University of Warsaw / Faculty of Political Science and International Studies / Institute of European Studies

European studies in the range of European integration processes, parallel studies, 2ND ROUND

Level of study: second-cycle Form of study: part-time (extramural) Education profile: academic Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2017-08-04 to 2017-09-14 23:59:59

Language

Polish

Description

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim realizowanych w Instytucie Europeistyki na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych absolwent:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

 • ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu kierunku studiów oraz wiedzę prowadzącą do specjalizacji naukowej i zawodowej;
 • ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach prawnych oraz strukturze organizacyjno-decyzyjnej Unii Europejskiej wraz z przejawami ich funkcjonowania;
 • ma pogłębioną i poszerzoną wiedzę o strukturach i instytucjach Unii Europejskiej oraz państw regionów Europy;
 • ma pogłębioną wiedzę o strukturach społeczno-etnicznych, socjopolitycznych w Europie oraz zna determinanty i prawidłowości zmian, w tym relacji pomiędzy nimi oraz sferą publiczną i państwem;
 • ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę o formach i obszarach obecności Polski we współczesnej Europie;
 • ma pogłębioną wiedzę o unijnych instytucjach i praktyce działania w obszarze spraw wewnętrznych i zewnętrznych oraz o relacjach Unii Europejskiej z państwami trzecimi w tych obszarach;
 • ma pogłębioną wiedzę o unii gospodarczej i walutowej;
 • ma pogłębioną wiedzę o wybranych państwach regionów Europy i zachodzących w nich procesach makrostrukturalnych;
 • ma wiedzę o kapitale społecznym i intelektualnym społeczeństw europejskich oraz o uwarunkowaniach polityk i strategii działań prorozwojowych Unii Europejskiej i państw członkowskich.

Student wybierający moduł studiów regionalnych:

 • ma pogłębioną wiedzę o historii społeczno-politycznej państw i regionu ze szczególnym uwzględnieniem struktur, instytucji i typów więzi społecznej stanowiących o odrębności regionalnej;
 • ma pogłębioną aktualną wiedzę o bieżących wydarzeniach społeczno-politycznych i położeniu ekonomicznym państw regionu.

Student wybierający moduł marketing europejski:

 • ma pogłębioną wiedzę o marketingu i działaniach marketingowych na rynku europejskim w szczególności o: produkcie, dystrybucji, cenie i promocji marketingowej;
 • ma pogłębioną wiedzę o europejskiej sferze i opinii publicznej a także o roli mediów w jej formowaniu.

Student wybierający moduł dyplomacja:

 • ma pogłębioną wiedzę o polityce europejskiej i zagranicznej państw członkowskich Unii Europejskiej oraz o roli organów władzy państw w kształtowaniu tych polityk;
 • ma pogłębioną wiedzę o stosunkach dwustronnych państw europejskich i Unii Europejskiej oraz wybranych państw pozaeuropejskich i europejskich.

Student wybierający moduł fundusze europejskie:

 • ma pogłębioną wiedzę o istocie i funkcji funduszy unijnych w powiązaniu z politykami szczegółowymi Unii Europejskiej;
 • ma pogłębioną wiedzę o zasadach i procedurach pozyskiwania funduszy unijnych oraz ich obsługi.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

 • potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w Europie i Unii Europejskiej oraz analizować oddziaływania zjawisk i procesów o charakterze mikro– i makroskali na wymiar wewnętrzny i zewnętrzny Unii Europejskiej;
 • potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować oraz użytkować informacje o Unii Europejskiej i Europie z wykorzystaniem różnych źródeł (w tym polsko– i obcojęzycznych), sposobów i narzędzi badawczych;
 • analizuje konkretne problemy (z obszaru społecznego, politycznego, ekonomicznego Unii Europejskiej i Europy) i proponowane ich rozwiązania oraz na podbudowie analizy naukowej rekomenduje w tym zakresie odpowiednie oryginalne rozstrzygnięcia;
 • potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi w odniesieniu do zjawisk politycznych i ekonomicznych Unii Europejskiej i państw europejskich;
 • stosuje narzędzia marketingowe do wybranych celów marketingu europejskiego;
 • stosuje w praktyce zasady protokołu dyplomatycznego i dobre praktyki dyplomacji europejskiej;
 • posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych i pisemnych w języku polskim i obcym dotyczących zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem zaawansowanych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla studiów nad Europą;
 • posiada umiejętność obsługi projektów unijnych na każdym etapie ich prowadzenia;
 • potrafi reprezentować i godzić interesy grup społecznych w sytuacji kryzysu i konfliktogennej.

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych:

 • potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać i weryfikować wiedzę (w tym o charakterze interdyscyplinarnym) i źródła informacji naukowej i publicystycznej;
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu i zaangażowaniem w sferze publicznej;
 • jest zainteresowany i potrafi reprezentować w sposób instytucjonalizowany interesy społeczne i obywatelskie uwzględniając polityczne, ekonomiczne i prawne aspekty podejmowanych inicjatyw.

Qualification procedure for parallel studies

O zakwalifikowanie - w trybie rekrutacji wewnętrznej – na studia równoległe mogą ubiegać się studenci Uniwersytetu Warszawskiego, którzy spełniają następujące warunki:

 • ukończyli I rok studiów drugiego stopnia;
 • uzyskali z I roku studiów drugiego stopnia w jednostce macierzystej arytmetyczną średnią ocen (z egzaminów i zaliczeń na ocenę) co najmniej 4,5;
 • wypełnili wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów w jednostce macierzystej, co muszą udokumentować stosownym zaświadczeniem z dziekanatu; dostarczyli opinię dziekana (dyrektora) tej jednostki o możliwości podjęcia studiów równoległych;
 • studiują na kierunkach pokrewnych (nauki społeczne) z kierunkami realizowanymi na WNPiSM.

Kandydaci na studia równoległe mają obowiązek rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz dostarczenia w terminie dokumentów związanych z procesem rekrutacyjnym wymienionych w ogłoszeniu dziekana WNPiSM, zamieszczonym w IRK.

Kwalifikacja na studia równoległe odbywa się jedynie w ramach tego samego rodzaju studiów (studia drugiego stopnia).

Student studiów równoległych podejmuje naukę od II roku studiów, chyba że umowy WNPiSM z innymi wydziałami stanowią inaczej. Dziekan zobowiązuje osoby podejmujące studia równoległe do uzupełnienia różnic programowych w odpowiednim terminie.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 19 września 2017 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów:

Znajdź nas na mapie: Instytut Europeistyki