University of Warsaw / Faculty of Political Science and International Studies / Institute of European Studies

European studies in the range of European integration processes

Level of study: second-cycle Form of study: part-time (extramural) Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2999-01-01 to 2999-01-01

Limit of students

2

Language

Polish

Description

   

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 30

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów. Kandydaci kwalifikowani są na podstawie złożonych dokumentów.

Studia trwają cztery semestry. Od drugiego semestru studiów student ma możliwość wyboru jednej z trzech atrakcyjnych specjalności:

 • Fundusze Unii Europejskiej,
 • Dyplomacja Unii Europejskiej,
 • Marketing Europejski.

Specjalność Fundusze Unii Europejskiej przygotowuje do podjęcia pracy w sektorze publicznym oraz prywatnym i realizowania zadań związanych z pozyskiwaniem i prawidłowym wykorzystaniem funduszy unijnych.

Specjalność Dyplomacja Unii Europejskiej to specjalność, która pozwala nabyć umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w strukturach dyplomatycznych, zarówno krajowych, jak i ponadnarodowych, np. Unii Europejskiej, a także wykonywania zadań związanych z europejską polityką Polski i polityką zagraniczną prowadzoną przez Unię Europejską.

Specjalność Marketing Europejski jest przeznaczona dla osób, które chcą realizować się zawodowo w instytucjach marketingowych na szczeblu krajowym i europejskim, w obsłudze działalności gospodarczej, społecznej czy informacyjno-promocyjnej.

Zobacz szczegółowe programy studiów II stopnia (magisterskich):
http://www.pl.europeistyka.uw.edu.pl/u/files/IIst-2017-18-program%20na%20strone.pdf

To nowoczesny kierunek studiów z zakresu nauk społecznych pozwalający zrozumieć zjawiska i procesy polityczne, ekonomiczne i społeczne, szczególnie o charakterze integracyjnym, zachodzące w skali globalnej, regionalnej i państwowej. Studia kształtują umiejętność analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich na płaszczyźnie wewnątrzpaństwowej i ponadnarodowej. Są idealnym przygotowaniem zarówno do pracy zawodowej, jak i dalszej kariery akademickiej. Nie tylko rozwijają intelektualnie, ale dają kompetencje adekwatne do oczekiwań współczesnego rynku pracy.

Celem programu studiów jest ukształtowanie w studentach umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w pracy zawodowej, zdolności organizowania pracy grupowej i kierowania pracą zespołów, występowania w roli odpowiedzialnego członka grupy, jak i podejmowania samodzielnych decyzji zawodowych, a w szczególności nabycie umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych.

Pracowników naukowych i dydaktycznych na europeistyce charakteryzuje to, co najlepsze – młodość, doświadczenie i profesjonalizm. Wykładowcy to uznani badacze i dydaktycy, eksperci z zakresu europeistyki na szczeblu krajowym i międzynarodowym, pracownicy firm doradczych, administracji rządowej oraz samorządowej.

Sylwetka absolwenta:

Staramy się dostosowywać wymagania programowe oraz układać program zajęć z myślą o konieczności godzenia nauki z pracą.

Mamy liczne umowy podpisane z uczelniami zagranicznymi, umożliwiające semestralne wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+.

Absolwent studiów posiada rozszerzoną i pogłębioną (w stosunku do studiów I stopnia) wiedzę o strukturach i instytucjach Unii Europejskiej, strukturach społeczno-etnicznych oraz socjopolitycznych w Europie. Absolwent rozumie dynamikę zmian politycznych, gospodarczych, prawnych i społecznych, potrafi obserwować, interpretować i prognozować zjawiska społeczne zachodzące w Europie i Unii Europejskiej oraz analizować oddziaływanie zjawisk na wymiar wewnętrzny i zewnętrzny Unii Europejskiej. Absolwent analizuje stanowiska, postawy i zachowania uczestników procesów integracyjnych, ich wzajemne relacje i interakcje z innymi podmiotami życia społecznego oraz opracowuje strategie decyzyjne.

