University of Warsaw / Faculty of Modern Languages / Institute of French Studies

French studies

Level of study: second-cycle Form of study: part-time (extramural) Education profile: academic Duration: 2,5 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2018-06-05 to 2018-09-23 23:59:59

Limit of students

5

Language

French

Description

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów: 12

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów filologia romańska absolwent:

Wiedza

 • ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych, a w szczególności filologii, w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej
 • zna terminologię nauk humanistycznych, a w szczególności nauk filologicznych, na poziomie rozszerzonym
 • zna na poziomie rozszerzonym pojęcia i terminologię używane do opisu języka, literatury, metodyki nauczania języków obcych, rozumie ich usytuowanie w relacji do innych dziedzin humanistyki
 • ma pogłębioną wiedzę o procesach zachodzących w obszarach kultury, języka i literatury
 • ma pogłębioną wiedzę o metodologii badań nad językiem, literaturą i kulturą
 • ma pogłębioną wiedzę o kierunkach badań w językoznawstwie, literaturoznawstwie, metodyce nauczania języków obcych i o najnowszych osiągnięciach w tych dziedzinach
 • ma pogłębioną wiedzę o miejscu romanistyki w systemie nauk humanistycznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi
 • ma pogłębioną wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego i romańskiego
 • ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń
 • ma pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcji języka w komunikacji społecznej i międzykulturowej
 • ma pogłębioną wiedzę morfosyntaktyczną, ortograficzną, semantyczną, fonologiczną i stylistyczną w zakresie języka francuskiego
 • zna francuskie słownictwo specjalistyczne z zakresu różnych dziedzin
 • ma pogłębioną wiedzę o teorii, metodyce i praktyce przekładu, umożliwiającą tłumaczenie tekstów literackich oraz specjalistycznych i użytkowych (jeśli wybrał profil przekładowy)
 • zna szczegółowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów języka francuskiego
 • ma uporządkowaną, szeroką wiedzę z zakresu historii literatury francuskiej i frankofońskiej
 • ma pogłębioną wiedzę z zakresu kultury Francji i krajów francuskojęzycznych
 • ma pogłębioną wiedzę o instytucjach kulturalnych i zjawiskach w kulturze francuskiej i frankofońskiej
 • ma pogłębioną wiedzę na temat życia politycznego, społecznego i gospodarczego współczesnej Francji
 • zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej. W szczególności umie stosować w praktyce zasady rządzące przytaczaniem cudzych wypowiedzi z poszanowaniem praw własności intelektualnej.

Umiejętności

 • potrafi korzystać z różnych źródeł i sposobów, w tym nowoczesnych technologii informacyjnych, aby wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy. Swobodnie posługuje się różnorodnymi źródłami leksykograficznymi i gramatycznymi.
 • posiada pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie niezbędnym do udziału w naukowej dyskusji i przygotowania własnych prac naukowych
 • umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwijania zdolności i kierowania własną karierą zawodową; umie projektować i prezentować badania naukowe w stopniu wystarczającym do przygotowania pracy magisterskiej
 • potrafi wykorzystać różne ujęcia teoretyczne, paradygmaty badawcze i metodologiczne językoznawstwa, literaturoznawstwa i metodyki nauczania języków obcych również w nietypowych sytuacjach profesjonalnych
 • potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury (język, literatura, sztuka) z zastosowaniem oryginalnych i nowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym
 • posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, formułowania wniosków oraz tworzenia syntetycznych podsumowań
 • posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury, na podstawie wiedzy naukowej i własnego doświadczenia, oraz umiejętność prezentacji tych opinii w różnych formach i mediach
 • potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu romanistyki w języku polskim i francuskim oraz popularyzować wiedzę o zjawiskach kulturowych, literackich i historycznych
 • posiada umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych, a zwłaszcza pracy magisterskiej w języku francuskim z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
 • posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i francuskim z zakresu problematyki romanistycznej
 • posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka francuskiego w mowie i w piśmie na poziomie C2 ESOKJ. Potrafi z łatwością zrozumieć wszystkie rodzaje tekstów języka pisanego i mówionego, teksty złożone strukturalnie i językowo. Potrafi posługiwać się wyrażeniami idiomatycznymi i różnymi rejestrami języka. Posiada pogłębioną znajomość reguł pragmatyki komunikacji językowej. Potrafi poprawnie od strony formalnej i językowej zbudować wypowiedź ustną i pisemną typu akademickiego – referat, tekst naukowy, streszczenie, recenzję pracy specjalistycznej i literackiej.
 • potrafi dokonać poprawnego przekładu różnych gatunków tekstów z języka francuskiego na język polski i z języka polskiego na język francuski

Kompetencje społeczne

 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka francuskiego, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia. Potrafi inspirować oraz organizować proces uczenia się innych osób
 • umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne do sytuacji rozwiązania
 • potrafi dokonać wzajemnej ewaluacji z poszanowaniem godności i uczuć członków grupy
 • potrafi przyjąć postawę otwartości wobec różnic kulturowych oraz posiada umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym
 • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania
 • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy i podejmuje decyzje związane z wykonywaniem zawodu
 • aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu, kraju, Europy
 • potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze francuskiej i frankofońskiej, korzystając z różnych mediów i form, jest ambasadorem kultury francuskiej w Polsce i polskiej we Francji
 • interesuje się współczesnymi zjawiskami i procesami zachodzącymi w życiu kulturalnym Europy

Admission rules

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia niestacjonarnych (zaocznych) mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równoważny.

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku francuskim. Przedmiotem rozmowy będzie jedna spośród wymienionych poniżej dyscyplin studiów filologicznych (do wyboru przez kandydata):

 • metodyka nauczania języka obcego,
 • językoznawstwo,
 • historia literatury francuskiej i kultura Francji.

Zakres wymagań – treści programowe studiów pierwszego stopnia w zakresie filologii.

Sposób przeliczania punktów:

Rozmowa oceniana jest w skali 0-100 punktów. Przy wystawianiu oceny będzie również brana pod uwagę znajomość języka francuskiego.

Maksymalnie można uzyskać 100 punktów.

Warunkiem zakwalifikowania na studia jest uzyskanie przez kandydatów co najmniej 60 punktów. Przyjęcie na studia według listy rankingowej w ramach limitu miejsc.

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu: 24 września 2018 r.

Date of exams

Termin egzaminu z języka francuskiego: 24 września 2018 r.

Place of results' announcement

Ogłoszenie wyników: 25 września 2018 r.

Tuition fee

The studies are payable - tuition fees

Additional information

Przyjmowanie dokumentów: 19-29 września 2018 r.

Znajdź nas na mapie: Instytut Romanistyki