Uniwersytet Warszawski / Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych / Instytut Europeistyki

Europeistyka - integracja europejska, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, studia równoległe

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-05 do 2018-07-06 23:59:59

Limit miejsc

2

Język wykładowy

polski

Opis

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim realizowanych w Instytucie Europeistyki na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych absolwent:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

 • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu kierunku studiów oraz wiedzę prowadzącą do specjalizacji naukowej i zawodowej;
 • ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach prawnych oraz strukturze organizacyjno-decyzyjnej Unii Europejskiej wraz z przejawami ich funkcjonowania;
 • ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach Unii Europejskiej oraz państw regionów Europy;
 • ma pogłębioną wiedzę o strukturach społeczno-etnicznych, socjopolitycznych w Europie oraz zna determinanty i prawidłowości zmian, w tym relacji pomiędzy nimi oraz sferą publiczną i państwem;
 • ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o formach i obszarach obecności Polski we współczesnej Europie;
 • ma pogłębioną wiedzę o unijnych instytucjach i praktyce działania w obszarze spraw wewnętrznych i zewnętrznych oraz o relacjach Unii Europejskiej z państwami trzecimi w tych obszarach;
 • ma pogłębioną wiedzę o unii gospodarczej i walutowej;
 • ma pogłębioną wiedzę o wybranych państwach regionów Europy i zachodzących w nich procesach makrostrukturalnych;
 • ma wiedzę o kapitale społecznym i intelektualnym społeczeństw europejskich oraz o uwarunkowaniach polityk i strategii działań prorozwojowych Unii Europejskiej i państw członkowskich.

Student wybierający moduł studiów regionalnych:

 • ma pogłębioną wiedzę o historii społeczno-politycznej państw i regionu ze szczególnym uwzględnieniem struktur, instytucji i typów więzi społecznej stanowiących o odrębności regionalnej;
 • ma pogłębioną aktualną wiedzę o bieżących wydarzeniach społeczno-politycznych i położeniu ekonomicznym państw regionu.

Student wybierający moduł marketing europejski:

 • ma pogłębioną wiedzę o marketingu i działaniach marketingowych na rynku europejskim w szczególności o: produkcie, dystrybucji, cenie i promocji marketingowej;
 • ma pogłębioną wiedzę o europejskiej sferze i opinii publicznej a także o roli mediów w jej formowaniu.

Student wybierający moduł dyplomacja:

 • ma pogłębioną wiedzę o polityce europejskiej i zagranicznej państw członkowskich Unii Europejskiej oraz o roli organów władzy państw w kształtowaniu tych polityk;
 • ma pogłębioną wiedzę o stosunkach dwustronnych państw europejskich i Unii Europejskiej oraz wybranych państw pozaeuropejskich i europejskich.

Student wybierający moduł fundusze europejskie:

 • ma pogłębioną wiedzę o istocie i funkcji funduszy unijnych w powiązaniu z politykami szczegółowymi Unii Europejskiej;
 • ma pogłębioną wiedzę o zasadach i procedurach pozyskiwania funduszy unijnych oraz ich obsługi.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

 • potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w Europie i Unii Europejskiej oraz analizować oddziaływania zjawisk i procesów o charakterze mikro– i makroskali na wymiar wewnętrzny i zewnętrzny Unii Europejskiej;
 • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować oraz użytkować informacje o Unii Europejskiej i Europie z wykorzystaniem różnych źródeł (w tym polsko– i obcojęzycznych), sposobów i narzędzi badawczych;
 • analizuje konkretne problemy (z obszaru społecznego, politycznego, ekonomicznego Unii Europejskiej i Europy) i proponowane ich rozwiązania oraz na podbudowie analizy naukowej rekomenduje w tym zakresie odpowiednie oryginalne rozstrzygnięcia;
 • potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w odniesieniu do zjawisk politycznych i ekonomicznych Unii Europejskiej i państw europejskich;
 • stosuje narzędzia marketingowe do wybranych celów marketingu europejskiego;
 • stosuje w praktyce zasady protokołu dyplomatycznego i dobre praktyki dyplomacji europejskiej;
 • posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i pisemnych w języku polskim i obcym dotyczących zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem zaawansowanych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla studiów nad Europą;
 • posiada umiejętność obsługi projektów unijnych na każdym etapie ich prowadzenia;
 • potrafi reprezentować i godzić interesy grup społecznych w sytuacji kryzysu i konfliktogennej.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

 • potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i weryfikować wiedzę (w tym o charakterze interdyscyplinarnym) i źródła informacji naukowej i publicystycznej;
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu i zaangażowaniem w sferze publicznej;
 • jest zainteresowany i potrafi reprezentować w sposób instytucjonalizowany interesy społeczne i obywatelskie uwzględniając polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty podejmowanych inicjatyw.

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Przyjęcia na studia równoległe na WNPiSM dokonywane są na zasadach ogólnych w ramach ustalonego limitu miejsc oraz na podstawie odrębnych porozumień z Wydziałem Prawa i Administracji UW.

O przyjęcie - w trybie rekrutacji wewnętrznej - na studia równoległe na WNPiSM mogą ubiegać się studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki:

 1. ukończyli I rok studiów,
 2. uzyskali z całego dotychczasowego toku studiów w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5,
 3. wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana (dyrektora) macierzystej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych,
 4. studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WNPiSM.

Student zakwalifikowany na studia równoległe podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WNPiSM z innymi wydziałami lub uczelniami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje zakwalifikowanych na studia równoległe do uzupełnienia różnic programowych (bez ponoszenia opłat) w terminie określonym przez dziekana. Termin uzupełnienia różnic programowych nie może być dłuższy niż jeden rok. W szczególnych wypadkach dziekan może ten termin przedłużyć. Niezaliczenie różnic programowych w terminie powoduje konieczność powtarzania przedmiotu.

Tryb przyjęć na studia równoległe na WNPiSM

1. Kandydat ma obowiązek zarejestrowania się w systemie IRK w wyznaczonym terminie.

2. Rekrutację na studia równoległe przeprowadza – na podstawie przedłożonych wniosków – powołana przez dziekana komisja rekrutacyjna.

3. Wniosek o przyjęcie na studia w trybie studiów równoległych w drodze rekrutacji wewnętrznej – kierowany do Prodziekana ds. studenckich WNPiSM – składa się do komisji rekrutacyjnej w terminie określonym przez dziekana. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie będą skutkować decyzją negatywną.

4. Wniosek składa się z następujących dokumentów:

 • wydrukowane z IRK podanie o przyjęcie na studia;
 • zaświadczenie o średniej wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów;
 • zaświadczenie o rodzaju (studia jednolite magisterskie, studia I stopnia, studia II stopnia) i trybie (stacjonarny, niestacjonarny) odbywanych studiów;
 • w przypadku kandydatów spoza WNPiSM – opinia dziekana macierzystego wydziału i zaświadczenie o wywiązaniu się z obowiązków wobec macierzystego wydziału; w przypadku kandydata z WNPiSM - opinia kierownika studium, w którym odbywa studia.

5. W przypadku, gdy liczba kandydatów będzie wyższa od limitu miejsc, o kolejności na liście rankingowej decydować będzie wysokość średniej ocen z dotychczasowego toku studiów.

6. W przypadku, gdy student składa wniosek o przyjęcie na studia równoległe na więcej niż jeden kierunek zobowiązany jest określić w podaniu swoje preferencje. W przypadku braku preferencji komisja wybiera kierunek, na który kieruje studenta.

7. Kandydat zakwalifikowany na studia równolegle na WNPiSM zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 2 tygodni od ogłoszenia na kontach indywidualnych w IRK wyniku rekrutacji poświadczone przez macierzystą jednostkę programy zrealizowanych dotychczas przedmiotów wraz z ich sylabusami.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 18 lipca 2018 r.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 9-13 lipca 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Europeistyki