University of Warsaw / Faculty of Political Science and International Studies / Institute of European Studies

European studies in the range of European integration processes, 2ND ROUND

Level of study: second-cycle Form of study: part-time (extramural) Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-08-04 to 2017-09-14 23:59:59

Language

Polish

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim realizowanych w Instytucie Europeistyki na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych absolwent:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

 • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu kierunku studiów oraz wiedzę prowadzącą do specjalizacji naukowej i zawodowej;
 • ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach prawnych oraz strukturze organizacyjno-decyzyjnej Unii Europejskiej wraz z przejawami ich funkcjonowania;
 • ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach Unii Europejskiej oraz państw regionów Europy;
 • ma pogłębioną wiedzę o strukturach społeczno-etnicznych, socjopolitycznych w Europie oraz zna determinanty i prawidłowości zmian, w tym relacji pomiędzy nimi oraz sferą publiczną i państwem;
 • ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o formach i obszarach obecności Polski we współczesnej Europie;
 • ma pogłębioną wiedzę o unijnych instytucjach i praktyce działania w obszarze spraw wewnętrznych i zewnętrznych oraz o relacjach Unii Europejskiej z państwami trzecimi w tych obszarach;
 • ma pogłębioną wiedzę o unii gospodarczej i walutowej;
 • ma pogłębioną wiedzę o wybranych państwach regionów Europy i zachodzących w nich procesach makrostrukturalnych;
 • ma wiedzę o kapitale społecznym i intelektualnym społeczeństw europejskich oraz o uwarunkowaniach polityk i strategii działań prorozwojowych Unii Europejskiej i państw członkowskich.

Student wybierający moduł studiów regionalnych:

 • ma pogłębioną wiedzę o historii społeczno-politycznej państw i regionu ze szczególnym uwzględnieniem struktur, instytucji i typów więzi społecznej stanowiących o odrębności regionalnej;
 • ma pogłębioną aktualną wiedzę o bieżących wydarzeniach społeczno-politycznych i położeniu ekonomicznym państw regionu.

Student wybierający moduł marketing europejski:

 • ma pogłębioną wiedzę o marketingu i działaniach marketingowych na rynku europejskim w szczególności o: produkcie, dystrybucji, cenie i promocji marketingowej;
 • ma pogłębioną wiedzę o europejskiej sferze i opinii publicznej a także o roli mediów w jej formowaniu.

Student wybierający moduł dyplomacja:

 • ma pogłębioną wiedzę o polityce europejskiej i zagranicznej państw członkowskich Unii Europejskiej oraz o roli organów władzy państw w kształtowaniu tych polityk;
 • ma pogłębioną wiedzę o stosunkach dwustronnych państw europejskich i Unii Europejskiej oraz wybranych państw pozaeuropejskich i europejskich.

Student wybierający moduł fundusze europejskie:

 • ma pogłębioną wiedzę o istocie i funkcji funduszy unijnych w powiązaniu z politykami szczegółowymi Unii Europejskiej;
 • ma pogłębioną wiedzę o zasadach i procedurach pozyskiwania funduszy unijnych oraz ich obsługi.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

 • potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w Europie i Unii Europejskiej oraz analizować oddziaływania zjawisk i procesów o charakterze mikro– i makroskali na wymiar wewnętrzny i zewnętrzny Unii Europejskiej;
 • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować oraz użytkować informacje o Unii Europejskiej i Europie z wykorzystaniem różnych źródeł (w tym polsko– i obcojęzycznych), sposobów i narzędzi badawczych;
 • analizuje konkretne problemy (z obszaru społecznego, politycznego, ekonomicznego Unii Europejskiej i Europy) i proponowane ich rozwiązania oraz na podbudowie analizy naukowej rekomenduje w tym zakresie odpowiednie oryginalne rozstrzygnięcia;
 • potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w odniesieniu do zjawisk politycznych i ekonomicznych Unii Europejskiej i państw europejskich;
 • stosuje narzędzia marketingowe do wybranych celów marketingu europejskiego;
 • stosuje w praktyce zasady protokołu dyplomatycznego i dobre praktyki dyplomacji europejskiej;
 • posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i pisemnych w języku polskim i obcym dotyczących zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem zaawansowanych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla studiów nad Europą;
 • posiada umiejętność obsługi projektów unijnych na każdym etapie ich prowadzenia;
 • potrafi reprezentować i godzić interesy grup społecznych w sytuacji kryzysu i konfliktogennej.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

 • potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i weryfikować wiedzę (w tym o charakterze interdyscyplinarnym) i źródła informacji naukowej i publicystycznej;
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu i zaangażowaniem w sferze publicznej;
 • jest zainteresowany i potrafi reprezentować w sposób instytucjonalizowany interesy społeczne i obywatelskie uwzględniając polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty podejmowanych inicjatyw.

Admission rules

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny na dowolnym kierunku.

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Gdy liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne zgodnie z podanymi niżej zasadami.

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie średniej ocen uzyskanych w toku studiów według poniższego przelicznika.

Sposób przeliczania średniej ocen:

 • od 4,70 – 100 punktów
 • od 4,50 do 4,69 – 90 punktów
 • od 4,30 do 4,49 – 80 punktów
 • od 4,25 do 4,29 – 70 punktów
 • od 4,20 do 4,24 – 60 punktów
 • od 4,15 do 4,19 – 50 punktów
 • od 4,10 do 4,14 – 40 punktów
 • od 4,00 do 4,09 – 30 punktów
 • od 3,50 do 3,99 – 20 punktów
 • od 3,01 do 3,49 – 10 punktów
 • do 3,0 – 0 punktów

Dodatkowe 30 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskują absolwenci kierunku europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych, studia europejskie lub innych studiów na kierunku europeistyka o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym legitymujący się dyplomem licencjata dowolnej uczelni wyższej.

O przyjęciu na studia decyduje miejsce na liście rankingowej.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych. Studenci wybierają jedną z trzech specjalności:

 • Fundusze Unii Europejskiej,
 • Dyplomacja Unii Europejskiej,
 • Marketing europejski.

Rekrutacja na specjalność odbywa się na podstawie złożonych przez studentów w terminie do 31 października pierwszego roku studiów deklaracji wyboru specjalności. Specjalność zostanie uruchomiona, jeżeli wybierze ją minimum 25 osób.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci mogą zostać zobowiązani do przystąpienia dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 18 września 2017 r., godz. 11:00

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 19 września 2017 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 20-21 września 2017 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Europeistyki