercie edukacyjnej.

Student ma pogłębioną wiedzę z mikroekonomii i makroekonomii, zna jej zaawansowane teorie i metody analityczne. W szczególności zna i rozumie teorie działania przedsiębiorstwa, wie, jak przebiegają procesy ekonomiczne w mikro- i makroskali, w warunkach gospodarki zamkniętej i otwartej. Rozumie ich powiązanie z innymi procesami, a zwłaszcza społecznymi. Student wie, jak zmieniały się warunki życia gospodarczego. Student ma wiedzę w zakresie dyscyplin przydatnych w prowadzeniu działalności gospodarczej: finansów, rachunkowości zarządczej i finansowej, prawa handlowego, zarządzania zasobami ludzkimi. Student zna i rozumie praktyczną przydatność narzędzi analiz ilościowych w ekonomii – metod matematycznych, statystyki matematycznej, ekonometrii. Zna narzędzia informatyczne potrzebne w zastosowaniach ekonomicznych. Student umie analizować przebieg zjawisk gospodarczych z perspektywy ekonomicznej i społecznej. Potrafi wyjaśniać działania w mikro- i makroskali z perspektywy poznanych teorii, wyjaśniać i przewidywać działanie firm, wybierać dla nich najkorzystniejsze warianty w zależności od struktur rynkowych, na których one działają. Potrafi analizować procesy ekonomiczne poznanymi narzędziami statystycznymi i ekonometrycznymi. Potrafi używać w zastosowaniach analitycznych i innych zawodowych narzędzia informatyczne. Student ma umiejętność prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza prowadzenia rachunkowości i wykorzystywania jej instrumentów dla analizy sytuacji przedsiębiorstwa. Potrafi podjąć się zarządzania kapitałem ludzkim, wykorzystywać rachunek inwestycyjny w projektowaniu inwestycji oraz oceniać szanse i ryzyko działań na rynku kapitałowym.

Student dysponuje ogólnymi i specjalistycznymi umiejętnościami warsztatowymi, takimi jak wyszukiwanie, gromadzenie, analizowanie i prezentowanie danych oraz redagowanie tekstów o charakterze analitycznym, z wykorzystaniem technik informatycznych, statystycznych i ekonometrycznych. Potrafi komunikatywnie przedstawiać dorobek nauki na zaawansowanym poziomie, wyniki cudzych i swoich analiz, wyjaśniać ich podstawy i konkluzje. Potrafi samodzielnie zaproponować, a następnie skonstruować analizę i badanie na zadany temat i wyszukiwać zaawansowaną literaturę przedmiotu, pogłębiając przy tym własną wiedzę. Umie określić priorytety służące realizacji określonego zadania, w tym wybrać odpowiednią metodę badań oraz postępowania mającego na celu zastosowanie wyników analiz w praktyce. Rozumie znaczenie poszukiwania właściwych rozwiązań problemów ekonomicznych. Potrafi też prezentować wyniki analiz i dyskutować o nich z użyciem argumentów zawodowych. Umie formułować wypowiedzi i oceny na tematy zawodowe (również na forach publicznych) oraz podejmować dyskusję z nieuzasadnionymi z fachowego punktu widzenia ocenami i poglądami. Może te zadania wykonywać samodzielnie lub w toku pracy zespołowej, ponieważ w trakcie zajęć student pracuje zarówno samodzielnie, jak i w grupie projektowej. Potrafi identyfikować różne racje ekonomiczne i społeczne. Potrafi przy budowaniu projektów w mikro- i makroskali przewidywać możliwości oraz skutki (ekonomiczne, społeczne, prawne) ich realizacji.

Student, który wybrał specjalizację Ekonomia Przedsiębiorczości, ma pogłębioną wiedzę w zakresie teorii i praktyki działania przedsiębiorstwa. Zna metody analizy rynku, wie, jak funkcjonuje rynek kapitałowy, zna zasady prowadzenia rachunku inwestycyjnego. Umie ponadto projektować strategie firm w zakresie finansów, marketingu, zarządzania produkcją, zarządzania jakością produktu, zarządzania personelem. Umie dostosować swoje wybory do warunków rynku kapitałowego. Program studiów na specjalizacji Ekonomia Przedsiębiorczości integruje wiedzę specjalistyczną i szeroką, akademicką wiedzę ogólną z zakresu ekonomii, prawa, finansów i zarządzania oraz dyscyplin komplementarnych. W szczególności, zostaje pogłębiona wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu teorii przedsiębiorstwa, finansów przedsiębiorstw oraz mechanizmów działania rynków (organizacja rynku), w tym także kapitałowych. Dzięki tak skonstruowanemu programowi absolwent jest zdolny do podejmowania różnorodnych wyzwań i specjalistycznych zadań w obszarach działalności przedsiębiorstw, obejmujących zarówno procesy zarządzania majątkiem, jak i procesy inwestycyjne oraz doradcze. W porównaniu do studiów z zakresu zarządzania dysponuje szerszą wiedzą i umiejętnościami analitycznymi, zwłaszcza w zakresie analiz ilościowych.

Absolwenci są przygotowani do samodzielnego uzupełniania wiedzy i doskonalenia kwalifikacji, jak również do dalszego kształcenia, w tym do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) oraz podyplomowych, zwłaszcza w zakresie takich dziedzin jak ekonomia, finanse, zarządzanie, jak i kierunków zajmujących się analizą ilościową w zakresie nauk społecznych lub pokrewnych oraz związanych z funkcjonowaniem procesów integracyjnych np. wdrażaniem programu spójności, migracjami itp. Ponadto, w trakcie studiów studenci mają możliwość korzystania ze stypendiów LLP Erasmus oraz innych programów wymiany międzynarodowej, co pozwala kontynuować własną edukację przynajmniej w wymiarze jednego semestru w uczelniach partnerskich za granicą.

Admission rules

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kompletu złożonych dokumentów. Kandydaci zobowiązani są udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Stypendyści Rządu RP (stypendyści innych programów oraz osoby skierowane na studia na WNE UW) – przyjęcia na podstawie kolejności zgłoszeń w ramach limitu miejsc.

Pozostali Kandydaci kwalifikowani będą na takich samych zasadach, jak kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, prosimy o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 5 lipca 2018 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 25 lipca 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional documents

W przypadku jeśli kandydat nie posiada certyfikatu wydanego przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B2, Komisja Rekrutacyjna prosi o udział w teście poziomującym przygotowanym przez Polonicum UW (wymagane jest uzyskanie zaświadczenia z rekomendacją kursu na poziomie C1). Link do instrukcji

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 21 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Wydział Nauk Ekonomicznych