Uniwersytet Warszawski / Wydział Polonistyki

Filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza, niestacjonarne (zaoczne), drugiego stopnia, II TURA

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne) Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-01 do 2017-09-18 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

 

Minimalna liczba osób przyjętych (w ramach wszystkich ścieżek kwalifikacji) będąca warunkiem uruchomienia studiów:

Studia w zakresie filologii polskiej są największym kierunkiem studiów prowadzonym na Wydziale Polonistyki i realizują podstawową misję Wydziału, jaką jest krzewienie wiedzy o kulturze, literaturze polskiej i języku narodowym. Tym samym wpisują się one w kulturotwórczą i poznawczo-naukową rolę Uniwersytetu Warszawskiego jako największej wyższej państwowej uczelni w Polsce. Student studiów drugiego stopnia specjalności literaturoznawczo-językoznawczej na kierunku filologia polska poszerza wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne nabyte wcześniej na studiach pierwszego stopnia o specjalistyczne aspekty polonistycznego kształcenia literackiego i językowego. Studia drugiego stopnia na kierunku filologia polska na specjalności literaturoznawczo-językoznawczej koncentrują się wokół zagadnień metodologicznych oraz specjalistycznych badań literaturoznawczych i językoznawczych. Pogłębionej refleksji teoretycznoliterackiej towarzyszą zajęcia z historii literatury polskiej, zwłaszcza XX i XXI wieku, a także literatury popularnej, komparatystyki i współczesnej krytyki artystycznej. Na studiach drugiego stopnia studenci nabywają również wiedzę i umiejętności z zakresu najważniejszych zagadnień językoznawstwa ogólnego, gramatyki historycznej i historii języka polskiego. Uzyskane na studiach drugiego stopnia wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne pozwalają studentom między innymi na kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich.

Zasady kwalifikacji

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra oraz równoważnym dowolnego kierunku.

Kandydaci, którzy mają dyplom ukończenia studiów na kierunku filologia polska, będą kwalifikowani na podstawie oceny na dyplomie studiów wyższych oraz wyliczonej i potwierdzonej przez macierzystą jednostkę średniej ocen uzyskanych podczas studiów. Wynik końcowy stanowi suma oceny na dyplomie i średniej z toku studiów.

Kandydaci, którzy nie mają dyplomu ukończenia studiów na kierunku filologia polska, będą kwalifikowani na podstawie egzaminu pisemnego z zakresu:

  • historii literatury polskiej do roku 1918,
  • poetyki,
  • kultury języka polskiego,
  • gramatyki opisowej języka polskiego.

Sposób oceny egzaminu: od 0 do 100%. Następnie punkty procentowe zostaną przeliczone na punkty rekrutacyjne na zasadzie 10% = 1 pkt (np. 76% to 7,6 pkt.). Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia to 10. Aby zdać egzamin, należy uzyskać minimalnie 6 pkt. (czyli 60%).

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do obniżenia progu kwalifikacyjnego.

Następnie zostanie stworzona wspólna lista rankingowa dla wszystkich kandydatów rekrutujących się na studia II stopnia na kierunku filologia polska, specjalność literaturoznawczo-językoznawcza.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Terminy egzaminów

Termin egzaminu dla niepolonistów: 20 września 2017 r., godz. 12.00, sala nr 4, parter w gmachu Wydziału Polonistyki.

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 21 września 2017 r. po godz.13.00.

Wysokość czesnego

Studia są płatne - wysokość opłat za studia

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów: 22 września 2017 r., godz. 10:00-15:00, sala 6, gmach Wydziału Polonistyki

Znajdź nas na mapie: Wydział Polonistyki