Absolwent specjalności Fundusze Unii Europejskiej ma dodatkowo pogłębioną wiedzę o istocie i funkcjach funduszy unijnych w powiązaniu z politykami szczegółowymi Unii Europejskiej, zasadach i procedurach pozyskiwania funduszy oraz obsługi projektów unijnych na każdym etapie ich prowadzenia.

Absolwent specjalności Dyplomacja Unii Europejskiej ma dodatkowo pogłębioną wiedzę o polityce europejskiej i zagranicznej państw członkowskich Unii Europejskiej oraz o roli organów władzy państw w kształtowaniu tych polityk, stosunkach dwustronnych państw europejskich i Unii Europejskiej oraz stosuje zasady protokołu dyplomatycznego i dobre praktyki dyplomacji europejskiej.

Absolwent specjalności Marketing Europejski ma dodatkowo pogłębioną wiedzę o europejskiej opinii publicznej, w tym o roli mediów w jej formowaniu, marketingu i działaniach marketingowych na rynku europejskim oraz stosuje narzędzia marketingowe do wybranych celów marketingu europejskiego.

Naszych absolwentów można spotkać w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, organizacjach międzynarodowych, instytucjach i organach Unii Europejskiej, przedsiębiorstwach działających na obszarze Europy, placówkach kulturalnych, wydawnictwach, mediach oraz w szkolnictwie.

Admission rules

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne zgodnie z podanymi niżej zasadami.

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie średniej ocen uzyskanych w toku studiów według poniższego przelicznika.

Sposób przeliczania średniej ocen:

 • od 4,70 – 100 punktów
 • od 4,50 do 4,69 – 90 punktów
 • od 4,30 do 4,49 – 80 punktów
 • od 4,25 do 4,29 – 70 punktów
 • od 4,20 do 4,24 – 60 punktów
 • od 4,15 do 4,19 – 50 punktów
 • od 4,10 do 4,14 – 40 punktów
 • od 4,00 do 4,09 – 30 punktów
 • od 3,50 do 3,99 – 20 punktów
 • od 3,01 do 3,49 – 10 punktów
 • do 3,0 – 0 punktów

Dodatkowe 30 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskują absolwenci kierunków:

 • europeistyka - integracja europejska,
 • studia europejskie,
 • inne studia na kierunku europeistyka o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym,

którzy uzyskali na dyplomie ocenę dobrą, dobrą plus, bardzo dobrą lub celującą.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów. Po pierwszym semestrze studenci wybierają jedną z trzech specjalności:

 • Fundusze Unii Europejskiej,
 • Dyplomacja Unii Europejskiej,
 • Marketing europejski.

Rekrutacja na specjalność odbywa się na podstawie złożonych przez studentów do końca pierwszego semestru studiów deklaracji wyboru specjalności.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie oraz średniej ocen uzyskanych w toku studiów.

Dodatkowe 30 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskują absolwenci kierunków:

 • europeistyka - integracja europejska,
 • studia europejskie,
 • inne studia na kierunku europeistyka o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym,

którzy uzyskali na dyplomie ocenę dobrą, dobrą plus, bardzo dobrą lub celującą.

Wynik kandydata jest sumą powyższych wartości.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez kandydatów brana będzie pod uwagę ocena z egzaminu z języka obcego.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów. Po pierwszym semestrze studenci wybierają jedną z trzech specjalności:

 • Fundusze Unii Europejskiej,
 • Dyplomacja Unii Europejskiej,
 • Marketing europejski.

Rekrutacja na specjalność odbywa się na podstawie złożonych przez studentów do końca pierwszego semestru studiów deklaracji wyboru specjalności.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu
umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem
dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 17 lipca 2018 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 24 lipca 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 25-27 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Europeistyki